ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a także skrótu tego prospektu

Na podstawie art. 221 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki, jakim powinien odpowiadać prospekt informacyjny funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, zwany dalej „prospektem”, a także skrót prospektu.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie — rozumie się przez to ustawę z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych;

2) funduszu — rozumie się przez to fundusz inwestycyjny otwarty lub specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty;

3) usługach dodatkowych — rozumie się przez to usługi świadczone przez podmiot prowadzący działalność maklerską na rzecz funduszu, pozostające w bezpośrednim związku z korzystaniem przez fundusz z pośrednictwa tego podmiotu w obrocie papierami wartościowymi, instrumentami rynku pieniężnego lub instrumentami pochodnymi, obejmujące w szczególności:

a) sporządzanie analiz lub rekomendacji,

b) dostarczanie informacji o cenach, kursach lub wartościach,

c) oferowanie dostępu do elektronicznych systemów transakcyjnych lub elektronicznych systemów potwierdzeń zawarcia transakcji,

d) udostępnianie sprzętu komputerowego służącego do korzystania z usług, o których mowa w lit. a—c,

e) udostępnianie wydzielonych linii telefonicznych

— pod warunkiem, że usługi te są świadczone w ramach opłaty na rzecz podmiotu prowadzącego działalność maklerską z tytułu pośrednictwa tego podmiotu w obrocie papierami wartościowymi, instrumentami rynku pieniężnego lub instrumentami pochodnymi, a wykonywanie takich usług wynika z umowy o pośrednictwo;

4) depozytariuszu — rozumie się przez to podmiot prowadzący rejestr aktywów funduszu;

5) agencie transferowym — rozumie się przez to podmiot prowadzący na zlecenie funduszu rejestr uczestników funduszu.

§ 3. 1. Prospekt oraz skrót prospektu powinny zawierać prawdziwe i rzetelne informacje o funduszu, a także o wskazanych w rozporządzeniu osobach.

2. Prospekt oraz skrót prospektu powinny być sformułowane jednoznacznie i w sposób zrozumiały dla przeciętnego inwestora.

3. Wzory matematyczne i algorytmy mogą być zamieszczane w prospekcie lub skrócie prospektu wyłącznie z ich omówieniem.

§ 4. 1. Informacje stanowiące treść prospektu albo skrótu prospektu zamieszcza się w kolejności wskazanej w przepisach rozporządzenia. Jeżeli wymóg zamieszczenia określonych danych nie ma zastosowania, w treści prospektu albo skrótu prospektu należyto wyraźnie wskazać.

2. W treści prospektu albo skrótu prospektu mogą być stosowane skróty, jeżeli są one pisane wielką literą i są zdefiniowane w części prospektu, o której mowa w § 7 pkt 8.

§ 5. 1. Prospekt sporządza się dla każdego funduszu oddzielnie.

2. Prospekt może być sporządzony dla kilku funduszy, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, o ile:

1) informacje zawarte w § 9 i 11 zostaną zamieszczone dla każdego funduszu odrębnie;

2) dane określone w § 8 i 18—21, które w odniesieniu do poszczególnych funduszy mają różną treść, zostaną przedstawione dla każdego funduszu odrębnie.

3.  Dla funduszy z wydzielonymi subfunduszami oraz dla funduszy powiązanych z różnymi funduszami podstawowymi sporządza się oddzielne prospekty.

4. Dla wszystkich funduszy powiązanych z tym samym funduszem podstawowym sporządza się jeden prospekt.

§ 6. 1. Skrót prospektu sporządza się dla każdego funduszu oddzielnie, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4 pkt 1 i 3.

2. Dla wszystkich funduszy powiązanych z tym samym funduszem podstawowym sporządza się jeden skrót prospektu.

3. Dla funduszy powiązanych z różnymi funduszami podstawowymi sporządza się oddzielne skróty prospektów.

4. W przypadku funduszu z wydzielonymi subfunduszami można sporządzić:

1) jeden skrót prospektu dla wszystkich subfunduszy albo

2) odrębne skróty prospektów dla każdego subfunduszu, albo

3) jeden skrót prospektu dla wszystkich subfunduszy i odrębne skróty prospektów dla każdego subfunduszu.

§ 7. Prospekt składa się z następujących części:

1) strony tytułowej;

2) rozdziału „Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w prospekcie”;

3) rozdziału „Dane o towarzystwie funduszy inwestycyjnych”;

4) rozdziału „Dane o funduszu”;

5) rozdziału „Dane o depozytariuszu”;

6) rozdziału „Dane o podmiotach obsługujących fundusz”;

7) rozdziału „Informacje dodatkowe”;

8) rozdziału „Załączniki”;

9) spisu treści.

