ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw deregulacji gospodarczych

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się Pełnomocnika Rządu do spraw deregulacji gospodarczych, zwanego dalej „Pełnomocnikiem”.

2. Pełnomocnikiem jest sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki.

§ 2. Do zadań Pełnomocnika należy w szczególności:

1) monitorowanie prac podejmowanych przez organy administracji rządowej w celu poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej;

2) współpraca z organami administracji rządowej w zakresie monitorowania sposobu wdrażania nowych regulacji prawnych wpływających na zwiększenie swobody prowadzenia działalności gospodarczej;

3) inicjowanie działań organów administracji rządowej mających na celu poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej;

4) opiniowanie działań organów administracji rządowej mających wpływ na warunki wykonywania działalności gospodarczej;

5) inicjowanie i opiniowanie działań mających na celu promocję dobrych praktyk administracyjnych dotyczących sposobu realizacji przepisów regulujących podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej.

§ 3. 1. Pełnomocnik wykonuje swoje zadania we współdziałaniu z właściwymi organami administracji rządowej, które są zobowiązane do współpracy i udzielania pomocy Pełnomocnikowi, w szczególności przez udostępnianie mu informacji i dokumentów niezbędnych do realizacji jego zadań.

2. Pełnomocnik może występować do właściwych organów administracji rządowej, wskazując problemy należące do obszaru jego zainteresowań, których rozwiązanie należy do kompetencji tych organów, z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy i zajęcie stanowiska.

3. Pełnomocnik, w celu właściwej realizacji powierzonych mu zadań, może podejmować współpracę z organami jednostek samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi.

§ 4. 1. Pełnomocnik w porozumieniu z Ministrem Gospodarki przedstawia Radzie Ministrów półroczne sprawozdanie ze swojej działalności.

2. Pełnomocnik informuje Prezesa Rady Ministrów i Ministra Gospodarki o wszystkich zagrożeniach w realizacji powierzonych mu zadań.

§ 5. Pełnomocnik w zakresie powierzonych mu zadań może zlecać przeprowadzanie badań i ekspertyz.

§ 6. Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową zapewnia Pełnomocnikowi Ministerstwo Gospodarki.

§ 7. Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Minister Gospodarki.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277, z 2010 r. Nr 57, poz. 354 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 676, Nr 185, poz. 1092 i Nr 232, poz. 1378.