ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 6 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Na podstawie art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 98, poz. 634, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 22, poz. 121, z późn. zm. 2) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Pomoc, o której mowa w § 2 pkt 2, polega na:

1)   stosowaniu dopłat udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz kosztów odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód, o których mowa w § 2 pkt 2;

2)   udzielaniu gwarancji lub poręczeń spłaty kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów, o których mowa w pkt 1.

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1:

1)   pkt 1 — jest udzielana zgodnie z przepisami:

a)   rozporządzenia Komisji (WE) nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz. Urz. UE L 337 z 21.12.2007, str. 35), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1535/2007”, oraz przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej — w przypadku gdy szkody, o których mowa w § 2 pkt 2, oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia tych szkód wynoszą do 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji, albo

b)   rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001 (Dz. Urz. UEL 358 z 16.12.2006, str. 3), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1857/2006”, oraz przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej — w przypadku gdy szkody, o których mowa w § 2 pkt 2, wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej, o której mowa w lit. a;

2)   pkt 2 — jest udzielana zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1 lit. b.”;

2)   w § 6:

a)   w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) pkt 2 — jest dołączenie przez kredytobiorcę do wniosku o udzielenie kredytu bankowego protokołu oszacowania szkód zawierającego określenie zakresu i wysokości szkód oszacowanych przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód, o których mowa w § 2 pkt 2, przy czym w przypadku pomocy udzielanej zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 1 lit. b, wojewoda potwierdza wystąpienie szkód na protokole.”,

b)   ust. 1a otrzymuje brzmienie:

„1a. W przypadku gdy gospodarstwo rolne jest położone na obszarze co najmniej dwóch województw, w których wystąpiły szkody, o których mowa w § 2 pkt 2, lub dział specjalny produkcji rolnej jest prowadzony na obszarze co najmniej dwóch województw, w których wystąpiły szkody, o których mowa w § 2 pkt 2, komisja powołana przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce położenia największej części tego gospodarstwa lub obszaru, na którym jest prowadzony dział specjalny produkcji rolnej, sporządza protokół zbiorczy zawierający określenie zakresu i wysokości szkód, uwzględniając protokoły oszacowania szkód, o których mowa w ust. 1 pkt 2, przedłożone przez producenta rolnego.”,

c)   w ust. 2:

— po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) dokonuje szacowania szkód, o których mowa w § 2 pkt 2, w terminie 2 miesięcy od dnia zgłoszenia przez producenta rolnego wystąpienia tych szkód, nie później jednak niż:

a)   do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji lub

b)   w terminie 12 miesięcy od ustąpienia wody umożliwiającego komisji rozpoczęcie szacowania szkód — w przypadku szacowania szkód w budynkach lub drzewach owocowych spowodowanych przez powódź, lub

c)   do dnia 31 października danego roku, jeżeli ujemne skutki przezimowania wystąpiły do dnia 30 kwietnia tego roku albo do dnia 31 października roku następującego po roku, w którym w grudniu wystąpiły ujemne skutki przezimowania — w przypadku szacowania szkód w drzewach owocowych spowodowanych przez ujemne skutki przezimowania;”,

— pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) składa w terminie 30 dni od dnia oszacowania szkód, o których mowa w § 2 pkt 2, protokół oszacowania szkód wojewodzie właściwemu ze względu na miejsce wystąpienia tych szkód,”,

d)   w ust. 3:

— pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) imię i nazwisko, adres i miejsce zamieszkania albo nazwę, adres i siedzibę producenta rolnego, albo adres i miejsce położenia gospodarstwa rolnego lub prowadzenia działu specjalnego produkcji rolnej oraz numer identyfikacyjny producenta rolnego nadawany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności — jeżeli został nadany;”,

— po pkt 6a dodaje się pkt 6b-6d w brzmieniu:

„6b) informację o kwocie obniżenia dochodu, o którym mowa w art. 11 ust. 2 rozporządzenia nr 1857/2006;

6c) informację o kosztach poniesionych z tytułu niezebrania plonów w wyniku wystąpienia szkód, o których mowa w § 2 pkt 2;

6d) datę wystąpienia szkód, o których mowa w § 2 pkt 2;”;

3)   w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Oprocentowanie kredytów bankowych o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, § 4 ust. 1 pkt 1 i § 4a, może być zmienne i nie może wynosić więcej niż 1,5 stopy redyskontowej weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez Narodowy Bank Polski w stosunku rocznym.”;

4)   w § 12:

a) uchyla się ust. 1,

b)   w ust. 1a wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Pomoc, o której mowa w § 2 pkt 2, z wyłączeniem pomocy udzielanej zgodnie z przepisami, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 lit. a, jest udzielana, jeżeli wysokość poniesionej szkody:”,

c)   w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) 80% kwoty obniżenia dochodu obliczonego zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia nr 1857/2006;”;

5)   w § 14a ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie i jest udzielana zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 1535/2007 oraz przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.”;

6)   w § 14b ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie i jest udzielana zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 1535/2007 oraz przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.”;

7)   po § 14b dodaje się § 14c w brzmieniu:

„§ 14c. 1. W 2013 r. Agencja udziela pomocy finansowej na realizację innych zadań wynikających z polityki państwa w zakresie rolnictwa i rozwoju wsi, o której mowa w § 2 pkt 5, dla producentów rolnych w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane wystąpieniem powodzi, huraganu, gradu lub deszczu nawalnego w 2013 r.