§ 8. 1. Na stronie tytułowej zamieszcza się:

1) tytuł „Prospekt informacyjny”;

2) nazwę funduszu, skrót tej nazwy, a także wszystkie poprzednie nazwy funduszu;

3) firmę i siedzibę towarzystwa będącego organem funduszu oraz adres głównej strony internetowej towarzystwa;

4) wskazanie, że fundusz prowadzi działalność zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe — w przypadku funduszu inwestycyjnego otwartego niebędącego funduszem podstawowym lub powiązanym;

5) datę i miejsce sporządzenia prospektu oraz daty kolejnych jego aktualizacji, a w przypadku gdy został sporządzony tekst jednolity prospektu — datę sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego oraz daty kolejnych jego aktualizacji.

2. W przypadku funduszu z wydzielonymi subfunduszami, obok nazwy funduszu, należy wskazać oznaczenia wszystkich subfunduszy.

3. W przypadku funduszy podstawowych i powiązanych, obok nazwy funduszu podstawowego, należy wskazać nazwy wszystkich funduszy powiązanych z funduszem podstawowym.

§ 9. 1. W rozdziale „Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w prospekcie” zamieszcza się imiona, nazwiska i funkcje osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w prospekcie oraz nazwę i siedzibę podmiotu, w imieniu którego działają, a także ich własnoręcznie podpisane oświadczenia o odpowiedzialności stwierdzające, że informacje zawarte w prospekcie są prawdziwe i rzetelne oraz nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w prospekcie jest wymagane przepisami ustawy i rozporządzenia, a także, że wedle najlepszej wiedzy tych osób nie istnieją, poza ujawnionymi w prospekcie, okoliczności, które mogłyby wywrzeć znaczący wpływ na sytuację prawną, majątkową i finansową funduszu.

2. Jeżeli za poszczególne części prospektu są odpowiedzialne różne osoby, w informacjach, o których mowa w ust. 1, należy wskazać, za którą część prospektu odpowiada dana osoba.

3. Podpisy osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w prospekcie mogą być odtwarzane mechanicznie.

§ 10. W rozdziale „Dane o towarzystwie funduszy inwestycyjnych” zamieszcza się:

1) firmę, kraj siedziby, siedzibę i adres towarzystwa wraz z numerami telekomunikacyjnymi, adresem głównej strony internetowej i adresem poczty elektronicznej;

2) datę zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo;

3) oznaczenie sądu rejestrowego i numer, pod którym towarzystwo jest zarejestrowane;

4) wysokość kapitału własnego towarzystwa, w tym wysokość składników kapitału własnego na ostatni dzień bilansowy;

5) informację o tym, że kapitał zakładowy towarzystwa został opłacony;

6) firmę (nazwę) i siedzibę podmiotu dominującego wobec towarzystwa, ze wskazaniem cech tej dominacji oraz firmę (nazwę) lub imiona i nazwiska oraz siedzibę akcjonariuszy towarzystwa, wraz z podaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, jeżeli akcjonariusz posiada co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy;

7) imiona i nazwiska:

a) członków zarządu towarzystwa, ze wskazaniem pełnionych funkcji w zarządzie,

b) członków rady nadzorczej towarzystwa, ze wskazaniem przewodniczącego,

c) osób fizycznych zarządzających funduszem;

8) informacje o pełnionych przez osoby, o których mowa w pkt 7, funkcjach poza towarzystwem, jeżeli ta okoliczność może mieć znaczenie dla sytuacji uczestników funduszu;

9) nazwy innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez towarzystwo, nieobjętych danym prospektem.

§ 11. 1. W rozdziale „Dane o funduszu” zamieszcza się, z uwzględnieniem § 12—17:

1)datę zezwolenia na utworzenie funduszu oraz, w przypadku gdy fundusz działa na czas określony, czas trwania funduszu;

2) datę i numer wpisu funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych;

3) charakterystykę jednostek uczestnictwa zbywanych przez fundusz, w tym:

a) charakterystykę jednostek uczestnictwa różnych kategorii, jeżeli fundusz zbywa jednostki różnych kategorii,

b) informację, że jednostki uczestnictwa:

— nie mogą być zbywane przez uczestnika na rzecz osób trzecich,

— podlegają dziedziczeniu,

— mogą być przedmiotem zastawu;

4) zwięzłe określenie praw uczestników funduszu;

5) zasady przeprowadzania zapisów na jednostki uczestnictwa;

