ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowego obowiązku meldunkowego, obowiązku powiadamiania wojskowego komendanta uzupełnień oraz uzyskiwania zezwolenia na wyjazd i pobyt za granicą

Na podstawie art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie wojskowego obowiązku meldunkowego, obowiązku powiadamiania wojskowego komendanta uzupełnień oraz uzyskiwania zezwolenia na wyjazd i pobyt za granicą (Dz. U. Nr 140, poz. 1480 oraz z 2006 r. Nr 164, poz. 1152) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 pkt 1–3 otrzymują brzmienie:

„1) zameldowanie się w miejscu pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące;

2) zgłoszenie przedłużenia pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące;

2a) zgłoszenie wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż trzy miesiące i powrotu z tego wyjazdu;

3) wymeldowanie się z miejsca pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące;”;

2) w § 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) w § 3 pkt 4–6, wojskowemu komendantowi uzupełnień właściwemu ze względu na miejsce ich pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, w terminie trzydziestu dni od dnia powstania zmian, przedstawiając do wglądu dokument stwierdzający te zmiany.”;

3) w § 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wysyła, w terminie trzech dni od dnia dopełnienia obowiązku meldunkowego, zawiadomienie meldunkowe w formie formularza meldunkowego albo wydruku z aktualnego programu informatycznego dotyczące:

a) osoby podlegającej rejestracji oraz osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej, która nie stawała do tej kwalifikacji — do wójta albo burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na nowe miejsce ich pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące.

b) pozostałych osób podlegających wojskowemu obowiązkowi meldunkowemu — do wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na nowe miejsce ich pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące.”;

4) w § 6:

a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Żołnierze rezerwy, którym nadano przydział mobilizacyjny, oraz osoby, którym nadano pracowniczy przydział mobilizacyjny, a także osoby, którym wydano karty powołania, z wyjątkiem żołnierzy rezerwy, powiadamiają wojskowego komendanta uzupełnień o danych wskazanych:”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się odpowiednio nie później niż:

1) w dniu zameldowania na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące;

2) w dniu wymeldowania się z miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad trzy miesiące;

3) w dniu wyjazdu za granicę;

4) w ciągu czterech dni od dnia powrotu z pobytu za granicą.”;

5) w § 7:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Osoba, o której mowa w art. 53 ust. 2 ustawy:

1) składa wniosek o uzyskanie zezwolenia na wyjazd i pobyt za granicą do wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące;

2) we wniosku podaje następujące dane: imię i nazwisko, adres pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, numer ewidencyjny PESEL, planowany termin wyjazdu za granicę, kraj wyjazdu, przewidywany termin powrotu oraz przesłanki i okoliczności uzasadniające konieczność wyjazdu.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Egzemplarz decyzji o odmowie udzielenia zezwolenia na wyjazd i pobyt za granicą przesyła się wojewodzie właściwemu ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące osoby, która złożyła wniosek o uzyskanie zezwolenia na wyjazd i pobyt za granicą, oraz Komendantowi Głównemu Straży Granicznej.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206, poz. 1288, Nr 208, poz. 1308 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120.