ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością

Na podstawie art. 185 ust. 11 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243, z późn. zm 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wysokość, terminy i sposób uiszczania rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością przez podmioty, które uzyskały prawo do dysponowania częstotliwością lub prawo do wykorzystywania częstotliwości, zwanych dalej „opłatą roczną”.

§ 2. Wysokość opłat rocznych określa w:

1)   służbach satelitarnych, o których mowa w art. 185 ust. 5 pkt 1–9 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne, oraz służbie radiolokalizacyjnej — załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2)   służbie lotniczej oraz służbie morskiej i żeglugi śródlądowej — załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3)   służbie radiodyfuzji naziemnej — załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4)   służbie stałej — załącznik nr 4 do rozporządzenia;

5)   służbie ruchomej lądowej — załącznik nr 5 do rozporządzenia.

§ 3. 1. Podmiot, który dysponuje częstotliwością lub ją wykorzystuje na tym samym obszarze w różnych rodzajach służb lub w różnych typach systemów wykorzystywanych w tych służbach, w których są przewidziane zróżnicowane opłaty roczne, uiszcza opłatę w wysokości określonej dla tego rodzaju służby lub typu systemu, dla którego opłata jest najwyższa.

2. Podmiot, którego prawo do dysponowania lub wykorzystywania tej samej częstotliwości na obszarze tej samej gminy wynika z kilku decyzji, a wysokość opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością jest związana z obszarem dysponowania lub wykorzystywania częstotliwości, uiszcza jedną opłatę za prawo do dysponowania tą częstotliwością na tym obszarze.

§ 4. 1. Podmiot posiadający prawo do dysponowania częstotliwością lub wykorzystywania częstotliwości na zasadach współkorzystania z innym podmiotem wnosi opłatę w wysokości 50% opłaty rocznej, jaką byłby obowiązany wnosić za prawo do dysponowania częstotliwością lub wykorzystywania częstotliwości bez obowiązku współkorzy stania z innym podmiotem.

2. Podmiot posiadający prawo do dysponowania częstotliwością lub wykorzystywania częstotliwości na zasadach współkorzystania z innym podmiotem w służbie radiodyfuzji naziemnej wnosi opłatę roczną w wysokości odpowiadającej procentowi wykorzystywanej przepływności multipleksu.

§ 5. 1. Opłatę roczną uiszcza się jednorazowo za cały rok do końca lutego danego roku albo w ratach:

1)   kwartalnych w wysokości równej 1/4 opłaty rocznej do końca stycznia, kwietnia, lipca i października danego roku albo

2)   półrocznych w wysokości równej 1/2 opłaty rocznej do końca lutego i sierpnia danego roku.

2. W przypadku doręczenia decyzji oprawie do dysponowania częstotliwością lub jej wykorzystywania w trakcie kwartału, opłatę za kwartał, w którym podmiot uzyskał takie prawo, uiszcza się w kwocie równej iloczynowi liczby dni objętych w danym kwartale decyzją i raty kwartalnej opłaty rocznej podzielonej przez liczbę dni w tym kwartale.

3. Za okresowe, krótsze niż kwartał, prawo do dysponowania częstotliwością lub jej wykorzystywania opłatę uiszcza się jednorazowo w kwocie równej iloczynowi liczby dni występujących w okresie objętym tym prawem i raty kwartalnej opłaty rocznej podzielonej przez liczbę dni w tym kwartale.

4. Opłaty, o których mowa w ust. 2 i 3, uiszcza się w terminie 14 dni:

1)   od dnia doręczenia decyzji, o ile w decyzji nie określono terminu, od którego prawo przysługuje;

2)   od dnia uzyskania prawa, o ile w decyzji określono termin, od którego prawo przysługuje.

§ 6. Opłatę za kwartał, w którym podmiot posiadał prawo do dysponowania częstotliwością lub jej wykorzystywania, uiszcza się w kwocie równej iloczynowi liczby dni objętych w danym kwartale tym prawem i raty kwartalnej opłaty rocznej podzielonej przez liczbę dni w tym kwartale.

§ 7. Opłaty wnosi się na rachunek bieżący dochodów Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

§ 8. Opłatę roczną obniża się o 50% w przypadku wykorzystywania częstotliwości wyłącznie do:

1)   świadczenia doraźnej pomocy przy ratowaniu życia i zdrowia ludzkiego przez jednostki służby zdrowia oraz jednostki ratownictwa górskiego, wodnego i górniczego;

2)   prowadzenia akcji przez jednostki organizacyjne, których statutowym obowiązkiem jest planowanie, prowadzenie i uczestnictwo w akcjach zapobiegania i łagodzenia skutków klęsk żywiołowych i katastrof;

3)   systemów radiokomunikacji wykorzystywanych w służbie morskiej i w żegludze śródlądowej przez administrację morską i administrację śródlądową oraz Morską Służbę Poszukiwania i Ratownictwa w zakresie bezpieczeństwa żeglugi i ochrony brzegów;

4)   wykonywania zadań z zakresu łączności kolejowej w ramach Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS);

5)   rozpowszechniania lub rozprowadzania programów radiofonicznych lub telewizyjnych niezawierających przekazów handlowych.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. 2)

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2013 r.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 827 i 1198, z 2015 r. poz. 1069, 1893 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 147.

2) Rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością (Dz. U. poz. 196 i 2250 oraz z 2008 r. poz. 1356), które na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy — Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1445) utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

3) Ze zmianami wprowadzonymi przez § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 października 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością (Dz. U. poz. 1596), które weszło wżycie z dniem 1 stycznia 2015 r.