ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie poddania kobiet obowiązkowi stawienia się do poboru

Na podstawie art. 48 ust. 9 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa grupy kobiet poddane obowiązkowi stawienia się do poboru oraz wskazuje stanowiska służbowe, na które przeznacza się kobiety do czynnej służby wojskowej.

§ 2. Kobiety w wieku określonym w art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, które w danym roku szkolnym kończą naukę:

1) w szkołach pomaturalnych, wyższych szkołach zawodowych i szkołach wyższych – prowadzących kształcenie w zawodzie pielęgniarki lub położnej,

2) w szkołach średnich, wyższych szkołach zawodowych i szkołach wyższych – prowadzących kształcenie w zawodach weterynaryjnych

– poddaje się obowiązkowi stawienia się w tym roku do poboru, o ile już nie stawały do poboru.

§ 3. 1. Kobiety, o których mowa w § 2, przeznacza się do czynnej służby wojskowej na następujące stanowiska służbowe:

1) pielęgniarka;

2) pielęgniarka anestezjologiczna;

3) pielęgniarka oddziałowa;

4) pielęgniarka opatrunkowa;

5) pielęgniarka operacyjna;

6) pielęgniarka zabiegowa;

7) asystentka stomatologiczna;

8) starszy instruktor;

9) instruktor;

10) starszy laborant;

11) laborant;

12) starszy technik medyczny;

13) technik medyczny;

14) dietetyczka.

2. Przy przeznaczaniu kobiet do czynnej służby wojskowej na stanowiska służbowe, o których mowa w ust. 1, uwzględnia się przepisy w sprawie prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2004 r. 2)1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 732, Nr 113, poz. 984 i 985, Nr 156, poz. 1301, Nr 166, poz. 1363, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679 i 1687 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 139, poz. 1326, Nr 179, poz. 1750, Nr 210, poz. 2036 i Nr 223, poz. 2217.

2)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 1992 r. w sprawie poddania kobiet obowiązkowi stawienia się do poboru oraz przeznaczania ich do czynnej służby wojskowej (Dz. U. Nr 66, poz. 333), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.