ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS)

Na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) (Dz. U. Nr 58, poz. 685, z późn. zm. 2) ) w załączniku do rozporządzenia „Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS)”, w części dotyczącej poziomu 5, wprowadza się następujące zmiany:

1) wyrazy „Rzgów 5.10.12.06.10.2” zastępuje się wyrazami:

„Rzgów 5.10.12.06.10.3

Rzgów —miasto 5.10.12.06.10.4

Rzgów — obszar wiejski 5.10.12.06.10.5”;

2) wyrazy „Zakliczyn 5.12.15.16.14.2” zastępuje się wyrazami:

„Zakliczyn 5.12.15.16.14.3

Zakliczyn — miasto 5.12.15.16.14.4

Zakliczyn — obszar wiejski 5.12.15.16.14.5”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080, z 2003 r. Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 163, poz. 1362.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 12, poz. 101, z 2002 r. Nr 34, poz. 311, Nr 177, poz. 1458 i Nr 191, poz. 1594, z 2003 r. Nr 208, poz. 2021 oraz z 2004 r. Nr 98, poz. 998 i Nr 254, poz. 2534.