ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2005

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2004 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2005 (Dz. U. Nr 195, poz. 2004 i Nr 283, poz. 2817 oraz z 2005 r. Nr 36, poz. 316) w załączniku do rozporządzenia „Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2005” wprowadza się następujące zmiany:

1) w poz. 1.21.09(029) Zgony. Umieralność. Trwanie życia w rubryce 7 wyrazy:

„Zgony w zakresie przyczyn zgonów oraz cech skorelowanych z przyczynami zgonów za 2005 r.:

— tablice wynikowe (wydruk, nośnik magnetyczny) — listopad 2006 r.,

— „Rocznik Demograficzny 2006” — grudzień 2006 r.”

zastępuje się wyrazami

„Zgony w zakresie przyczyn zgonów oraz cech skorelowanych z przyczynami zgonów:

— za I półrocze 2005 r. — ogólne dane zagregowane w postaci tablicy wynikowej (wydruk, nośnik magnetyczny) — czerwiec 2006 r.,

— za 2005 r.:

— tablice wynikowe (wydruk, nośnik magnetyczny) — grudzień 2006 r.,

— „Rocznik Demograficzny 2007” — grudzień 2007 r.”;

2) w poz. 1.27.04(061) Opieka nad dziećmi i młodzieżą rubryki 2—6 otrzymują brzmienie:


Zakres podmiotowy i przedmiotowy Źródła danych
2
Zakres podmiotowy

Przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne, państwowe i niepaństwowe szkoły wyższe, w tym wyższe szkoły zawodowe, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, placówki wychowania pozaszkolnego — pałace młodzieży, młodzieżowe domy kultury, międzyszkolne ośrodki sportowe, ogniska pracy pozaszkolnej, ogrody jordanowskie i inne placówki o podobnym charakterze działania; formy opieki szkolnej i pozaszkolnej: domy wczasów dziecięcych, świetlice, koła i zespoły zainteresowań w szkołach, internaty, bursy, stancje, stołówki szkolne, domy studenckie.

Zakres przedmiotowy

— dzieci i młodzież,
— uczniowie korzystający z dożywiania w szkole,
— gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinety stomatologiczne,
— uczniowie objęci kształceniem specjalnym,
— pracownicy zatrudnieni w poradniach,
— poszczególne formy działalności opiekuńczej i wychowawczej,
— stypendia i zasiłki.

Źródła danych

Sprawozdania GUS o symbolach: S-01, S-08, S-11, S-14, S-16, S-17, wykorzystanie danych ze sprawozdania S-09 (zebrane w badaniu 1.27.01 „Szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne oraz działające w starym systemie szkoły ponadpodstawowe”); MENiS — System informacji oświatowej [na podstawie ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 49, poz. 463, z późn. zm.)] — w zakresie dotyczącym działalności poradni psychologiczno-pedagogicznych.Podmioty przekazujące dane statystyczne Forma przekazania danych Częstotliwość i termin Miejsce przekazania danych
3 4 5 6
przedszkola i szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży S-01 — sprawozdanie przedszkola i oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej; metoda pełna; obowiązkowe raz w roku do 8 października 2005 r. z danymi według stanu w dniu 30 września 2005 r. urząd statystyczny w województwie, na którego terenie ma siedzibę podmiot przekazujący dane
internaty i bursy szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadpodstawowych i szkół ponadgimnazjalnych dla dzieci i młodzieży oraz zakładów kształcenia nauczycieli S-08 — sprawozdanie internatu (bursy); metoda pełna; obowiązkowe raz w roku do 8 listopada 2005 r. z danymi według stanu w dniu 31 października 2005 r. urząd statystyczny w województwie, na którego terenie ma siedzibę podmiot przekazujący dane

szkoły wyższe, które prowadzą działalność na podstawie ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385, z późn. zm.) i ustawy z dnia 26 czerwca 1997 r. o wyższych szkołach zawodowych (Dz. U. Nr 96, poz. 590, z późn. zm.)

S-11 — sprawozdanie o pomocy materialnej i socjalnej dla studentów w 2004 r.; metoda pełna; obowiązkowe raz w roku do 17 grudnia 2005 r. z danymi według stanu w dniu 30 listopada 2005 r. urząd statystyczny w województwie, na którego terenie ma siedzibę podmiot przekazujący dane
specjalne ośrodki wychowawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii S-14 — sprawozdanie specjalnego ośrodka szkolno--wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka rewalida-cyj no-wychowawczego, młodzieżowego ośrodka wychowawczego oraz młodzieżowego ośrodka socjoterapii; metoda pełna; obowiązkowe raz w roku do 8 listopada 2005 r. z danymi według stanu w dniu 31 października 2005 r. urząd statystyczny w województwie, na którego terenie ma siedzibę podmiot przekazujący dane
placówki wychowania pozaszkolnego: pałace młodzieży, młodzieżowe domy kultury, międzyszkolne ośrodki sportowe, ogniska pracy pozaszkolnej, ogrody jordanowskie i inne placówki o podobnym charakterze działania S-16 — sprawozdanie placówki wychowania pozaszkolnego; metoda pełna; obowiązkowe raz w roku do 8 listopada 2005 r. z danymi według stanu w dniu 31 października 2005 r. urząd statystyczny w województwie, na którego terenie ma siedzibę podmiot przekazujący dane
domy wczasów dziecięcych S-17 — sprawozdanie domu wczasów dziecięcych; metoda pełna; obowiązkowe raz w roku do 8 listopada 2005 r. z danymi według stanu w dniu 31 października 2005 r. urząd statystyczny w województwie, na którego terenie ma siedzibę podmiot przekazujący dane

