ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 6 września 2007 r. w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach

Na podstawie art. 90u ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) formy i zakres finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach realizowanego na podstawie Rządowego programu wspierania w latach 2007—2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”, ustanowionego uchwałą nr 156/2007 Rady Ministrów z dnia 5 września 2007 r. w sprawie Rządowego programu wspierania w latach 2007—2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”, zmienioną uchwałą nr 104/2008 Rady Ministrów z dnia 12 maja 2008 r.;

2) sposób podziału środków budżetu państwa przyznanych na realizację programu, o którym mowa w pkt 1;

3) szczegółowe kryteria i tryb oceny wniosków organów prowadzących o udzielenie wsparcia finansowego;

4) zakres informacji, jakie powinien zawierać wniosek organu prowadzącego o udzielenie wsparcia finansowego.

§ 2. 1. Organom prowadzącym:

1) publiczne szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne dla dzieci i młodzieży i zespoły tych szkół (z wyjątkiem szkół specjalnych i zespołów szkół specjalnych) oraz szkoły i placówki artystyczne — liczące nie mniej niż 200 uczniów lub wychowanków.

2) publiczne bursy oraz szkoły podstawowe specjalne, gimnazja specjalne, szkoły ponadgimnazjalne specjalne dla dzieci i młodzieży i zespoły tych szkół — liczące nie mniej niż 100 uczniów lub wychowanków,

3) publiczne młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze — liczące nie mniej niż 50 wychowanków,

4) publiczne szkoły przy zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich,

zwane dalej „szkołami i placówkami”, udziela się wsparcia finansowego ze środków budżetu państwa w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki.

2. Wsparcia finansowego, o którym mowa w ust. 1, udziela się z przeznaczeniem na:

1) zakup i instalację w szkołach i placówkach zestawów do monitoringu wizyjnego w wersji standardowej lub w wersji z dodatkowym wyposażeniem;

2) modernizację lub rozszerzenie działających w szkołach i placówkach urządzeń do monitoringu wizyjnego lub sieci monitoringu wizyjnego.

3. Przez modernizację urządzeń do monitoringu wizyjnego lub sieci monitoringu wizyjnego, o której mowa w ust. 2 pkt 2, rozumie się wymianę urządzeń, których parametry techniczne nie odpowiadają wymogom określonym w § 7.

§ 3. 1. Wsparcia finansowego, o którym mowa w § 2 ust. 1, udziela się prowadzącym publiczne szkoły i placówki:

1) jednostkom samorządu terytorialnego,

2) osobom prawnym niebędącym jednostkami samorządu terytorialnego,

3) osobom fizycznym,

4) ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Sprawiedliwości, ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa, ministrowi właściwemu do spraw środowiska

— zwanym dalej „organami prowadzącymi”.

2. Wsparcia finansowego, o którym mowa w § 2 ust. 1, udziela się w formie:

1) dotacji dla organów prowadzących, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3;

2) sfinansowania organom prowadzącym, o których mowa w ust. 1 pkt 4, kosztów zakupu i instalacji oraz modernizacji lub rozszerzenia w szkołach i placówkach zestawów i urządzeń do monitoringu wizyjnego lub sieci monitoringu wizyjnego.

§ 4. 1. Środki budżetu państwa na dotacje, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania dzieli między województwa na podstawie danych, o których mowa w § 8 ust. 4.

2. Środki budżetu państwa na wydatki, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 2, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania dzieli między organy prowadzące, biorąc pod uwagę wysokości kwot określone we wnioskach, o których mowa w § 12 ust. 3.

3. Dotacji, o której mowa w § 3 ust. 2 pkt 1, udziela się w wysokości:

1) do 80 % kosztów zakupu i instalacji zestawów do monitoringu wizyjnego w wersji standardowej lub w wersji z dodatkowym wyposażeniem;

2) do 90 % kosztów modernizacji lub rozszerzenia działających w szkołach i placówkach urządzeń do monitoringu wizyjnego lub sieci monitoringu wizyjnego.

4. Pozostałe koszty, o których mowa w ust. 3, są finansowane ze środków własnych organów prowadzących.

5. Przez środki własne, o których mowa w ust. 4, rozumie się wkład finansowy oraz wkład rzeczowy.

§ 5. 1. Szkoły i placówki, które nie posiadają urządzeń do monitoringu wizyjnego, wyposaża się w zestaw do monitoringu wizyjnego w wersji standardowej.

