ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU)

Na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się do stosowania w statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU), stanowiącą załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Do celów:

1) podatku od towarów i usług,

2) poboru akcyzy i obowiązku oznaczania znakami akcyzy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

3) opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej

— stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU), o której mowa w § 3, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2008 r.

§ 3. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 42, poz. 264, z 1999 r. Nr 92, poz. 1045, z 2001 r. Nr 12, poz. 94 oraz z 2003 r. Nr 28, poz. 239 i Nr 173, poz. 1682).

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 r.

Załącznik

Spis Treści

ZASADY  METODYCZNE  POLSKIEJ  KLASYFIKACJI  WYROBÓW  I  USŁUG  

SEKCJA A PRODUKTY ROLNICTWA, ŁOWIECTWA I LEŚNICTWA

SEKCJA B PRODUKTY RYBACTWA  

SEKCJA C PRODUKTY GÓRNICTWA 
SEKCJA D PRODUKTY PRZETWÓRSTWA PRZEMYSŁOWEGO

PODSEKCJA DA ARTYKUŁY SPOŻYWCZE, NAPOJE I WYROBY TYTONIOWE

PODSEKCJA DB WYROBY WŁÓKIENNICZE (TEKSTYLIA) I ODZIEŻ
PODSEKCJA DC   SKÓRY WYPRAWIONE I WYROBY ZE SKÓR WYPRAWIONYCH 
PODSEKCJA DD DREWNO I WYROBY Z DREWNA
PODSEKCJA DE MASA WŁÓKNISTA; PAPIER, TEKTURA I WYROBY Z NICH; ZAPISANE NOŚNIKI INFORMACJI;

USŁUGI POLIGRAFICZNE
PODSEKCJA DF KOKS, PRODUKTY RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ I PALIWO JĄDROWE  
PODSEKCJA DG CHEMIKALIA, WYROBY CHEMICZNE I WŁÓKNA SZTUCZNE
PODSEKCJA DH WYROBY Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH
PODSEKCJA DI
WYROBY Z POZOSTAŁYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH
PODSEKCJA DJ METALE I PODSTAWOWE WYROBY Z METALI
PODSEKCJA DK MASZYNY I URZĄDZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
PODSEKCJA DL URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I OPTYCZNE
PODSEKCJA DM SPRZĘT TRANSPORTOWY
PODSEKCJA DN PRODUKTY WYTWORZONE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

SEKCJA E ENERGIA ELEKTRYCZNA, GAZ, PARA WODNA I WODA

SEKCJA F ROBOTY BUDOWLANE

SEKCJA G USŁUGI W ZAKRESIE HANDLU HURTOWEGO I DETALICZNEGO; NAPRAWY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI ORAZ ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO

SEKCJA H USŁUGI HOTELARSKIE I GASTRONOMICZNE

SEKCJA I USŁUGI TRANSPORTOWE, MAGAZYNOWE ORAZ ŁĄCZNOŚCI  

SEKCJA J USŁUGI POŚREDNICTWA FINANSOWEGO  

SEKCJA K USŁUGI ZWIĄZANE Z NIERUCHOMOŚCIAMI, WYNAJEM, NAUKA I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

SEKCJA L USŁUGI W ZAKRESIE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, OBRONY NARODOWEJ, OBOWIĄZKOWYCH UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I POWSZECHNEGO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

SEKCJA M USŁUGI W ZAKRESIE EDUKACJI

SEKCJA N USŁUGI W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ  

SEKCJA O USŁUGI KOMUNALNE POZOSTAŁE, SPOŁECZNE I INDYWIDUALNE

SEKCJA P USŁUGI GOSPODARSTW DOMOWYCH

SEKCJA Q USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ ORGANIZACJE I ZESPOŁY EKSTERYTORIALNE1)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080 oraz z 2003 r. Nr 217, poz. 2125.