3) w poz. 1.27.09(063) Zatrudnienie, wypadki uczniów, wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej, liczba uczniów w szkołach rubryki 2—6 otrzymują brzmienie:


Zakres podmiotowy i przedmiotowy Źródła danych
2
Zakres podmiotowy

Przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne, w tym specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi, sportowymi, dwujęzycznymi i przysposabiającymi do pracy, sportowe, mistrzostwa sportowego oraz artystyczne, rolnicze i leśne, bursy, internaty, domy wczasów dziecięcych, placówki kształcenia ustawicznego i placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, ośrodki rewalida-cyjno-wychowawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, placówki oświatowo-wychowawcze, w tym szkolne schroniska młodzieżowe, placówki artystyczne — ogniska artystyczne, placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz ośrodki adopcyjno-opiekuńcze w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.), poradnie psychologiczno-pedago-giczne, w tym poradnie specjalistyczne, zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli, biblioteki pedagogiczne. Sprawozdanie EN-3 dotyczy szkolnictwa publicznego, dane w zakresie wypadków uczniów oraz uczniów korzystających z wypoczynku w okresie wakacji letnich i ferii zimowych dotyczą szkolnictwa publicznego, niepublicznego o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznego.

Zakres przedmiotowy

— nauczyciele petnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni według poziomu wykształcenia i stopnia awansu zawodowego,
— nauczyciele, z którymi rozwiązano stosunek pracy, przeniesiono w stan nieczynny bądź do innej szkoły (placówki),
— nauczyciele realizujący podwyższone pensum,
— nauczyciele uprawnieni do dodatku funkcyjnego,
— nauczyciele uprawnieni do otrzymywania dodatku z tytułu zatrudnienia na terenie wsi lub miasta do 5 tys. mieszkańców,
— pracownicy niebędący nauczycielami, zatrudnieni w danej szkole (placówce),
— uczniowie i wychowankowie, którzy ulegli wypadkom,
— uczniowie korzystający z wypoczynku w okresie wakacji letnich i ferii zimowych,
— liczba uczniów w szkołach.

Źródła danych

Sprawozdania MENiS o symbolach: EN-3, meldunek EN-8, System informacji oświatowej [na podstawie ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 49, poz. 463, z późn. zm.)] — w zakresie wypadków uczniów oraz uczniów korzystających z wypoczynku w okresie wakacji letnich i ferii zimowych.Podmioty przekazujące dane statystyczne Forma przekazania danych Częstotliwość i termin Miejsce przekazania danych
3 4 5 6
przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne, w tym specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi, sportowymi, dwujęzycznymi i przysposabiającymi do pracy, sportowe, mistrzostwa sportowego oraz artystyczne, rolnicze i leśne, placówki oświatowo-wychowawcze, w tym szkolne schroniska młodzieżowe, placówki artystyczne — ogniska artystyczne, placówki kształcenia ustawicznego i placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, internaty, placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz ośrodki ado-pcyjno-opiekuńcze, poradnie psychologicz-no-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli, biblioteki pedagogiczne EN-3 — sprawozdanie o stanie zatrudnienia w dniu 10.09. 2005 r.; metoda pełna; obowiązkowe raz w roku do 12 września 2005 r. za rok szkolny 2005/2006 organ prowadzący szkołę (placówkę, zakład)
jednostki samorządu terytorialnego prowadzące szkołę (placówkę, zakład) EN-3 — sprawozdanie o stanie zatrudnienia w dniu 10.09.2005 r.; obowiązkowe raz w roku do 22 września 2005 r. za rok szkolny 2005/2006 kuratorium oświaty
kuratoria oświaty EN-3 — sprawozdanie o stanie zatrudnienia w dniu 10.09.2005 r.; zestawienia zbiorcze dla każdego typu szkoły (placówki, zakładu); obowiązkowe raz w roku do 30 września 2005 r. za rok szkolny 2005/2006 Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu
organy administracji rządowej prowadzące szkołę (placówkę, zakład) EN-3 — sprawozdanie o stanie zatrudnienia w dniu 10.09.2005 r. raz w roku do 30 września 2005 r. za rok szkolny 2005/2006 Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu
szkoły podstawowe (bez oddziałów przedszkolnych), gimnazja, szkoły ponadpodsta-wowe i ponadgimnazjalne, w tym specjalne, dla dzieci i młodzieży oraz szkoły dla dorosłych, zakłady kształcenia nauczycieli EN-8 — meldunek o liczbie uczniów w szkołach; metoda pełna; obowiązkowe raz w roku do 13 września z danymi według stanu na 10 września 2005 r. urząd statystyczny w województwie, na którego terenie ma siedzibę podmiot przekazujący dane

4)  w poz. 1.29.01(069) Stan zdrowia ludności. Monitoring zdrowia w rubryce 2 skreśla się wyrazy „MZ-16,”;