6) sposób i szczegółowe warunki:

a) zbywania jednostek uczestnictwa,

b) odkupywania jednostek uczestnictwa,

c) zamiany jednostek uczestnictwa na jednostki uczestnictwa innego funduszu oraz wysokość opłat z tym związanych,

d) wypłat kwot z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa lub wypłat dochodów funduszu,

e) zamiany jednostek uczestnictwa związanych z jednym subfunduszem na jednostki związane z innym subfunduszem oraz wysokość opłat z tym związanych — w przypadku funduszu z wydzielonymi subfunduszami,

f) spełniania świadczeń należnych z tytułu nieterminowych realizacji zleceń uczestników funduszu oraz błędnej wyceny aktywów netto na jednostkę uczestnictwa;

7) wskazanie okoliczności, w których fundusz może zawiesić zbywanie lub odkupywanie jednostek uczestnictwa;

8) określenie rynków, na których są zbywane jednostki uczestnictwa;

9) zwięzły opis polityki inwestycyjnej funduszu;

10) opis ryzyka związanego z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa funduszu, w tym ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną funduszu;

11) określenie profilu inwestora, który będzie uwzględniał zakres czasowy inwestycji oraz poziom ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną funduszu;

12) zwięzłe informacje na temat obowiązków podatkowych funduszu oraz szczegółowe informacje na temat obowiązków podatkowych uczestników funduszu, ze wskazaniem obowiązujących przepisów, w tym informację, czy z posiadaniem jednostek uczestnictwa wiąże się konieczność uiszczania podatku dochodowego, oraz zastrzeżenie, że ze względu na fakt, iż obowiązki podatkowe zależą od indywidualnej sytuacji uczestnika funduszu i miejsca dokonywania inwestycji, w celu ustalenia obowiązków podatkowych, wskazane jest zasięgnięcie porady doradcy podatkowego lub prawnego;

13) wskazanie dnia, godziny w tym dniu i miejsca, w którym najpóźniej jest publikowana wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa, ustalona w danym dniu wyceny, a także miejsca publikowania ceny zbycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa;

14) metody i zasady dokonywania wyceny aktywów funduszu oraz oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o zgodności metod i zasad wyceny aktywów funduszu opisanych w prospekcie informacyjnym z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także o zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą przez fundusz polityką inwestycyjną;

15) informacje o wysokości opłat i prowizji związanych z uczestnictwem w funduszu, sposobie ich naliczania i pobierania oraz o kosztach obciążających fundusz;

16) podstawowe dane finansowe w ujęciu historycznym;

17) informację o utworzeniu rady inwestorów — w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego.

2. Jeżeli fundusz prowadzi działalność jako fundusz z wydzielonymi subfunduszami, informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 9–11, 15 i 16, zamieszcza się odrębnie dla każdego subfunduszu, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 3–8, 12—14, mogą być zamieszczone wspólnie dla wszystkich subfunduszy, przed informacjami zamieszczanymi odrębnie, w takim zakresie, w jakim są one jednakowe dla wszystkich subfunduszy.

4.  Oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, o którym mowa w ust. 1 pkt 14, może być odtwarzane mechanicznie.

§ 12. Informacje, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 5, powinny zawierać:

1) zasady, miejsca i terminy:

a) składania zapisów na jednostki uczestnictwa,

b) dokonywania wpłat w ramach zapisów;

2) wskazanie terminu przydziału jednostek uczestnictwa;

3) wskazanie przypadków, w których towarzystwo jest obowiązane niezwłocznie zwrócić wpłaty do funduszu, wraz z odsetkami od wpłat naliczonymi przez depozytariusza;

4) określenie minimalnej kwoty wpłat do nowego subfunduszu, niezbędnej do jego utworzenia;

5) zasady postępowania w przypadku, gdy w ramach zapisów na jednostki uczestnictwa, które mają być związane z nowym subfunduszem, nie zostanie zebrana kwota, o której mowa w pkt 4.

§ 13. Informacje, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 9, powinny zawierać:

1) wskazanie głównych kategorii lokat funduszu i ich dywersyfikacji charakteryzujących specyfikę funduszu oraz, jeżeli fundusz lokuje swoje aktywa głównie w lokaty inne niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego — wyraźne wskazanie tej cechy;

2) zwięzły opis kryteriów doboru lokat do portfela inwestycyjnego funduszu;

3) jeżeli fundusz odzwierciedla skład uznanego indeksu akcji lub dłużnych papierów wartościowych — wskazanie tego indeksu, rynku, którego indeks dotyczy, oraz stopnia odzwierciedlenia indeksu przez fundusz;

4) jeżeli wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego funduszu może się charakteryzować dużą zmiennością wynikającą ze składu portfela lub z przyjętej techniki zarządzania portfelem — wyraźne wskazanie tej cechy;

5) jeżeli fundusz może zawierać umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne — wskazanie tej informacji wraz z określeniem wpływu zawarcia takich umów, w tym umów, których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodne, na ryzyko związane z przyjętą polityką inwestycyjną;

6) jeżeli udzielono gwarancji wypłaty określonej kwoty z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa — wskazanie gwaranta oraz warunków gwarancji.