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest udzielana do wysokości równowartości 7500 euro, ustalanej zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

3. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest udzielana zgodnie z przepisami:

1)   rozporządzenia nr 1535/2007 oraz przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej albo

2)   rozporządzenia nr 1857/2006 oraz przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

4. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest przyznawana, w drodze decyzji administracyjnej kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego, na wniosek tego producenta rolnego złożony w terminie do dnia 30 września 2013 r. na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na stronach internetowych przez nią administrowanych.

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 4, przepisy § 14a ust. 6 stosuje się odpowiednio.

6. Do wniosku, o którym mowa w ust. 4, dołącza się w przypadku pomocy udzielanej zgodnie z przepisami, o których mowa w ust. 3:

1)   pkt 1:

a)   oświadczenie producenta rolnego o powierzchni upraw rolnych lub upraw w szklarniach lub w tunelach foliowych na której wystąpiły szkody w wysokości kwalifikującej uprawę do likwidacji spowodowane przez powódź, huragan, grad lub deszcz nawalny; wielkość powierzchni upraw rolnych lub upraw w szklarniach lub w tunelach foliowych potwierdza komisja, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 2, albo

b)   protokół oszacowania szkód,

c)   oświadczenia i zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis oraz informacje niezbędne do udzielenia tej pomocy, o których mowa w art. 37 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

2)   pkt 2 — kopię protokołu oszacowania szkód, informacje dotyczące wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz informacje o otrzymanej pomocy publicznej, o których mowa w art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

7. Stawka pomocy, o której mowa w ust. 1, wynosi:

1)   100 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, na której wystąpiły szkody spowodowane przez powódź, huragan, grad lub deszcz nawalny w 2013 r. w wysokości kwalifikującej uprawę do likwidacji;

2)   10 zł na 1 m2 powierzchni upraw w szklarniach lub w tunelach foliowych, na której wystąpiły szkody spowodowane przez powódź, huragan, grad lub deszcz nawalny w 2013 r. w wysokości kwalifikującej uprawę do likwidacji.

8. Wysokość pomocy, o której mowa w ust. 1, ustala się jako iloczyn deklarowanej przez rolnika we wniosku powierzchni:

1)   upraw rolnych, na której wystąpiły szkody spowodowane przez powódź, huragan, grad lub deszcz nawalny w 2013 r. w wysokości kwalifikującej uprawę do likwidacji, oraz stawki na 1 ha tej powierzchni określonej w ust. 7 pkt 1;

2)   upraw w szklarniach lub w tunelach foliowych, na której wystąpiły szkody spowodowane przez powódź, huragan, grad lub deszcz nawalny w 2013 r. w wysokości kwalifikującej uprawę do likwidacji, oraz stawki m1m2 tej powierzchni określonej w ust. 7 pkt 2.

9. Łączna wysokość pomocy udzielanej zgodnie z przepisami, o których mowa w ust. 3 pkt 2, oraz pomocy otrzymanej w związku ze szkodami spowodowanymi przez powódź, huragan, grad lub deszcz nawalny w 2013 r. nie może przekroczyć kwoty stanowiącej iloczyn kwoty obniżenia dochodu i intensywności pomocy brutto, o której mowa w art. 11 ust. 2 rozporządzenia nr 1857/2006.

10. W przypadku gdy łączna wysokość pomocy udzielanej zgodnie z przepisami, o których mowa w ust. 3 pkt 2, oraz pomocy otrzymanej na podstawie odrębnych przepisów, wraz z odszkodowaniami z zakładów ubezpieczeń z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia, zwanych dalej „odszkodowaniami”, w związku ze szkodami spowodowanymi przez powódź, huragan, grad lub deszcz nawalny w 2013 r. przekraczałaby kwotę stanowiącą iloczyn kwoty obniżenia dochodu i intensywności pomocy brutto, o której mowa w art. 11 ust. 2 rozporządzenia nr 1857/2006, pomocy udziela się w wysokości stanowiącej różnicę między kwotą stanowiącą iloczyn kwoty obniżenia dochodu i intensywności pomocy brutto a wysokością pomocy otrzymanej na podstawie odrębnych przepisów i otrzymanych odszkodowań.

11. Pomoc udzielana zgodnie z przepisami, o których mowa w ust. 3 pkt 2, nie przysługuje, jeżeli łączna kwota pomocy otrzymanej na podstawie odrębnych przepisów oraz otrzymanych odszkodowań w związku ze szkodami spowodowanymi przez powódź, huragan, grad lub deszcz nawalny w 2013 r. przekracza kwotę stanowiącą iloczyn kwoty obniżenia dochodu i intensywności pomocy brutto, o której mowa w art. 11 ust. 2 rozporządzenia nr 1857/2006.

12. Pomoc, o której mowa w ust. 1, pomniejsza się o 50%, jeżeli w dniu wystąpienia szkód spowodowanych przez powódź, huragan, grad lub deszcz nawalny w 2013 r. co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej nie było ubezpieczonych co najmniej od jednego z ryzyk, o których mowa w § 2 pkt 2.”.

§ 2. W przypadku wyrażenia zgody przez ministra właściwego do spraw rolnictwa, o której mowa w § 12 ust. 1 rozporządzenia wymienionego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym, do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia pomoc, o której mowa w § 2 pkt 2 rozporządzenia wymienionego w § 1, jest udzielana na podstawie przepisów dotychczasowych.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 7, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 115, poz. 961, z 2010 r. Nr 76, poz. 490 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 34, poz. 168 oraz z 2012 r. poz. 243.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 76, poz. 645 i Nr 95, poz. 793, z 2010 r. Nr 4, poz. 27, Nr 107, poz. 681 i 682 i Nr 208, poz. 1374 oraz z 2012 r. poz. 408 i 988.