5) w poz. 1.29.02(070) Zachorowania i leczeni na wybrane choroby w rubrykach 3—6 wyrazy


jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi MZ-15 — roczne sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi; metoda pełna, obowiązkowe raz w roku do 31 stycznia 2006 r. za rok 2005 wojewódzkie centrum zdrowia publicznego
wojewódzkie centra zdrowia publicznego MZ-15 — roczne sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi; sprawozdania jednostkowe i zestawienie zbiorcze, obowiązkowe raz w roku do 15 lutego 2006 r. za rok 2005 Instytut Psychiatrii i Neurologii
Instytut Psychiatrii i Neurologii MZ-15 — roczne sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zestawienie zbiorcze, obowiązkowe raz w roku do 15 marca 2006 r. za rok 2005 Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych MZ-16 — roczne sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych; metoda pełna, obowiązkowe raz w roku do 31 stycznia 2006 za rok 2005 wojewódzkie centrum zdrowia publicznego
wojewódzkie centra zdrowia publicznego MZ-16 — roczne sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych; sprawozdania jednostkowe i zestawienie zbiorcze, obowiązkowe raz w roku do 15 lutego 2006 r. za rok 2005 Instytut Psychiatrii i Neurologii
Instytut Psychiatrii i Neurologii MZ-16 — roczne sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych; zestawienie zbiorcze, obowiązkowe raz w roku do 15 marca 2006 r. za rok 2005 Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

zastępuje się wyrazami


jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi MZ-15 — roczne sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych; metoda pełna, obowiązkowe raz w roku do 31 stycznia 2006 r. za rok 2005 wojewódzkie centrum zdrowia publicznego
wojewódzkie centra zdrowia publicznego sprawozdania jednostkowe i zestawienie zbiorcze danych ze sprawozdania MZ-15; obowiązkowe raz w roku do 15 lutego 2006 r. za rok 2005 Instytut Psychiatrii i Neurologii
Instytut Psychiatrii i Neurologii zestawienie zbiorcze danych ze sprawozdania MZ-15; obowiązkowe raz w roku do 15 marca 2006 r. za rok 2005 Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

6) w poz. 1.29.04(072) Profilaktyka w rubryce 4 wyrazy


MZ-35A — roczne sprawozdanie lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne pracujących; metoda pełna, obowiązkowe
MZ-35A — zestawienia zbiorcze, obowiązkowe
MZ-35A — roczne sprawozdanie lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne pracujących, zestawienie zbiorcze, obowiązkowe

zastępuje się wyrazami


MZ-35A — roczne sprawozdanie lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne pracujących; metoda pełna, obowiązkowe
komplet sprawozdań jednostkowych MZ-35A; obowiązkowe
zestawienie zbiorcze według województw na formularzu MZ-35A; obowiązkowe

7) w poz. 1.29.06(074) Kadra medyczna służby zdrowia w rubrykach 3 i 4 wyrazy


zakłady opieki zdrowotnej, stacje sanitarno-epidemio-logiczne, placówki naukowo-badawcze, indywidualne praktyki lekarskie, indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie, grupowe praktyki lekarskie, indywidualne praktyki pielęgniarek i położnych, grupowe praktyki pielęgniarek i położnych MZ-88 — roczne sprawozdanie o zatrudnieniu wybranych pracowników ochrony zdrowia, uwzględniając pielęgniarki i położne, indywidualne praktyki pielęgniarek, położnych i indywidualne specjalistyczne praktyki pielęgniarek, położnych oraz grupowa praktyka pielęgniarek, położnych; metoda pełna, obowiązkowe
wojewódzkie centra zdrowia publicznego MZ-88 — roczne sprawozdanie o zatrudnieniu wybranych pracowników ochrony zdrowia; komplet sprawozdań jednostkowych w formie elektronicznej oraz zestawienia zbiorcze
urzędy administracji państwowej i samorządu terytorialnego. Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia, szkoły i uczelnie medyczne MZ-88A — roczne sprawozdanie o zatrudnieniu lekarzy i lekarzy stomatologów; metoda pełna obowiązkowe
zakłady opieki zdrowotnej, stacje sanitarno-epidemio-logiczne, placówki naukowo-badawcze, szkoły medyczne, indywidualne praktyki lekarskie, indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie, grupowe praktyki lekarskie, indywidualne praktyki pielęgniarek i położnych, grupowe praktyki pielęgniarek i położnych MZ-89 — roczne sprawozdanie o zatrudnieniu specjalistów: lekarzy, lekarzy stomatologów, farmaceutów i innych; metoda pełna, obowiązkowe
wojewódzkie centra zdrowia publicznego, urzędy administracji państwowej i samorządu terytorialnego, Narodowy Fundusz Zdrowia, szkoły i uczelnie medyczne MZ-89 — roczne sprawozdanie o zatrudnieniu specjalistów: lekarzy, lekarzy stomatologów, farmaceutów i innych; komplet sprawozdań jednostkowych w formie elektronicznej oraz zestawienia zbiorcze

zastępuje się wyrazami


zakłady opieki zdrowotnej, stacje sanitarno-epidemio-logiczne, placówki naukowo-badawcze, indywidualne praktyki lekarskie, indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie, grupowe praktyki lekarskie, indywidualne i grupowe praktyki lekarzy dentystów, indywidualne praktyki pielęgniarek i położnych, grupowe praktyki pielęgniarek i położnych MZ-88 — roczne sprawozdanie o zatrudnieniu wybranych pracowników ochrony zdrowia; metoda pełna, obowiązkowe
wojewódzkie centra zdrowia publicznego komplet sprawozdań jednostkowych MZ-88 — w formie elektronicznej; obowiązkowe
urzędy wojewódzkie i marszałkowskie, starostwa powiatowe, Narodowy Fundusz Zdrowia (Centrala i oddziały wojewódzkie), akademie medyczne oraz inne szkoły wyższe szkolące kadrę medyczną. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Centrum Egzaminów Medycznych MZ-88A — roczne sprawozdanie o zatrudnieniu lekarzy i lekarzy dentystów; w formie elektronicznej; metoda pełna, obowiązkowe
zakłady opieki zdrowotnej, stacje sanitarno-epidemio-logiczne, placówki naukowo-badawcze, indywidualne praktyki lekarskie, indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie, grupowe praktyki lekarskie, indywidualne i grupowe praktyki lekarzy dentystów, indywidualne praktyki pielęgniarek i położnych, grupowe praktyki pielęgniarek i położnych MZ-89 — roczne sprawozdanie o zatrudnieniu specjalistów: lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów i innych; metoda pełna, obowiązkowe
wojewódzkie centra zdrowia publicznego komplet sprawozdań jednostkowych MZ-89 — w formie elektronicznej; obowiązkowe

