ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 maja 2006 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Budownictwa

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Tworzy się Ministerstwo Budownictwa.

2. W skład Ministerstwa Budownictwa wchodzą komórki organizacyjne obsługujące sprawy działu budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, wydzielone z dotychczasowego Ministerstwa Transportu i Budownictwa po przekształceniu, o którym mowa w § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 maja 2006 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Transportu oraz zniesienia Ministerstwa Transportu i Budownictwa (Dz. U. Nr 76, poz. 534), oraz pracownicy obsługujący ten dział.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 5 maja 2006 r.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319.