ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 sierpnia 2011 r. w sprawie połączenia Instytutu Problemów Jądrowych imienia Andrzeja Sołtana oraz Instytutu Energii Atomowej POLATOM

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Z dniem 1 września 2011 r. łączy się następujące instytuty badawcze:

1) Instytut Problemów Jądrowych imienia Andrzeja Sołtana z siedzibą w Otwocku-Świerku, numer identyfikacyjny REGON 001024043, numer identyfikacji podatkowej NIP 532-010-01-25 1) ;

2) Instytut Energii Atomowej POLATOM z siedzibą w Otwocku-Świerku, numer identyfikacyjny REGON 001024037, numer identyfikacji podatkowej NIP 532-000-12-45 2) .

2. Połączenie instytutów, o których mowa w ust. 1, następuje przez włączenie Instytutu Energii Atomowej POLATOM z siedzibą w Otwocku-Świerku do Instytutu Problemów Jądrowych imienia Andrzeja Sołtana z siedzibą w Otwocku-Świerku.

§ 2. Instytut Problemów Jądrowych imienia Andrzeja Sołtana, po włączeniu instytutu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, otrzymuje nazwę „Narodowe Centrum Badań Jądrowych”.

§ 3. Siedzibą Narodowego Centrum Badań Jądrowych, zwanego dalej „NCBJ”, jest Otwock-Świerk.

§ 4. Nadzór nad NCBJ sprawuje minister właściwy do spraw gospodarki.

§ 5. 1. Przedmiotem działania NCBJ jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, przystosowywanie wyników prowadzonych prac do zastosowania w praktyce oraz wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych.

2. Do zakresu działania NCBJ należy:

1) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych dotyczących w szczególności:

a) fizyki subatomowej, w tym: fizyki jądrowej niskich i wysokich energii, fizyki cząstek elementarnych i pól, fizyki promieniowania kosmicznego, astrofizyki jądrowej i dziedzin pokrewnych,

b) fizyki plazmy wysokotemperaturowej i zastosowań technik plazmowych,

c) fizyki fazy skondensowanej materii,

d) fizyki i techniki reaktorów jądrowych,

e) energetyki jądrowej,

f) dozymetrii promieniowania jonizującego,

g) metod eksperymentalnych fizyki subatomowej dla celów poznawczych i utylitarnych,

h) akceleracji cząstek naładowanych i akceleratorów do celów badawczych i utylitarnych,

i) elektronicznej aparatury jądrowej i systemów pomiarowych do celów badawczych i utylitarnych,

j) technik detekcyjnych oraz detektorów promieniowania do celów badawczych i utylitarnych,

k) metod zastosowania fizyki subatomowej w innych dziedzinach wiedzy, takich jak fizyka medyczna, fizyka materiałów, fizyka atomowa, ochrona środowiska, informatyka itp.,

l) wykorzystania izotopów promieniotwórczych na potrzeby medycyny, przemysłu i nauki,

m) zastosowania technik jądrowych w ochronie zdrowia (radioterapia, radiofarmacja, diagnostyka izotopowa),

n) metod ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego,

o) innych zastosowań technologii jądrowych;

2) wykonywanie badań i analiz oraz opracowywanie opinii i ekspertyz w zakresie prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych, w tym głównie:

a) ekspertyz dotyczących projektowania, budowy, rozruchu, eksploatacji i likwidacji obiektów jądrowych, obiektów i urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze i wytwarzających promieniowanie jonizujące,

b) analiz dotyczących zrównoważonego rozwoju energetyki jądrowej (perspektywiczne cykle paliwowe, reaktory nowych generacji, w tym reaktory termojądrowe),

c) kwalifikowania przydatności materiałów i urządzeń do wykorzystania w obiektach jądrowych ze szczególnym uwzględnieniem odporności radiacyjnej,

d) monitoringu kraju w celu zapewnienia ochrony przed promieniowaniem jonizującym osób narażonych zawodowo, ogółu ludności oraz środowiska kraju w warunkach normalnych i podczas nadzwyczajnych zdarzeń radiacyjnych,

e) pomiarów, ocen i opinii w zakresie ochrony radiologicznej związanych z użytkowaniem i przechowywaniem źródeł promieniowania oraz transportem materiałów promieniotwórczych,

f) wykrywania i udziału w identyfikowaniu pochodzenia materiałów jądrowych,

g) aparatury dozymetrycznej i radiometrycznej oraz sprzętu ochronnego,

h) gospodarki wypalonym paliwem jądrowym, odpadami promieniotwórczymi i likwidacji obiektów jądrowych, obiektów i urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze i wytwarzających promieniowanie jonizujące oraz składowisk odpadów promieniotwórczych,

i) bezpiecznego przechowywania, transportu i wykorzystywania materiałów promieniotwórczych, przeciwdziałania rozprzestrzenianiu materiałów rozszczepialnych i aktom terrorystycznym z ich użyciem;

3) upowszechnianie wyników prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych oraz rozwijanie wynalazczości;

4) zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania obiektów jądrowych oraz obiektów i urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze i wytwarzających promieniowanie jonizujące w NCBJ;

5) współpraca z jednostkami naukowymi, uczelniami oraz stowarzyszeniami naukowymi i naukowo-technicznymi w kraju i za granicą;

6) organizacja kursów i konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych;

7) prowadzenie studiów doktoranckich;

8) prowadzenie działalności szkoleniowej, edukacyjnej i popularyzatorskiej;

9) wytwarzanie i obrót produktami radiofarmaceu-tycznymi, źródłami promieniotwórczymi oraz specjalistycznymi urządzeniami i aparaturą jądrową.