§ 14. 1. Informacje, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 10, powinny zawierać:

1) opis ryzyka inwestycyjnego związanego z polityką inwestycyjną funduszu, z uwzględnieniem strategii zarządzania i szczególnych strategii inwestycyjnych stosowanych w odniesieniu do inwestycji na określonym obszarze geograficznym, w określonej branży lub sektorze gospodarczym albo w odniesieniu do określonej kategorii lokat, albo w celu odzwierciedlenia indeksu akcji lub dłużnych papierów wartościowych;

2) opis ryzyka związanego z uczestnictwem w funduszu, w tym w szczególności ryzyka:

a) nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa, z uwzględnieniem czynników mających wpływ na poziom ryzyka związanego z inwestycją,

b) wystąpienia szczególnych okoliczności, na wystąpienie których uczestnik funduszu nie ma wpływu lub ma ograniczony wpływ,

c) niewypłacalności gwaranta,

d) inflacji,

e) związanego z regulacjami prawnymi dotyczącymi funduszu, w szczególności w zakresie prawa podatkowego.

2. Opis ryzyka, o którym mowa:

1) w ust. 1 pkt 1 — powinien obejmować w szczególności: ryzyko rynkowe, ryzyko kredytowe, ryzyko rozliczenia, ryzyko płynności, ryzyko walutowe, ryzyko związane z przechowywaniem aktywów, a także ryzyko związane z koncentracją aktywów lub rynków;

2) w ust. 1 pkt 2 lit. a — powinien obejmować w szczególności: ryzyko związane z zawarciem określonych umów, ryzyko związane ze szczególnymi warunkami zawartych przez fundusz transakcji, a także ryzyko związane z udzielonymi gwarancjami;

3) w ust. 1 pkt 2 lit. b — powinien uwzględnić w szczególności: otwarcie likwidacji funduszu, przejęcie zarządzania funduszem przez inne towarzystwo, zmianę depozytariusza lub podmiotu obsługującego fundusz, połączenie funduszu z innym funduszem, przekształcenie specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego w fundusz inwestycyjny otwarty, a także zmianę polityki inwestycyjnej funduszu.

§ 15. 1. Informacje, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 15, powinny zawierać:

1) wskazanie przepisów statutu określających rodzaje, maksymalną wysokość, sposób kalkulacji i naliczania kosztów obciążających fundusz inwestycyjny, w tym w szczególności wynagrodzenie towarzystwa oraz terminy, w których najwcześniej może nastąpić pokrycie poszczególnych rodzajów kosztów;

2) wskazanie wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych, zwanego dalej „wskaźnikiem WKC”, wraz z informacją, że odzwierciedla on udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną funduszu w średniej wartości aktywów netto funduszu za dany rok, a także wskazanie kategorii kosztów funduszu niewtączonych do wskaźnika WKC, w tym opłat transakcyjnych;

3) wskazanie opłat manipulacyjnych z tytułu zbycia lub odkupienia jednostki uczestnictwa oraz innych opłat uiszczanych bezpośrednio przez uczestnika;

4) wskazanie opłaty zmiennej, będącej częścią wynagrodzenia za zarządzanie, której wysokość jest uzależniona od wyników funduszu, prezentowanej w ujęciu procentowym w stosunku do średniej wartości aktywów netto funduszu;

5) wskazanie maksymalnej wysokości wynagrodzenia za zarządzanie funduszem, a w przypadku, o którym mowa w art. 101 ust. 5 ustawy, wskazanie również maksymalnego poziomu wynagrodzenia za zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym, funduszem zagranicznym lub instytucją zbiorowego inwestowania zarządzanych przez towarzystwo lub podmiot z grupy kapitałowej towarzystwa, jeżeli fundusz inwestycyjny lokuje powyżej 50% swoich aktywów w jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne lub tytuły uczestnictwa tych funduszy lub instytucji zbiorowego inwestowania;

6) wskazanie istniejących umów lub porozumień, na podstawie których koszty działalności funduszu bezpośrednio lub pośrednio są rozdzielane między fundusz a towarzystwo lub inny podmiot, w tym wskazanie usług dodatkowych oraz wskazanie wpływu tych usług na wysokość prowizji pobieranych przez podmiot prowadzący działalność maklerską oraz na wysokość wynagrodzenia towarzystwa za zarządzanie funduszem.