8) w poz. 1.29.07(075) Infrastruktura ochrony zdrowia i jej funkcjonowanie w rubrykach 3—6 wyrazy


szpitale ogólne MZ-29 — sprawozdanie o działalności szpitala ogólnego; metoda pełna, obowiązkowe raz w roku do 31 stycznia 2006 r. za rok 2005 wojewódzkie centrum zdrowia publicznego
wojewódzkie centra zdrowia publicznego MZ-29 — sprawozdanie o działalności szpitala ogólnego; komplet sprawozdań jednostkowych w formie elektronicznej i zestawienie zbiorcze raz w roku do 15 marca 2006 r. za rok 2005 Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
zakłady opiekuń-czo-lecznicze, pielę-gnacyjno-opiekuń-cze, hospicja i inne zakłady stacjonarnej długoterminowej opieki zdrowotnej oprócz psychiatrycznej MZ-29A — sprawozdanie o działalności zakładu długoterminowej, stacjonarnej opieki zdrowotnej; metoda pełna, obowiązkowe raz w roku do 31 stycznia 2006 r. za rok 2005 wojewódzkie centrum zdrowia publicznego
wojewódzkie centra zdrowia pubiiczne-

go

MZ-29A — sprawozdanie o działalności zakładu długoterminowej, stacjonarnej opieki zdrowotnej; komplet sprawozdań jednostkowych w formie elektronicznej i zestawienie zbiorcze raz w roku do 15 marca 2006 r. za rok 2005 Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
szpitale dla nerwowo i psychicznie chorych, ośrodki leczenia odwykowego, ośrodki rehabilitacji dla narkomanów (także prowadzone przez fundacje i stowarzyszenia) MZ-30 — roczne sprawozdanie zakładu psychiatrycznej opieki stacjonarnej; metoda pełna, obowiązkowe raz w roku do 15 stycznia 2006 r. za rok 2005 wojewódzkie centrum zdrowia publicznego
wojewódzkie centra zdrowia publicznego MZ-30 — roczne sprawozdanie zakładu psychiatrycznej opieki stacjonarnej; sprawozdania jednostkowe i zestawienie zbiorcze raz w roku do 31 stycznia 2006 r. za rok 2005 Instytut Psychiatrii i Neurologii
Instytut Psychiatrii i Neurologii MZ-30 — roczne sprawozdanie zakładu psychiatrycznej opieki stacjonarnej; sprawozdania jednostkowe i zestawienie zbiorcze raz w roku do 30 kwietnia 2006 r. za rok 2005 Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
oddziały terenowe regionalnego centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa MZ-42 — roczne sprawozdanie z działalności Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa; metoda pełna, obowiązkowe raz w roku do 15 stycznia 2006 r. za rok 2005 regionalne centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa
regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa MZ-42 — roczne sprawozdanie z działalności Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa; zestawienie zbiorcze raz w roku do 15 lutego 2006 r. za rok 2005 Krajowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
Krajowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MZ-42 — roczne sprawozdanie z działalności Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa; zestawienie zbiorcze raz w roku do 15 marca 2006 r. za rok 2005 Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
publiczne zakłady opieki zdrowotnej MZ-101 — roczne sprawozdanie o wybranej aparaturze medycznej; metoda pełna, obowiązkowe raz w roku do 15 stycznia 2006 r. za rok 2005 wojewódzkie centrum zdrowia publicznego — ośrodek metodyczny
wojewódzkie centrum zdrowia publicznego ośrodek metodyczny MZ-101 — roczne sprawozdanie o wybranej aparaturze medycznej raz w roku do 15 marca 2006 r. za rok 2005 Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

zastępuje się wyrazami


szpitale ogólne, szpitale uzdrowiskowe MZ-29 — sprawozdanie o działalności szpitala ogólnego; metoda pełna, obowiązkowe raz w roku do 31 stycznia 2006 r. za rok 2005 wojewódzkie centrum zdrowia publicznego
wojewódzkie centra zdrowia publicznego komplet sprawozdań jednostkowych MZ-29 w formie elektronicznej; obowiązkowe raz w roku do 15 marca 2006 r. za rok 2005 Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia zestawienie zbiorcze danych ze sprawozdania MZ-29 w układzie terytorialnym, w formie elektronicznej; obowiązkowe raz w roku do 1 kwietnia 2006 r. za rok 2005 GUS
zakłady opiekuńczo--lecznicze, pielęg-nacyjno-opiekuńcze, hospicja i inne zakłady stacjonarnej długoterminowej opieki zdrowotnej oprócz psychiatrycznej MZ-29A — sprawozdanie o działalności zakładu długoterminowej, stacjonarnej opieki zdrowotnej; metoda pełna, obowiązkowe raz w roku do 31 stycznia 2006 r. za rok 2005 wojewódzkie centrum zdrowia publicznego
wojewódzkie centra zdrowia publicznego MZ-29A — sprawozdanie o działalności zakładu długoterminowej, stacjonarnej opieki zdrowotnej; komplet sprawozdań jednostkowych w formie elektronicznej i zestawienie zbiorcze raz w roku do 15 marca 2006 r. za rok 2005 Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
szpitale dla nerwowo i psychicznie chorych, ośrodki leczenia odwykowego, ośrodki rehabilitacji dla narkomanów (także prowadzone przez fundacje i stowarzyszenia) MZ-30 — roczne sprawozdanie zakładu psychiatrycznej opieki stacjonarnej; metoda pełna, obowiązkowe raz w roku do 15 stycznia 2006 r. za rok 2005 wojewódzkie centrum zdrowia publicznego
wojewódzkie centra zdrowia publicznego MZ-30 — roczne sprawozdanie zakładu psychiatrycznej opieki stacjonarnej; sprawozdania jednostkowe i zestawienie zbiorcze raz w roku do 31 stycznia 2006 r. za rok 2005 Instytut Psychiatrii i Neurologii
Instytut Psychiatrii i Neurologii MZ-30 — roczne sprawozdanie zakładu psychiatrycznej opieki stacjonarnej; sprawozdania jednostkowe i zestawienie zbiorcze raz w roku do 30 kwietnia 2006 r. za rok 2005 Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
oddziały terenowe regionalnego centrum krwiodaw-1 stwa i krwiolecznictwa MZ-42 — roczne sprawozdanie z działalności Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecz-1 nictwa; metoda pełna, obowiązkowe raz w roku do 15 stycznia 2006 r. za rok 2005

