ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Reformy Systemu Zabezpieczenia Społecznego

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustanawia się Pełnomocnika Rządu do Spraw Reformy Systemu Zabezpieczenia Społecznego, zwanego dalej „Pełnomocnikiem”, w randze sekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.

§ 2. Do zadań Pełnomocnika należy:

1) przygotowanie harmonogramu prac w zakresie reformy systemu zabezpieczenia społecznego;

2) inicjowanie i prowadzenie prac związanych z przygotowaniem projektów aktów prawnych dotyczących reformy systemu zabezpieczenia społecznego;

3) koordynowanie współdziałania organów administracji rządowej realizujących zadania w zakresie objętym reformą systemu zabezpieczenia społecznego;

4) koordynowanie prac wdrożeniowych dotyczących reformy systemu zabezpieczenia społecznego;

5) upowszechnianie problematyki reformy systemu zabezpieczenia społecznego oraz inspirowanie przedsięwzięć edukacyjnych, służących społecznemu zrozumieniu znaczenia tej reformy;

6) przejęcie spraw w toku, prowadzonych przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Restrukturyzacji Finansów Publicznych, ustanowionego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Restrukturyzacji Finansów Publicznych (Dz. U. Nr 122, poz. 1043), dotyczących problematyki systemu zabezpieczenia społecznego.

§ 3. Organy administracji rządowej są obowiązane do współdziałania i udzielania pomocy Pełnomocnikowi, w szczególności przez udostępnianie mu informacji niezbędnych w realizacji jego zadań.

§ 4. 1. Pełnomocnik, w zakresie przygotowywanych projektów aktów prawnych wynikających z realizacji jego zadań, współdziała w szczególności z Ministrem Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej oraz z Ministrem Finansów.

2. Pełnomocnik może, za zgodą Prezesa Rady Ministrów, przedstawiać Radzie Ministrów do rozpatrzenia projekty aktów prawnych wynikających z zakresu jego działania.

§ 5. Projekty aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych, mających znaczenie dla funkcjonowania systemu zabezpieczenia społecznego, a także w zakresie wdrażania reformy systemu zabezpieczenia społecznego, podlegają zaopiniowaniu przez Pełnomocnika.

§ 6. 1. Pełnomocnik przedstawia Radzie Ministrów:

1) analizy, oceny i wnioski, związane z zakresem jego działania;

2) coroczne informacje o swojej pracy.

2. Pełnomocnik informuje Prezesa Rady Ministrów o wszystkich zagrożeniach realizacji zadań, o których mowa w § 2.

§ 7. Pełnomocnik może powoływać zespoły o charakterze opiniodawczym lub do opracowania określonych zagadnień oraz zlecać przeprowadzenie ekspertyz.

§ 8. Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową zapewnia Pełnomocnikowi Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.

§ 9. Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.