2. W przypadku funduszu z wydzielonymi subfunduszami należy prezentować wskaźnik WKC, ustalony odrębnie dla każdego subfunduszu.

3. W przypadku funduszy zbywających jednostki uczestnictwa różniące się związanym z nimi sposobem pobierania opłat obciążających aktywa funduszu, wskaźnik WKC należy wskazać odrębnie dla każdej kategorii jednostek uczestnictwa oraz zamieścić opis różnic w opłatach i kosztach związanych z poszczególnymi kategoriami jednostek uczestnictwa, z uwzględnieniem podstaw tych różnic.

4. Sposób obliczenia wskaźnika WKC określa załącznik do rozporządzenia.

§ 16. 1. Poza informacją o wartości wskaźnika WKC dopuszcza się wskazywanie:

1) wartości Stopy Obrotu Portfelem, zwanej dalej „wskaźnikiem SOP”;

2) wartości Syntetycznego Współczynnika Kosztów Całkowitych, zwanego dalej „wskaźnikiem SWKC”, w przypadku gdy fundusz lokuje co najmniej 10 % wartości aktywów netto w tytuły uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych lub instytucji zbiorowego inwestowania, które prezentują wskaźnik WKC w sposób określony w załączniku do rozporządzenia;

3) informacji o Syntetycznej Wartości Zakładanych Kosztów Całkowitych, zwanej dalej „wskaźnikiem SWZKC”, w przypadku gdy fundusz lokuje aktywa w tytuły uczestnictwa funduszu inwestycyjnego lub instytucji zbiorowego inwestowania, które nie prezentują wskaźnika WKC w sposób określony w załączniku do rozporządzenia.

2. W przypadku gdy zamieszcza się informację o wartości wskaźnika SWZKC, zamieszcza się również wskazanie:

a) że nie można wyliczyć wskaźnika SWKC,

b) maksymalnej wysokości opłaty za zarządzanie obciążającej aktywa instytucji zbiorowego inwestowania.

3. W przypadku gdy fundusz z wydzielonymi subfunduszami prezentuje wartość wskaźników SOP, SWKC lub SWZKC, należy prezentować wartość tych wskaźników odrębnie dla każdego subfunduszu.

4. Sposób obliczenia wskaźnika SWKC, wskaźnika SOP i wskaźnika SWZKC określa załącznik do rozporządzenia.

5.  Jeżeli fundusz prezentuje wartość wskaźnika SOP, należy ją prezentować za te same okresy, za które prezentuje się wskaźnik WKC.

§ 17. 1. Informacje, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 16, powinny zawierać:

1) wartość aktywów netto funduszu na koniec ostatniego roku obrotowego, zgodną z wartością zaprezentowaną w zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniu finansowym funduszu;

2) wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszu za ostatnie 2 lata, w przypadku funduszy prowadzących działalność nie dłużej niż 3 lata, albo za ostatnie 3, 5 i 10 lat, w przypadku pozostałych funduszy; średnią stopę zwrotu dla danego okresu oblicza się, dzieląc stopę obliczoną na podstawie wartości aktywów netto funduszu na jednostkę uczestnictwa na koniec ostatniego roku obrotowego i na koniec roku obrotowego poprzedzającego okres, dla którego jest dokonywane obliczenie, przez odpowiednio 2, 3, 5 albo 10;

3) jeżeli fundusz stosuje wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszu odzwierciedlający zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną funduszu, zwany dalej „wzorcem” (benchmark) — wskazanie tego wzorca, a także informacji o dokonanych zmianach wzorca, jeżeli miały miejsce;

4) informację o średnich stopach zwrotu z przyjętego przez fundusz wzorca, odpowiednio dla okresów, o których mowa w pkt 2;

5) zastrzeżenie, że indywidualna stopa zwrotu uczestnika z inwestycji jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz wysokości pobranych przez fundusz opłat manipulacyjnych oraz że wyniki historyczne nie gwarantują uzyskania podobnych wyników w przyszłości.

2. Przy ustalaniu stopy zwrotu nie uwzględnia się podatków i opłat publicznoprawnych, a także opłat związanych ze zbywaniem i odkupywaniem jednostek uczestnictwa.

3. W przypadku funduszu z wydzielonymi subfunduszami — dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1–4, należy prezentować odrębnie dla każdego wydzielonego subfunduszu.