<

regionalne centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa
regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa MZ-42 — roczne sprawozdanie z działalności Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa; zestawienie zbiorcze raz w roku do 15 lutego 2006 r. za rok 2005 Krajowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
Krajowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MZ-42 — roczne sprawozdanie z działalności Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa; zestawienie zbiorcze raz w roku do 15 marca 2006 r. za rok 2005 Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
publiczne zakłady opieki zdrowotnej MZ-101 — roczne sprawozdanie o wybranej aparaturze medycznej — w formie elektronicznej; metoda pełna, obowiązkowe raz w roku do 15 stycznia 2006 r. za rok 2005 Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

9) w poz. 1.29.16(079) Ekonomiczne aspekty funkcjonowania ochrony zdrowia rubryki 3 i 4 otrzymują brzmienie:


Podmioty przekazujące dane statystyczne Forma przekazania danych
3 4
samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej i jednostki badawczo-rozwojowe, będące publicznymi zakładami opieki zdrowotnej

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Obrony Narodowej
MZ-03 — półroczne/roczne sprawozdanie o finansach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej — w formie elektronicznej; metoda pełna, obowiązkowe

zagregowane dane ze sprawozdania MZ-03 — dla Polski ogółem i województw według typów jednostek, form własności i klas PKD; obowiązkowe

zbiorcze dane roczne o finansach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w zakresie składników rachunku zysków i strat; obowiązkowe

10) w poz. 1.45.05(112) Powierzchnia zasiewów:

a) w rubryce 2 wyrazy „szacunki rzeczoznawców gminnych” zastępuje się wyrazami „szacunki rzeczoznawców terenowych”,

b) rubryka 8 otrzymuje brzmienie:


Koszty i sposób finansowania
8
2 140 294 zł —budżet GUS

11) w poz. 1.45.06(113) Okresowe oceny stanu upraw: a) rubryka 2 otrzymuje brzmienie:


Zakres podmiotowy i przedmiotowy Źródła danych
2
Zakres podmiotowy

Gospodarstwa indywidualne — na podstawie ocen eksperckich na terenie województw. Gospodarstwa rolne państwowe, spółdzielcze i spółek sektora publicznego i prywatnego oraz inne podmioty, które są użytkownikami użytków rolnych.

Zakres przedmiotowy

— przewidywana powierzchnia zasiewów zbóż, okopowych oraz powierzchnia trwałych użytków zielonych,
— oceny stanu upraw w stopniach kwalifikacyjnych,
— ocena kwitnienia drzew owocowych,
— procent przewidywanych strat w powierzchni zasiewów. W wiosennej ocenie stanu upraw rolnych i ogrodniczych ujmuje się badanie wielkości strat w masie przechowywanych ziemiopłodów.

Źródła danych

GUS — sprawozdania: R-04, R-KSRB (zebrane w badaniu 1.45.10) oraz oceny i szacunki rzeczoznawców terenowych. Informacje pochodzące z badań Instytutu Geodezji i Kartografii z wykorzystaniem metody teledetekcji oraz z prac metodologiczno-wdrożeniowych prowadzonych we współpracy z GUS przy wykorzystaniu technik satelitarnych i komputerowych.


b) rubryka 8 otrzymuje brzmienie:


Koszty i sposób finansowania
8
376 217 zł —budżet GUS

12) w poz. 1.45.07(114) Produkcja ważniejszych upraw rolnych: a) rubryka 2 otrzymuje brzmienie:


Zakres podmiotowy i przedmiotowy Źródła danych
2
Zakres podmiotowy

Gospodarstwa indywidualne, gospodarstwa rolne państwowe, spółdzielcze, spółek sektora publicznego i prywatnego oraz inne podmioty, które są użytkownikami użytków rolnych.

