ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej

Na podstawie art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2002 r. Nr 207, poz. 1761, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wielokrotność kwoty bazowej, stanowiącą przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej, ustala się:

1) od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2004 r. – na 1,90;

2) od dnia 1 stycznia 2005 r. – na 1,95.

§ 2. Przepis § 1 pkt 1 ma zastosowanie do uposażeń funkcjonariuszy Służby Więziennej od dnia 1 października 2004 r.

§ 3. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2000 r. w sprawie określenia wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. Nr 52, poz. 621 i Nr 92, poz. 1015).

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 142, poz. 1380, Nr 166, poz. 1609 i Nr 210, poz. 2036.