4. W przypadku funduszy zbywających jednostki uczestnictwa różniące się związanym z nimi sposobem pobierania opłat obciążających aktywa funduszu — dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1–4, należy prezentować odrębnie dla każdej kategorii jednostek uczestnictwa, w przypadku gdy:

1) w odniesieniu do ust. 1 pkt 1, fundusz wyodrębniał aktywa przypadające na daną kategorię jednostek na koniec ostatniego roku obrotowego lub

2) w odniesieniu do ust. 1 pkt 2–4, fundusz wyodrębniał aktywa przypadające na daną kategorię jednostek uczestnictwa w sposób ciągły w całym okresie, za który informacja jest sporządzana.

5. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1–4, prezentuje się w formie wykresu słupkowego.

§ 18. W rozdziale „Dane o depozytariuszu” zamieszcza się:

1) firmę (nazwę), siedzibę i adres depozytariusza, wraz z numerami telekomunikacyjnymi;

2) zakres obowiązków depozytariusza wobec:

a) funduszu,

b) uczestników funduszu w zakresie reprezentowania ich interesów wobec towarzystwa.

§ 19. W rozdziale „Dane o podmiotach obsługujących fundusz” zamieszcza się:

1) firmę (nazwę), siedzibę i adres agenta transferowego, wraz z numerami telekomunikacyjnymi;

2) dane o podmiotach, które pośredniczą w zbywaniu i odkupywaniu przez fundusz jednostek uczestnictwa, w tym:

a) firmę (nazwę), siedzibę, adres, numery telekomunikacyjne,

b) zakres świadczonych usług,

c) wskazanie miejsca, gdzie można uzyskać informacje o punktach zbywających i odkupujących jednostki uczestnictwa;

3) dane o podmiocie, któremu towarzystwo zleciło zarządzanie portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią, w tym:

a) firmę (nazwę), siedzibę i adres podmiotu,

b) zakres świadczonych usług na rzecz funduszu,

c) imiona i nazwiska osób podejmujących decyzje inwestycyjne dotyczące funduszu, ze wskazaniem części portfela, którym zarządzają;

4) dane o podmiotach świadczących usługi polegające na doradztwie w zakresie obrotu papierami wartościowymi, w tym:

a) firmę (nazwę), siedzibę i adres podmiotu,

b) zakres świadczonych usług na rzecz funduszu,

c) imiona i nazwiska osób świadczących usługi na rzecz funduszu, ze wskazaniem zakresu usług świadczonych przez poszczególne osoby;

5) firmę (nazwę), siedzibę i adres podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych funduszu;

6) firmę (nazwę), siedzibę i adres podmiotu, któremu towarzystwo zleciło prowadzenie ksiąg rachunkowych funduszu.

§ 20. W rozdziale „Informacje dodatkowe” zamieszcza się:

1) inne informacje, których zamieszczenie, w ocenie towarzystwa, jest niezbędne inwestorom do właściwej oceny ryzyka inwestowania w fundusz;

2) wskazanie miejsc, w których zostanie udostępniony prospekt, roczne i półroczne sprawozdania finansowe funduszu, w tym połączone sprawozdania funduszy z wydzielonymi subfunduszami oraz sprawozdania jednostkowe subfunduszy;

3) wskazanie miejsc, w których można uzyskać dodatkowe informacje o funduszu.

§ 21. W rozdziale „Załączniki” zamieszcza się:

1) wykaz definicji pojęć i objaśnień skrótów użytych w treści prospektu;

2) statut funduszu, a w przypadku funduszu podstawowego i funduszy powiązanych — statuty wszystkich funduszy.

§ 22. Skrót prospektu składa się z następujących części:

1) tytułu „Skrót prospektu informacyjnego”;

2) rozdziału „Dane o funduszu”;

3) rozdziału „Podmioty obsługujące fundusz”;

4) rozdziału „Informacje dodatkowe”.

§ 23. Tytuł „Skrót prospektu informacyjnego” powinien wskazywać:

1) nazwę funduszu, skrót nazwy, siedzibę funduszu i kraj siedziby funduszu;

2) firmę (nazwę) i siedzibę towarzystwa będącego organem funduszu oraz adres głównej strony internetowej towarzystwa.

