ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 6 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia obronnego

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. Nr 16, poz. 150 oraz z 2005 r. Nr 92, poz. 768) w § 5 wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Prezes Rady Ministrów — w odniesieniu do szkolenia prowadzonego w formie ćwiczeń

o zasięgu międzynarodowym i krajowym, które przeprowadza się nie rzadziej niż raz na pięć lat;”;

2) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) Minister Obrony Narodowej — w odniesieniu do szkolenia prowadzonego w formie:

a) ćwiczeń regionalnych, obejmujących obszar dwóch lub więcej województw, które przeprowadza się nie rzadziej niż raz na dwa lata,

b) wyższych kursów obronnych;”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600.