§ 6. 1. Połączenie instytutów, o których mowa w § 1 ust. 1, następuje według stanu ujętego w sprawozdaniach finansowych sporządzonych na dzień 31 sierpnia 2011 r.

2. NCBJ przejmuje pracowników włączanego instytutu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2.

3. NCBJ przejmuje mienie, zobowiązania i należności włączanego instytutu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, w formie protokołów zdawczo-odbiorczych.

4. NCBJ wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki, których podmiotem był włączany instytut, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2.

5. Zadania ujęte w planie rzeczowo-finansowym włączanego instytutu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, wprowadza się do planu rzeczowo-finansowego NCBJ.

6. Po połączeniu instytutów, o których mowa w § 1 ust. 1, obowiązują system finansowo-księgowy oraz system finansowo-płacowy stosowane przez Instytut Problemów Jądrowych imienia Andrzeja Sołtana przed dniem połączenia.

§ 7. 1. Wszystkie składniki majątkowe będące własnością instytutu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, według stanu na dzień 31 sierpnia 2011 r., w tym:

1) prawo wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej położonej w Zakopanem przy ul. Piaseckiego 14A, oznaczonej jako działka nr 157 o powierzchni 2225 m2 oraz własność budynku i urządzeń trwale związanych z tą nieruchomością gruntową,

2) prawo wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych położonych w Otwocku-Świerku, oznaczonych jako działki nr 1/2, 2/1, 2/14, 3/1, 3/3, 4/1, 4/3, 5/1, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 9/1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 46/1, 51/1, 51/3 i 903/7 o łącznej powierzchni 24 912 m2 oraz własność budynków i urządzeń trwale związanych z tymi nieruchomościami gruntowymi,

3) prawo wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych położonych w Warszawie-Aninie, oznaczonych jako działki nr 117/7, 117/16, 117/17, 117/18, 117/19, 117/45, 117/63, 117/66, 117/71, 118/40 i 118/42 o łącznej powierzchni 29 194 m2 oraz własność budynków i urządzeń trwale związanych z tymi nieruchomościami gruntowymi,

4) udział w wysokości 1/2 w prawie wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych położonych w Otwocku-Świerku, oznaczonych jako działki nr 16/3, 16/4, 16/6, 16/7, 16/8, 16/10, 16/12, 16/16, 16/17, 16/18, 16/19, 16/20, 16/21, 16/22, 16/23, 16/24, 16/25, 16/26, 16/27, 16/28, 16/31, 300/1, 365, 366, 367, 368, 370, 371, 373, 374, 375, 376/1, 376/3, 377, 378, 380, 381, 481/1, 482/1, 483/1, 484, 485/1, 486, 488, 489, 490, 494/1, 495/1, 496/1, 497/1, 498/1, 498/3, 499/1, 501/1, 502/1 503/1 i 505/1 o łącznej powierzchni 488 432 m2 oraz udział w wysokości 1/2 w prawie własności budynków i urządzeń trwale związanych z tymi nieruchomościami gruntowymi,

5) prawo wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Bur-dzińskiego 5, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 58 w obrębie 1201 4-12-01 o powierzchni 2976 m2 oraz własność budynku i urządzeń trwale związanych z tą nieruchomością gruntową

— w wyniku połączenia wejdą w skład NCBJ.

2. Szczegółowy wykaz składników majątkowych, o których mowa w ust. 1, określa załącznik do rozporządzenia.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 r.

1)  Instytut Problemów Jądrowych imienia Andrzeja Sołtana został utworzony zarządzeniem nr 31 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1982 r. w sprawie organizacji jednostek naukowo-badawczych i rozwojowych atomistyki (M. P. Nr 32, poz. 279), zmienionym zarządzeniem nr 10 Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 8 października 1987 r. w sprawie nadania Instytutowi Problemów Jądrowych imienia Andrzeja Sołtana.

2)  Instytut Energii Atomowej POLATOM został utworzony zarządzeniem nr 31 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1982 r. w sprawie organizacji jednostek naukowo-badawczych i rozwojowych atomistyki (M. P. Nr 32, poz. 279), zmienionym zarządzeniem nr 8 Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 18 września 1989 r. w sprawie podziału Instytutu Energii Atomowej, zmienionym rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie połączenia Instytutu Energii Atomowej oraz Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Izotopów — POLATOM (Dz. U. Nr 247, poz. 1806 oraz z 2007 r. Nr 76, poz. 508), zmienionym rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Energii Atomowej w Otwocku-Świerku (Dz. U. z 2009 r. Nr 9, poz. 45).