§ 24. 1. W rozdziale „Dane o funduszu” zamieszcza się, z uwzględnieniem § 25 i 26:

1)datę wpisu funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych oraz, w przypadku gdy fundusz działa na czas określony, czas trwania funduszu;

2) cel inwestycyjny funduszu ze wskazaniem, że fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego, a w przypadku udzielenia gwarancji wypłaty określonej kwoty z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa — wskazanie gwaranta;

3) zwięzły opis zasad polityki inwestycyjnej, w tym w szczególności:

a) wskazanie głównych kategorii lokat funduszu i ich dywersyfikacji charakteryzujących specyfikę funduszu, a także jeżeli fundusz będzie odzwierciedlał skład uznanego indeksu akcji lub dłużnych papierów wartościowych — wskazanie tego indeksu, rynku, którego indeks dotyczy, oraz stopnia odzwierciedlenia indeksu przez fundusz,

b) wskazanie, czy fundusz stosuje szczególne strategie inwestycyjne w odniesieniu do inwestycji na określonym obszarze geograficznym, w określonej branży lub sektorze gospodarczym albo w odniesieniu do określonej kategorii lokat,

c) jeżeli fundusz może zawierać umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne — wskazanie tej informacji wraz ze wskazaniem, czy takie umowy będą zawierane w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego funduszu czy w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu;

4) zastrzeżenie, że wartość jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz zależy od wartości aktywów funduszu i jego zobowiązań i w związku z tym uczestnik może, w wyniku odkupienia jednostek uczestnictwa, otrzymać mniejszą kwotę niż kwota, którą wpłacił do funduszu;

5) zwięzły opis ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną funduszu lub strategią zarządzania ze wskazaniem, że szczegółowe informacje o wszystkich ryzykach wymienionych w skrócie prospektu są zawarte w prospekcie;

6) określenie profilu inwestora, który będzie uwzględniał zakres czasowy inwestycji oraz poziom ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną funduszu;

7) wskazanie, że informacje o obowiązkach podatkowych uczestników funduszu są zawarte w prospekcie, oraz zastrzeżenie, że obowiązki podatkowe zależą od indywidualnej sytuacji uczestnika funduszu i miejsca dokonywania inwestycji; w celu ustalenia obowiązków podatkowych, wskazane jest zasięgnięcie porady doradcy podatkowego lub prawnego;

8) informacje o wysokości opłat i prowizji związanych z uczestnictwem w funduszu, sposobie ich naliczania i pobierania oraz kosztów obciążających fundusz;

9) podstawowe dane finansowe w ujęciu historycznym — w zakresie określonym w § 17;

10) wskazanie kategorii jednostek uczestnictwa zbywanych przez fundusz — jeżeli fundusz zbywa więcej niż jedną kategorię jednostek;

11) zwięzłe informacje o zasadach zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa;

12) określenie sposobu zamiany jednostek uczestnictwa związanych z jednym subfunduszem na jednostki związane z innym subfunduszem — w przypadku funduszu z wydzielonymi subfunduszami;

13) wskazanie dnia, godziny w tym dniu i miejsca, w którym najpóźniej jest publikowana wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa, ustalona w danym dniu wyceny, a także miejsca publikowania ceny zbycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa.

2. Jeżeli fundusz prowadzi działalność jako fundusz z wydzielonymi subfunduszami, informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3, 5, 6, 8 i 9, zamieszcza się odrębnie dla każdego subfunduszu, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 4, 7, i 10—13, mogą być zamieszczone wspólnie dla wszystkich subfunduszy, przed informacjami zamieszczanymi odrębnie, w takim zakresie, w jakim są one jednakowe dla wszystkich subfunduszy.

§ 25. 1. Informacje, o których mowa w § 24 ust. 1 pkt 8, powinny zawierać:

1) wskazanie wartości wskaźnika WKC, wraz z informacją, że odzwierciedla on udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną funduszu w średniej wartości aktywów netto funduszu za dany rok oraz że kategorie kosztów funduszu niewłączonych do wskaźnika WKC, w tym opłaty transakcyjne, wskazane są w prospekcie informacyjnym funduszu;

2) wskazanie opłat manipulacyjnych z tytułu zbycia lub odkupienia jednostki uczestnictwa oraz innych opłat uiszczanych bezpośrednio przez uczestnika;

3) wskazanie opłaty zmiennej, będącej częścią wynagrodzenia za zarządzanie, uzależnionej od wyników funduszu, prezentowanej w ujęciu procentowym w stosunku do średniej wartości aktywów netto funduszu;

4) wskazanie istniejących umów lub porozumień, na podstawie których koszty działalności funduszu bezpośrednio lub pośrednio są rozdzielane między fundusz a towarzystwo lub inny podmiot;

5) wskazanie usług dodatkowych oraz wskazanie wpływu tych usług na wysokość prowizji pobieranych przez podmiot prowadzący działalność maklerską oraz na wysokość wynagrodzenia towarzystwa za zarządzanie funduszem;

6) wskazanie miejsca w prospekcie, w którym są zawarte dodatkowe informacje o rodzaju i charakterze umów i porozumień, o których mowa w pkt 4, oraz o wpływie tych umów na interes uczestnika funduszu.