Zakres przedmiotowy

— szacunek przedwstępny (badanie na etapie prognoz i przewidywań — metodą ekspertyz prowadzonych przez rzeczoznawców terenowych GUS) — obejmuje produkcję ziemniaków wczesnych i zbóż podstawowych;
— szacunek wstępny (przed zbiorami) — obejmuje produkcję zbóż według gatunków i form użytkowania, strączkowych jadalnych, oleistych, ziemniaków, buraków cukrowych, siana łąkowego i kukurydzy oraz powierzchnię uprawy kwiatów i roślin ozdobnych w gruncie
— wyniki ekspertyz rzeczoznawców rolnych szczebla: gminnego, wojewódzkiego i centralnego w powiązaniu z wynikami sprawozdawczości z gospodarstw państwowych, spółdzielczych i spółek;
— szacunek przedwynikowy (podczas zbiorów) — obejmuje produkcję zbóż według gatunków i form, strączkowych jadalnych, oleistych, ziemniaków, buraków cukrowych, kukurydzy — wyniki badania reprezentacyjnego zbóż w powiązaniu z wynikami ekspertyz rzeczoznawców rolnych; — szacunek wynikowy (badanie na etapie ocen wynikowych) — obejmuje produkcję ziarna i słomy zbóż według gatunków i form, produkcję oleistych, w tym rzepaku jarego i ozimego, buraków cukrowych, włóknistych i innych przemysłowych, ziemniaków, strączkowych pastewnych według gatunków, upraw pastewnych na gruntach ornych i z trwałych użytków zielonych według kierunków użytkowania (na paszę, nasiona, nawozy zielone), pasz dodatkowych (poplonów i wsiewek, liści okopowych, słomy strączkowych, plew motylkowych, wystodków buraczanych);
— szacunek metodą reprezentacyjną (wywiadów w wylosowanych gospodarstwach indywidualnych dla wybranych upraw) w powiązaniu z wynikami ekspertyz rzeczoznawców szczebla: gminnego, wojewódzkiego i centralnego oraz wynikami sprawozdawczości z jednostek państwowych, spółdzielczych i spółek, a także metodą rozliczeń bilansowych. Dla wybranych upraw bada się ilość zbiorów przewidywaną do sprzedaży, a także przeprowadza się szacunek kierunków rozchodów produkcji. Szacunek wielkości przewidywanych strat w przechowywanych ziemiopłodach oraz wielkości posiadanych zapasów.

Źródła danych

GUS — sprawozdania: R-05 (zebrane w badaniu 1.45.03), R-06 (zebrane w badaniu 1.45.05), R-07, sprawozdanie/kwestionariusz R-CzSR (zebrane w badaniu 1.45.03), formularze R-r-oz, R-r-z, R-r-zb, R-r-pw, oceny i szacunki rzeczoznawców terenowych, system informacyjny Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spo-żywczych — wykaz gospodarstw ekologicznych, system informacyjny Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa — rejestr przedsiębiorstw nasiennych.


b) w rubryce 4 wyrazy

R-r-zb — badanie plonów zbóż; metoda reprezentacyjna (1 %), obowiązkowe

R-r-pw — badanie plonów niektórych ziemiopłodów rolnych; metoda reprezentacyjna (1 %), obowiązkowe

zastępuje się wyrazami

R-r-zb — badanie plonów zbóż; metoda reprezentacyjna (0,7 %), obowiązkowe

R-r-pw — badanie plonów niektórych ziemiopłodów rolnych; metoda reprezentacyjna (0,7 %), obowiązkowe

c) rubryka 8 otrzymuje brzmienie:


Koszty i sposób finansowania
8
3 288 345 zł — budżet GUS

13) poz.1.45.08(115) Produkcja ważniejszych upraw ogrodniczych otrzymuje brzmienie:


Symbol, temat i rodzaj badania Prowadzący Zakres podmiotowy i przedmiotowy Źródła danych
1 2
1.45.08(115)

Produkcja ważniejszych upraw ogrodniczych

Badanie stałe Prezes GUS

Zakres podmiotowy

Gospodarstwa indywidualne, gospodarstwa rolne państwowe, spółdzielcze, spółek sektora publicznego i prywatnego oraz inne podmioty, które są użytkownikami użytków rolnych.
Zakres przedmiotowy
— szacunek wstępny (badanie na etapie prognoz i przewidywań — przed zbiorami) — obejmuje produkcję warzyw gruntowych i wiosenną ocenę produkcji warzyw spod osłon według gatunków oraz poszczególnych gatunków owoców z drzew i jagodowych — na podstawie wyników ekspertyz rzeczoznawców ogrodniczych szczebla: wojewódzkiego i centralnego oraz wyników sprawozdawczości z gospodarstw państwowych, spółdzielczych i spółek (w przypadku upraw spod osłon) lub szacunków na szczeblu wojewódzkim (w przypadku upraw sadowniczych i warzyw gruntowych);
— szacunek przedwynikowy (podczas zbiorów) — obejmuje produkcję warzyw gruntowych według gatunków oraz poszczególnych gatunków owoców z drzew i jagodowych — szacunek metodą ekspertyz rzeczoznawców ogrodniczych szczebla: wojewódzkiego i centralnego;
— szacunek wynikowy (badanie na etapie ocen wynikowych) — obejmuje produkcję warzyw gruntowych wg gatunków; jesienną produkcję warzyw spod osłon wg gatunków oraz powierzchnię kwiatów pod osłonami; produkcję owoców z drzew wg gatunków; produkcję owoców jagodowych wg gatunków; ocenę wykarczowań i nasadzeń drzew i krzewów owocowych; powierzchnię szkółek drzew i krzewów owocowych metodą ekspertyz rzeczoznawców ogrodniczych szczebla: gminnego, wojewódzkiego i centralnego oraz wyniki sprawozdawczości z jednostek państwowych, spółdzielczych i spółek. Badanie obejmuje również wielkości strat w przechowywanych ziemiopłodach.

Źródła danych

Sprawozdania GUS: R-05 (zebrane w badaniu 1.45.03), R-08 z załącznikiem nr 1, sprawozdanie/kwestionariusz R-CzSR (zebrane w badaniu 1.45.03) oraz oceny i szacunki rzeczoznawców gminnych.

