ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia środków przewidzianych przepisami o ogólnym bezpieczeństwie produktów w odniesieniu do produktów zawierających ftalany, które stwarzają poważne zagrożenie 1)

Na podstawie art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przepisy rozporządzenia stosuje się do zabawek i artykułów pielęgnacyjnych przeznaczonych do opieki nad dziećmi, wykonanych w całości lub częściowo z miękkiego PVC, które zawierają więcej niż 0,1 %:

1) ftalanu di-izononylu (DINP) —kod CAS 2) 28553-12-0, kod EINECS 3) 249-079-5,

2) ftalanu di (2-etyloheksylu) (DEHP) — kod CAS 117--81-7, kod EINECS 204-211-0,

3) ftalanu dibutylu (DBP) — kod CAS 84-74-2, kod EINECS 201-557-4,

4) ftalanu diizodecylu (DIDP) — kod CAS 26761-40-0, kod EINECS 247-977-1,

5) ftalanu dinoktylu (DNOP) — kod CAS 117-84-0, kod EINECS 204-214-7,

6) ftalanu butylobenzylu (BBP) — kod CAS 85-68-7, kod EINECS 201-622-7

— jeżeli wyroby te w normalnych lub dających się przewidzieć warunkach mogą być wkładane do ust przez dzieci w wieku poniżej 3 lat.

2. Zabawką w rozumieniu ust. 1 jest dowolny produkt lub materiał zaprojektowany lub w sposób oczywisty przeznaczony do używania w czasie zabawy przez dzieci.

3. Artykułem pielęgnacyjnym przeznaczonym do opieki nad dziećmi w rozumieniu ust. 1 jest produkt przeznaczony do ssania przez dziecko lub do ułatwiania zasypiania, odpoczynku albo do karmienia dziecka.

4. Maksymalną procentową zawartość ftalanów, o której mowa w ust. 1, określa się w odniesieniu do masy zabawki lub artykułu pielęgnacyjnego przeznaczonego do opieki nad dziećmi i bierze się pod uwagę łączną masę wszystkich wymienionych w ust. 1 ftalanów zawartych w zabawce lub artykule pielęgnacyjnym przeznaczonym do opieki nad dziećmi.

§ 2. W odniesieniu do produktów, o których mowa w § 1:

1) zakazuje się:

a) wprowadzania na rynek,

b) wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

c) wywozu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) w przypadku produktów wprowadzonych na rynek, nakazuje się natychmiastowe wycofanie z rynku.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.1) Niniejsze rozporządzenie stanowi wykonanie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 7 grudnia 1999 r. (Dz. Urz. WE I 315 z 9. 12. 1999) ostatnio zmienionej przez decyzje Komisji Europejskiej z dnia 20 lutego 2004 r. (Dz. Urz. WE I 55 z 24. 02. 2004).

2) Kod CAS oznacza numer przypisany substancji przez Chemical Abstract Service (CASJ).

3) Kod EINECS oznacza numer przypisany substancji w Europejskim Wykazie Istniejących Substancji o Znaczeniu Komercyjnym (EINECS, OJ 146 A, 15. 6.1990).