2. W zestaw do monitoringu wizyjnego w wersji z dodatkowym wyposażeniem można wyposażyć szkoły i placówki, jeżeli jest to uzasadnione w szczególności liczbą uczniów lub wychowanków danej szkoły lub placówki, powierzchnią, jaką obejmuje teren danej szkoły lub placówki, lub koniecznością stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania w danej szkole lub placówce.

§ 6. 1. Zestaw do monitoringu wizyjnego w wersji standardowej obejmuje:

1) dwie kamery umożliwiające rejestrację zdarzeń od wewnątrz i na zewnątrz wejścia, w kolorze i rozdzielczości wystarczającej do identyfikacji osób, oraz urządzenie rejestrujące;

2) kolorowy monitor;

3) urządzenia dodatkowe niezbędne do zainstalowania zestawu.

2. Miejscami, w których instaluje się zestawy do monitoringu wizyjnego w wersji standardowej, są wejścia do budynków szkół i placówek.

3. Zestaw do monitoringu wizyjnego w wersji standardowej powinien umożliwiać włączenie szkoły lub placówki do lokalnej sieci monitoringu w danej miejscowości.

4. Zestaw do monitoringu wizyjnego w wersji z dodatkowym wyposażeniem obejmuje zestaw do monitoringu wizyjnego w wersji standardowej oraz dodatkowe kamery, odpowiednie podłączenia i podzielnik obrazu na monitorze.

5. Miejscami, w których instaluje się zestawy do monitoringu wizyjnego w wersji z dodatkowym wyposażeniem, są w szczególności ogrodzenia zewnętrzne terenu szkoły lub placówki, fasada budynku szkoły lub placówki, bramy, furtki, ciągi komunikacyjne wewnątrz budynku szkoły lub placówki, parkingi przynależne do szkoły lub placówki, boiska i miejsca przeznaczone do zabaw i gier zespołowych.

§ 7. 1. Do utrwalenia obrazu służą urządzenia mechaniczne i elektroniczne typu analogowego lub cyfrowego oraz odpowiednie do tych urządzeń nośniki informacji.

2. Instalowane w szkołach i placówkach urządzenia wchodzące w skład systemu rejestracji obrazu powinny spełniać wymogi określone Polską Normą PN-EN 50132-7 dla systemów dozorowych CCTV oraz wymagania zasadnicze określone odpowiednio w art. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. Nr 82, poz. 556) albo w art. 153 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm. ).

3. Po utrwaleniu obrazu nośnik powinien być opisany i zabezpieczony przed utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

4. Szkoła lub placówka przechowuje nośnik, o którym mowa w ust. 3, nie krócej niż 30 dni.

§ 8. 1. Z wnioskiem o udzielenie dotacji, o której mowa w § 3 ust. 2 pkt 1, organ prowadzący występuje do wojewody w 2007 r. w terminie do dnia 21 września, a w latach 2008 i 2009 — do dnia 20 maja.

2. We wniosku o udzielenie dotacji organ prowadzący określa:

1) liczbę szkół i placówek, które powinny zostać wyposażone w zestaw do monitoringu wizyjnego w wersji standardowej;

2) liczbę szkół i placówek, które powinny zostać wyposażone w zestaw do monitoringu wizyjnego w wersji z dodatkowym wyposażeniem;

3) liczbę szkół i placówek, w których działające urządzenia do monitoringu wizyjnego lub sieć monitoringu wizyjnego wymagają modernizacji lub rozszerzenia;

4) dane o szkołach i placówkach, których wniosek dotyczy, obejmujące w szczególności: nazwy, typy i rodzaje szkół i placówek, ich adresy, liczbę oddziałów i grup wychowawczych w poszczególnych szkołach i placówkach, liczbę uczniów i wychowanków w poszczególnych szkołach i placówkach ze wskazaniem liczby uczniów i wychowanków dojeżdżających i korzystających z bursy lub internatu, liczbę pracowników poszczególnych szkół i placówek, w tym pracowników niebędących nauczycielami;

5) zwięzły opis najczęściej występujących zagrożeń bezpieczeństwa uczniów, wychowanków i pracowników w poszczególnych szkołach i placówkach;

6) zwięzły opis planowanych działań związanych z wprowadzaniem monitoringu wizyjnego w poszczególnych szkołach i placówkach, wraz z kalkulacją kosztów:

a) zakupu i instalacji zestawów do monitoringu wizyjnego w wersji standardowej lub w wersji z dodatkowym wyposażeniem,

b) modernizacji lub rozszerzenia działających w poszczególnych szkołach i placówkach urządzeń do monitoringu wizyjnego lub sieci monitoringu wizyjnego;

7) wysokość udziału środków własnych w kosztach zakupu i instalacji zestawów do monitoringu wizyjnego w wersji standardowej lub w wersji z dodatkowym wyposażeniem.