Podmioty przekazujące dane statystyczne Forma przekazania danych Częstotliwość i termin Miejsce przekazania danych
3 4 5 6

osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej za swoje jednostki lokalne prowadzące działalność zaklasyfikowaną według PKD do działalności w zakresie sekcji A, dział 01, grupy: 01.1 — uprawy rolne; ogrodnictwo, włączając warzywnictwo, 01.2 — chów i hodowla zwierząt, 01.3 — uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) niezależnie od zaklasyfikowania działalności, jeżeli w użytkowanych przez jednostkę gruntach powierzchnia użytków rolnych przekracza 1 ha, i niezależnie od zaklasyfikowania, gdy prowadzone są uprawy ogrodnicze pod osłonami na powierzchni powyżej 100 m2, sporządza się załącznik nr 1 do sprawozdania R-08

R-08 — sprawozdanie o wynikach produkcji ogrodniczej; metoda pełna, obowiązkowezałącznik nr 1 do R-08; sprawozdanie o powierzchni upraw ogrodniczych pod osłonami:

— dane o powierzchni zajętej pod uprawy wiosenne; metoda pełna obowiązkowe

— dane o powierzchni zajętej pod jesienną uprawę warzyw i kwiatów; metoda pełna, obowiązkowe
raz w roku, do 4 listopada 2005 r.

do 27 maja 2005 r.

do 24 października 2005 r.
urząd statystyczny w województwie, na którego terenie ma siedzibę podmiot przekazujący dane
Rodzaje wynikowych informacji statystycznych i terminy ich udostępniania
7

Powierzchnia, plony i zbiory upraw sadowniczych i warzywniczych według gatunków — kraj, regiony, województwa, sektory własności, formy własności, uprawy i grupy upraw. — Informacje sygnalne: — „Wstępny szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych” — lipiec/sierpień 2005 r., — „Przedwynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych” — wrzesień 2005 r., — „Wynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych” — grudzień 2005 r. — „Wyniki produkcji roślinnej w 2005 r.” — marzec 2006 r., — „Produkcja upraw rolnych i ogrodniczych w 2005 r.” — marzec 2006 r., — tablice wynikowe (wydruk, nośnik magnetyczny) — kwiecień 2006 r., — tablice z danymi wstępnymi do EUROSTAT-u — listopad 2005 r., — tablice z danymi wynikowymi do EUROSTAT-u — luty, kwiecień 2006 r., dane ostateczne — październik 2006 r., — tablice z danymi wstępnymi do FAO — wrzesień 2005 r., — tablice z danymi wynikowymi do FAO — luty 2006 r.

Koszty i sposób finansowania
8
943 022 zł — budżet GUS

14) w poz. 1.45.09(116) Pogłowie i produkcja bydła oraz innych gatunków zwierząt gospodarskich (bez trzody chlewnej):

a) w rubrykach 3—6 wyrazy


gospodarstwa indywidualne wylosowane do próby z operatu gospodarstw indywidualnych utrzymujących bydło, owce i drób R-KSRA — badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu w (czerwcu, grudniu) oraz produkcji zwierzęcej; metoda reprezentacyjna (1 %), obowiązkowe dwa razy w roku, do 5 lipca 2005 r. z danymi za I półrocze i do 13 grudnia 2005 r. z danymi za II półrocze ankieterowi statystycznemu w miejscu zamieszkania użytkownika gospodarstwa wylosowanego do badania

zastępuje się wyrazami


gospodarstwa indywidualne wylosowane do próby z operatu gospodarstw indywidualnych utrzymujących bydło, owce i drób R-KSRA — badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu w czerwcu oraz produkcji zwierzęcej; metoda reprezentacyjna (1 %), obowiązkowe do 5 lipca 2005 r. z danymi za I półrocze ankieterowi statystycznemu w miejscu zamieszkania użytkownika gospodarstwa wylosowanego do badania
gospodarstwa indywidualne wylosowane do próby z operatu gospodarstw indywidualnych utrzymujących bydło, owce i drób R-KSRA — badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu w grudniu oraz produkcji zwierzęcej; metoda reprezentacyjna (0,7 %), obowiązkowe do 13 grudnia 2005 r. z danymi za II półrocze ankieterowi statystycznemu w miejscu zamieszkania użytkownika gospodarstwa wylosowanego do badania

b) rubryka 8 otrzymuje brzmienie:


Koszty i sposób finansowania
8
3 667 481 zł —budżet GUS 36 000 zł — budżet MRiRW

15) w poz. 1.45.10(117) Pogłowie i produkcja trzody chlewnej:

a) w rubryce 4 wyrazy „R-KSRB — badanie OQQ.to-wia \rzoOy ćiffiewnej w \Kwietmu, sierpniu, grudniu) oraz produkcji żywca wieprzowego dział 1; metoda reprezentacyjna (1 %), obowiązkowe

Informacje dodatkowe metoda reprezentacyjna (1 %), obowiązkowe”

zastępuje się wyrazami

„R-KSRB — badanie pogłowia trzody chlewnej w (kwietniu, sierpniu, grudniu) oraz produkcji cyjna (0,5 %), obowiązkowe

Informacje dodatkowe, metoda reprezentacyjna (0,5 %), obowiązkowe”,

b) rubryka 8 otrzymuje brzmienie:


Koszty i sposób finansowania
8
2 600 998 zł — budżet GUS 36 000 zł — budżet MRiRW

16) w poz. 1.45.11(118) Gospodarka rybna rubryki 3—8 otrzymują brzmienie:


