ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie określenia liczby poborowych oraz żołnierzy rezerwy, którzy w 2008 r. mogą być powołani do czynnej służby wojskowej, służby w Obronie Cywilnej oraz służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 57 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się liczbę poborowych, którzy mogą być powołani w 2008 r. do odbycia:

1) zasadniczej służby wojskowej — do 75 000 poborowych;

2) przeszkolenia wojskowego:

a) do 1 200 absolwentów uczelni,

b) do 3 600 studentów uczelni;

3) służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej — w oddziałach prewencji Policji — do 4 500 poborowych.

2. Ustala się liczbę żołnierzy rezerwy, którzy mogą być powołani w 2008 r. do odbycia:

1) ćwiczeń wojskowych — do 1 100 stanu średniorocznego żołnierzy rezerwy;

2) okresowej służby wojskowej — do 50 żołnierzy rezerwy;

3) ćwiczeń w Obronie Cywilnej — do 3 900 żołnierzy rezerwy.

3. Przez użyte w ust. 2 pkt 1 określenie „stan średnioroczny” żołnierzy rezerwy należy rozumieć przeciętną liczbę tych żołnierzy, odbywających czynną służbę wojskową każdego dnia, przy założeniu równomiernego w skali roku powoływania ich na ćwiczenia wojskowe i zwalniania z tych ćwiczeń.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242.