3. Do wniosku o udzielenie dotacji organ prowadzący dołącza:

1) opinię lokalnej jednostki policji albo straży miejskiej lub straży gminnej dotyczącą zasadności planowanych działań w zakresie monitoringu wizyjnego w poszczególnych szkołach i placówkach wraz z uzasadnieniem oraz z uwzględnieniem, w miarę możliwości, informacji o liczbie zarejestrowanych w statystykach policyjnych w okresie ostatnich trzech lat kalendarzowych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu, jakie miały miejsce na terenie poszczególnych szkół i placówek lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie;

2) harmonogram planowanych działań związanych z wprowadzeniem monitoringu wizyjnego w poszczególnych szkołach i placówkach.

4. Wojewoda przekazuje ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania dane o liczbie szkół i placówek uwzględnionych we wnioskach organów prowadzących o udzielenie dotacji.

§ 9. 1. Wnioski o udzielenie dotacji, o których mowa w § 8 ust. 1, ocenia zespół powołany przez wojewodę w 2007 r. w terminie do dnia 6 października, a w latach 2008 i 2009 — do dnia 30 czerwca.

2. Zespół powołany przez wojewodę składa się z co najmniej czterech osób, w tym co najmniej jednego przedstawiciela wojewody i co najmniej jednego przedstawiciela kuratora oświaty.

3. Wojewoda zapewnia warunki pracy zespołu.

4. Wniosek o zwiększenie budżetu, z podaniem klasyfikacji budżetowej, wojewoda przekazuje do Ministra Finansów w terminie do dnia 10 października.

§ 10. 1. Zespół, o którym mowa w § 9 ust. 1, dokonuje oceny wniosków o udzielenie dotacji pod względem formalnym, merytorycznym i finansowym, uwzględniając w szczególności:

1) kompleksowość planowanych działań związanych z wprowadzeniem monitoringu wizyjnego w poszczególnych szkołach i placówkach;

2) stopień zagrożenia bezpieczeństwa uczniów, wychowanków i pracowników w poszczególnych szkołach i placówkach, z uwzględnieniem opinii, o której mowa w § 8 ust. 3 pkt 1;

3) wskaźnik efektywności planowanych działań związanych z wprowadzeniem monitoringu wizyjnego w poszczególnych szkołach i placówkach stanowiący iloraz całkowitego kosztu zakupu i instalacji oraz modernizacji lub rozszerzenia w szkołach i placówkach zestawów i urządzeń do monitoringu wizyjnego lub sieci monitoringu wizyjnego oraz liczby uczniów i wychowanków w szkołach i placówkach, których dotyczy wniosek o udzielenie dotacji;

4) wysokość środków własnych organu prowadzącego na zakup i instalację zestawów do monitoringu wizyjnego w wersji standardowej lub w wersji z dodatkowym wyposażeniem lub na modernizację, lub rozszerzenie działających w szkołach i placówkach urządzeń do monitoringu wizyjnego lub sieci monitoringu wizyjnego.

2. Z przeprowadzonej oceny wniosków zespół sporządza protokół i przedkłada go wojewodzie.

3. Protokół zawiera w szczególności:

1) wykaz wniosków podlegających ocenie;

2) wnioski rekomendowane do uwzględnienia wraz z uzasadnieniem oraz proponowaną wysokością kwoty dotacji.

§ 11. 1. Wojewoda podejmuje decyzję o udzieleniu dotacji, o której mowa w § 3 ust. 2 pkt 1, oraz określa jej wysokość.

2. Wojewoda podaje do publicznej wiadomości listę organów prowadzących, którym została udzielona dotacja, wraz z podaniem wysokości kwot dotacji.

§ 12. 1. Z wnioskiem o przyznanie środków budżetu państwa na wydatki, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 2, organ prowadzący występuje do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

2. Sporządzając wniosek, o którym mowa w ust. 1, organ prowadzący uwzględnia odpowiednio kryteria, o których mowa w § 10 ust. 1.

3. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, organ prowadzący określa wysokość środków niezbędnych na sfinansowanie wydatków, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 2; przepisy § 8 ust. 1—3 i § 9 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791 i Nr 120, poz. 818.