Podmioty przekazujące dane statystyczne Forma przekazania danych Częstotliwość i termin Miejsce przekazania danych
3 4 5 6
armatorzy statków rybackich (z wyjątkiem łodzi o długości całkowitej poniżej 10 m) dziennik połowowy; metoda pełna, obowiązkowe po zakończeniu rejsu okręgowe inspektoraty rybołówstwa morskiego, Morski Instytut Rybacki
armatorzy łodzi rybackich o długości całkowitej poniżej 10 m raport połowowy; metoda pełna, obowiązkowe raz w miesiącu do 5. dnia roboczego po miesiącu sprawozdawczym okręgowe inspektoraty rybołówstwa morskiego, Morski Instytut Rybacki
armatorzy statków rybackich, ośrodki aukcyjne i inne podmioty odpowiedzialne za wprowadzenie na rynek po raz pierwszy produktów rybnych dokument pierwszej sprzedaży; metoda pełna, obowiązkowe po dokonanej transakcji okręgowe inspektoraty rybołówstwa morskiego. Morski Instytut Rybacki
armatorzy statków rybackich RRW-19 — sprawozdanie o wynikach ekonomicznych statku rybackiego; metoda pełna, obowiązkowe raz w roku do 31 marca 2006 r. za 2005 r. Morski Instytut Rybacki
osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz ich jednostki lokalne, osoby fizyczne prowadzące działalność w zakresie przetwórstwa ryb RRW-20 — sprawozdanie o wynikach ekonomicznych zakładu przetwórstwa rybnego; metoda pełna, obowiązkowe raz w roku do 31 marca 2006 r. za 2005 r. Morski Instytut Rybacki
Morski Instytut Rybacki RRW-19, -20 — zestawienia zbiorcze; obowiązkowe raz w roku do 30 maja 2006 r. za 2005 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi RRW-19, -20 — zestawienia zbiorcze; obowiązkowe raz w roku do 15 czerwca 2006 r. za 2005 r. GUS
osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz ich jednostki lokalne, osoby fizyczne, których działalność zaklasyfikowana jest według PKD do działalności w zakresie sekcji A, dział 01, grupy: 01.1 — uprawy rolne, ogrodnictwo, włączając warzywnictwo, 01.2 — chów i hodowla zwierząt, 01.3 — uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) oraz w zakresie sekcji B, tj. rybołówstwo, włączając działalność usługową, chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych (dział 05, klasy: 05.01 i 05.02)

osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz ich jednostki lokalne, osoby fizyczne, których działalność zaklasyfikowana jest według PKD do działalności w zakresie sekcji A, dział 01, grupy: 01.1 — uprawy rolne, ogrodnictwo, włączając warzywnictwo, 01.2 — chów i hodowla zwierząt, 01.3 — uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) oraz w zakresie sekcji B, tj. rybołówstwo, włączając działalność usługową, chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych (dział 05, klasy: 05.01 i 05.02)

Instytut Rybactwa Śródlądowego Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
RRW-22 — zestawienie dotyczące powierzchni stawów rybnych oraz ilości ryb wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli; metoda pełna, obowiązkowe

RRW-23 — zestawienie dotyczące gospodarki rybackiej prowadzonej w publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących — zestawienie zbiorcze; metoda pełna, obowiązkowe

RRW-22, -23 — zestawienia zbiorcze; obowiązkowe

RRW-22, -23 — zestawienia zbiorcze; obowiązkowe
raz w roku do 15 lutego 2006 r. za 2005 r.

raz w roku do 30 maja 2006 r. za 2005 r.

raz w roku do 30 sierpnia 2006 r. za 2005 r.

raz w roku do 15 września 2006 r. za 2005 r.
Instytut Rybactwa Śródlądowego

Instytut Rybactwa Śródlądowego

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

GUS
Rodzaje wynikowych informacji statystycznych i terminy ich udostępniania
7

Informacje wynikowe bieżące, miesięczne i roczne: wielkość połowów ryb morskich w podziale na sektory i formy organizacyjno-prawne, rejony połowów, gatunki ryb, typy statków rybackich, wielkości nakładu połowowego w polskich obszarach morskich w podziale na typy statków i narzędzia połowowe, wykorzystanie limitów połowowych dorszy, śledzi, szprotów i łososi, ceny pierwszej sprzedaży ryb w portach, wartość sprzedaży ogółem. Roczne informacje o liczbie gospodarstw rybackich, powierzchni stawów rybnych i powierzchni śródlądowych wód powierzchniowych, ilości ryb, skorupiaków i mięczaków słodkowodnych z chowu i hodowli oraz z połowów w śródlądowych wodach powierzchniowych, ilości i wartości materiału zarybieniowego wprowadzonego do śródlądowych wód powierzchniowych. Dane dotyczące rybactwa śródlądowego — w przekroju regionów i województw. Informacja o działalności morskiej gospodarki rybnej: — miesięczna — ok. 6 tyg. po okresie sprawozdawczym, — „Morska gospodarka rybna w 2005 r.” (wyniki roczne wstępne) — kwiecień 2006 r., — „Rybołówstwo polskie w 2005 r.” — kwiecień 2006 r., — tablice wynikowe z zakresu rybactwa śródlądowego — wrzesień 2006 r.

Koszty i sposób finansowania
8
300 000 zł — budżet MRiRW

17) w poz. 1.67.07(206) Produkt krajowy brutto i jego elementy w ujęciu regionalnym w rubryce 4 wyrazy „zbiory danych jednostkowych z formularzy Rb; w formie elektronicznej; obowiązkowe” zastępuje się wyrazami „zbiory danych z formularzy Rb; w formie elektronicznej; obowiązkowe”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080, z 2003 r. Nr 217, poz. 2125 oraz z 2004 r. Nr 273, poz. 2703.