2. W przypadku funduszu z wydzielonymi subfunduszami należy wskazać wskaźnik WKC, ustalony odrębnie dla każdego subfunduszu.

3. W przypadku funduszy zbywających jednostki uczestnictwa różniące się związanym z nimi sposobem pobierania opłat obciążających aktywa funduszu, wskaźnik WKC należy wskazać odrębnie dla każdej kategorii jednostek uczestnictwa oraz zamieścić dodatkowo informację, że opis różnic w opłatach i kosztach związanych z poszczególnymi kategoriami jednostek uczestnictwa, z uwzględnieniem podstaw tych różnic, jest zamieszczony w prospekcie.

4. Sposób obliczenia wskaźnika WKC określa załącznik do rozporządzenia.

5. Poza informacją o wartości wskaźnika WKC dopuszcza się wskazywanie wartości wskaźników SOP, SWKC i SWZKC; w takim przypadku przepisy § 16 stosuje się odpowiednio.

§ 26. W rozdziale „Podmioty obsługujące fundusz” zamieszcza się:

1) firmę (nazwę), siedzibę i adres depozytariusza;

2) firmę (nazwę), siedzibę i adres podmiotu, któremu towarzystwo zleciło zarządzanie portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią — jeśli towarzystwo zleciło wykonywanie tej czynności;

3) firmę (nazwę), siedzibę i adres podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych funduszu.

§ 27. W rozdziale „Informacje dodatkowe” zamieszcza się:

1) inne informacje, których zamieszczenie, w ocenie towarzystwa, jest niezbędne inwestorom do właściwej oceny ryzyka inwestowania w fundusz;

2) wskazanie, że pełne informacje na temat funduszu znajdują się w prospekcie i statucie funduszu, oraz wskazanie miejsc, w których można uzyskać dodatkowe wyjaśnienia dotyczące funduszu;

3) wskazanie miejsc, w których zostanie udostępniony prospekt, oraz miejsc, w których można uzyskać informacje o punktach zbywających i odkupujących jednostki uczestnictwa;

4) informację, że prospekt oraz roczne i półroczne sprawozdanie finansowe funduszu, w tym połączone sprawozdania funduszy z wydzielonymi subfunduszami oraz sprawozdania jednostkowe subfunduszy, są bezpłatnie doręczane na żądanie uczestnika;

5) wskazanie Komisji Nadzoru Finansowego jako organu nadzoru nad funduszami inwestycyjnymi;

6) datę i miejsce sporządzenia skrótu prospektu oraz datę ostatniej aktualizacji skrótu prospektu.

§ 28. 1. Dane zawarte w prospekcie oraz w skrócie prospektu powinny być aktualizowane przez sporządzenie tekstu jednolitego, co najmniej raz w roku w terminie do dnia 31 maja roku następującego po zakończeniu roku obrotowego, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Zmiana danych objętych prospektem lub skrótem prospektu, która może mieć znaczący wpływ na zmianę oceny ryzyka inwestycyjnego funduszu, powinna być dokonywana niezwłocznie.

3. Zmiana danych objętych prospektem lub skrótem prospektu wynikająca ze zmiany statutu funduszu powinna być dokonywana niezwłocznie, nie później jednak niż w dniu wejścia w życie zmiany statutu.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, tekst jednolity prospektu i skrótu prospektu powinien być niezwłocznie zamieszczony na stronie internetowej towarzystwa.

5. Dane zawarte w prospekcie oraz w skrócie prospektu powinny być aktualizowane niezwłocznie w przypadku:

1) utworzenia nowego subfunduszu;

2) likwidacji subfunduszu;

3) utworzenia nowego funduszu powiązanego;

4) zmiany zasad przeprowadzania zapisów na jednostki uczestnictwa;

5) zmiany sposobu lub warunków zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa.

§ 29. 1. Fundusze inwestycyjne zarejestrowane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia dostosują prospekt i skrót prospektu, sporządzony i ogłoszony przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, do wymogów niniejszego rozporządzenia, w terminie do dnia 31 maja 2008 r.

2. W przypadku gdy wniosek o wydanie zezwolenia na utworzenie funduszu został złożony do Komisji Nadzoru Finansowego przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, prospekt i skrót prospektu może zostać sporządzony według przepisów dotychczasowych, z zastrzeżeniem ust. 1.

§ 30. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2004 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a także skrótu tego prospektu (Dz. U. Nr 205, poz. 2095 oraz z 2006 r. Nr 75, poz. 523).

§ 31. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 183, poz. 1537 i 1538 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 oraz z 2007 r. Nr 112, poz. 769.