ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 lipca 2005 r. w sprawie rejestru prowadzonego przez Główną Komisję Orzekającą w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych

Na podstawie art. 191 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168 oraz z 2012 r. poz. 1529) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)  wzór formularza zgłoszenia osoby podlegającej wpisowi do rejestru prowadzonego przez Główną Komisję Orzekającą w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych, zwaną dalej „Główną Komisją Orzekającą”;

2)  sposób i tryb zasięgania informacji z rejestru prowadzonego przez Główną Komisję Orzekającą;

3)  wzór pisemnego zapytania o informacje z rejestru prowadzonego przez Główną Komisję Orzekającą oraz wzór odpowiedzi na to zapytanie.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

2)  przewodniczącym komisji orzekającej — należy przez to rozumieć przewodniczącego komisji orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o której mowa w art. 42 ust. 1 ustawy;

3)  Przewodniczącym Głównej Komisji Orzekającej — należy przez to rozumieć Przewodniczącego Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych, o której mowa w art. 42 ust. 2 ustawy;

4)  rejestrze — należy przez to rozumieć rejestr prowadzony przez Główną Komisję Orzekającą, o którym mowa w art. 188 ustawy.

§ 3. 1. Wzór formularza zgłoszenia osoby podlegającej wpisowi do rejestru stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia. Zgłoszenie osoby podlegającej wpisowi do rejestru przekazuje przewodniczący komisji orzekającej wraz z prawomocnym orzeczeniem, o którym mowa w art. 188 ustawy.

2. W przypadku wystąpienia niedających się usunąć rozbieżności między treścią orzeczenia a zgłoszeniem osoby podlegającej wpisowi do rejestru Przewodniczący Głównej Komisji Orzekającej zwraca je w celu usunięcia rozbieżności i ponownego przekazania zgłoszenia.

3. Orzeczenie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz formularz zgłoszenia osoby podlegającej wpisowi do rejestru Przewodniczący Głównej Komisji Orzekającej przechowuje do czasu usunięcia wpisu z rejestru.

§ 4. 1. Informacje zawarte w rejestrze udostępnia się wyłącznie osobom i podmiotom, wymienionym w art. 191 ust. 1 ustawy, na podstawie pisemnego zapytania.

2. Wzór pisemnego zapytania o informacje z rejestru oraz odpowiedzi na to zapytanie stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

3. Zapytanie składa się w dwóch egzemplarzach.

4. 1) Zapytanie przesyła się pocztą jako przesyłkę poleconą albo przekazuje Przewodniczącemu Głównej Komisji Orzekającej przez składającego zapytanie lub osobę przez niego upoważnioną.

§ 5. 1. Odpowiedzi na zapytanie kierowane do rejestru udziela się nie później niż w terminie 21 dni od dnia, w którym zapytanie wpłynęło do Przewodniczącego Głównej Komisji Orzekającej, z zastrzeżeniem § 7 ust. 2.

2. W przypadku stwierdzenia, że zawarte w zapytaniu dane osoby, której ono dotyczy, są niepełne lub zawierają błąd, Przewodniczący Głównej Komisji Orzekającej zwraca się do składającego zapytanie o jego uzupełnienie. Termin udzielenia odpowiedzi biegnie w takim przypadku od dnia uzupełnienia zapytania.

§ 6. 1. Odpowiedź na zapytanie podpisuje Przewodniczący Głównej Komisji Orzekającej lub osoba przez niego upoważniona.

2. Przewodniczący Głównej Komisji Orzekającej przechowuje zapytania skierowane do rejestru oraz kopie udzielonych na nie odpowiedzi, przez okres 3 lat, licząc od końca roku, w którym udzielono odpowiedzi, a następnie niszczy je zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698 i Nr 171, poz. 1016).

§ 7. 1. 2) Odpowiedź na zapytanie przesyłana jest pocztą jako przesyłka polecona albo odbierana osobiście przez składającego zapytanie lub osobę przez niego upoważnioną do odbioru, na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość tych osób.

2. Odpowiedź nieodebraną w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 1, przesyła się pocztą.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 3) .

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2005 r.

1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestru prowadzonego przez Główną Komisję Orzekającą w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych (Dz. U. poz. 155), które weszło w życie z dniem 11 lutego 2012 r.

2)   W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

3)   Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 25 lipca 2005 r.

4)   W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.