ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 6 kwietnia 2012 r. uchylające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i znakowania produktów włókienniczych

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 8 maja 2012 r.


1)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 35, poz. 215, z 2008 r. Nr 157, poz. 976, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 20, poz. 106 oraz z 2011 r. Nr 63, poz. 322 i Nr 102, poz. 586.

2)  Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 68, poz. 586, z 2007 r. Nr 78, poz. 526 i Nr 192, poz. 1384 oraz z 2010 r. Nr 135, poz. 904.