ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus)” na lata 2012 i 2013

Na podstawie art. 57 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus)” na lata 2012 i 2013 (Dz. U. poz. 509) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w części A:

a) w ust 1.1:

— rysunek 1 otrzymuje brzmienie:

— tytuł rysunku 1 otrzymuje brzmienie:

„Rys. 1. Procentowy udział stad hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus) zakażonych serotypami Salmonella objętymi programem w latach 2007-2011 w stadach zbadanych (źródło: Inspekcja Weterynaryjna)”,

b)   w ust. 1.4 w akapicie pierwszym zdania drugie i trzecie otrzymują brzmienie:

„Do wykrywania serotypów Salmonella objętych programem jest stosowana metoda zalecana przez Wspólnotowe Laboratorium Referencyjne — Salmonella w Bilthoven w Holandii. Metoda ta została opisana w załączniku D do normy PN-EN ISO 6579:2003/A1:2007 Mikrobiologia żywności i pasz — Horyzontalna metoda wykrywania Salmonella spp. (Załącznik D: Wykrywanie Salmonella w kale zwierząt i próbkach środowiskowych z etapu produkcji pierwotnej), w której do selektywnego namnażania stosuje się półpłynną pożywkę MSRV.”,

c)   w ust. 1.5 w pkt 2 dodaje się część wspólną wyliczenia w brzmieniu:

„— zgodnie z wymaganiami określonymi w ust. 2.2.2.1 załącznika do rozporządzenia nr 200/2010.”,

d)   ust. 1.6.7 otrzymuje brzmienie:

„1.6.7. Zasady stosowania środków zwalczających drobnoustroje, przeprowadzania szczepień oraz przyznawania odstępstw od obowiązku szczepień są określone w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1177/2006 z dnia 1 sierpnia 2006 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących stosowania szczególnych metod kontroli w ramach krajowych programów zwalczania salmonelli u drobiu (Dz. Urz. UE L 212 z 02.08.2006, str. 3). Środków zwalczających drobnoustroje nie stosuje się do serotypów Salmonella objętych programem, z wyłączeniem przypadków określonych w art. 2 ust. 2 ww. rozporządzenia.”,

e)   w ust. 1.7:

—  uchyla się pkt 20,

—  dodaje się pkt 24 w brzmieniu:

„24) rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych (Dz. U. poz. 480).”,

f) ust. 2.1 i 2.2 otrzymują brzmienie:

„2.1. Liczba stad hodowlanych oraz liczba sztuk kur w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2009-2011

Rys. 3. Dane dotyczące łącznej liczby stad hodowlanych gatunku kura {Gallus gallus) w latach 2009-2011 w poszczególnych województwach (źródło: Inspekcja Weterynaryjna)

Rys. 4. Liczba sztuk kur w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus) w latach 2009-2010 w poszczególnych województwach (źródło: Inspekcja Weterynaryjna)

2.2. Struktura produkcji pasz

Strukturę produkcji pasz w Rzeczypospolitej Polskiej przestawiają tab. 1 i 2.


Produkt 2009 2010 2011
Pasze dla drobiu 4807 5118 5330
Pasze dla świń 1477 1693 1700
Pasze dla bydła 652 767 780
Pasze dla pozostałych zwierząt (min. dla koni, owiec, kóz, ryb, zwierząt futerkowych) 319 328 340
Ogółem 7255 7906 8150

Tab. 1. Wielkość produkcji pasz przemysłowych w Polsce w latach 2009-2011 (w tys. ton) (źródło: GUS, IERiGŻ)


Rodzaj paszy 2009 2010 2011
Mieszanki pełnoporcjowe 97,3 97,2 97,5
Mieszanki uzupełniające 1,3 1,2 1,0
Premiksy 1,4 1,6 1,5
Ogółem 100,0 100,0 100,0

Tab. 2. Struktura produkcji pasz przemysłowych dla drobiu w Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2009-2011 (w %) (źródło: GUS, IERiGŻ)”;

2) w części B:

a) w ust. 2:

—  w akapicie drugim w zdaniu drugim wyrazy „tab. 1” zastępuje się wyrazami „tab. 3”,

—  w tabeli 1 dodaje się wiersz w brzmieniu:


2011 1970 1,37 1,74

— tytuł tabeli 1 otrzymuje brzmienie:

„Tab. 3. Wyniki realizacji „Krajowego programu zwalczania Salmonella w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus)” w latach 2007-2011”,

— w akapicie czwartym zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Do zakażeń u ludzi, zgodnie z danymi zawartymi w raporcie z 2010 r. Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na temat tendencji i źródeł chorób odzwierzęcych, odzwierzęcych czynników chorobotwórczych oraz ognisk przenoszonych przez żywność, dochodzi najczęściej przez spożywanie skażonych produktów pochodzenia zwierzęcego, tj. jaj i produktów jajecznych oraz mięsa i przetworów mięsnych, głównie drobiowych.”,

— tabela 2 otrzymuje brzmienie:


Rok Liczba zarejestrowanych zatruć pokarmowych wywołanych przez pałeczki Salmonella
2011 8 652
2010 9 549
2009 8 855
2008 9 478
2007 11 568
2006 13 210
2005 15 815

— tytuł tabeli 2 otrzymuje brzmienie:

„Tab. 4. Dane dotyczące liczby zatruć pokarmowych u ludzi wywołanych przez pałeczki Salmonella w latach 2005-2011 (źródło: Zakład Epidemiologii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego — Państwowego Zakładu Higieny)”,

b) w ust. 5 akapity czwarty-szósty otrzymują brzmienie:

„Szacowane ogólne koszty realizacji programu w 2013 r. wyniosą 5 287 640,39 zł. Z ogólnej sumy szacowanych kosztów programu strona polska wystąpiła z wnioskiem o współfinansowanie kosztów realizacji programu w wysokości 1 133 001,19 euro.

Szacunkowe koszty realizacji programu w 2013 r. wyrażone w złotych zostały przeliczone na euro według prognozowanego kursu euro zawartego w „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” z dnia 12 września 2012 r. opublikowanych przez Ministerstwo Finansów.

Są to szacunkowe koszty, które zostały dostosowane do wielkości wydatków przeznaczonych na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt przewidzianych w ustawie budżetowej na rok 2013 z dnia 25 stycznia 2013 r. (Dz. U. poz. 169).”,

c) w ust. 6.1 w tabeli „Dane dotyczące rozwoju salmonellozy odzwierzęcej” dodaje się wiersz w brzmieniu:


2011 Hodowlane (dorosłe oraz w okresie odchowu) 1984 19 064 120 1978 19 012 760 1970 24 0 3 24 2 177 675 12 765 950 589 59 490 532 416 0

d) w ust. 6.2 w tabeli „Dane dotyczące badań w ramach nadzoru i badań laboratoryjnych” dodaje się wiersz w brzmieniu:


2011 52 27 Badanie

bakteriologiczne: 2507

Badanie efektu hamującego: 2506

Badanie skuteczności odkażania: 75

Badanie

bakteriologiczne: 27

Badanie efektu hamującego: 0

Badanie skuteczności odkażania: brak danych

Inne (np. badanie paszy i wody, różnicowanie

szczepów szczepionkowych): 49

Brak danych

e) w ust. 6.3 w tabeli „Dane dotyczące zakażenia” dodaje się wiersz w brzmieniu:


Rzeczpospolita Polska — 2011 27 190 440

f) w ust. 7 w tabeli „Założenia programu związane z badaniami laboratoryjnymi. Rok: 2013” kolumna szósta otrzymuje brzmienie:


Liczba planowanych badań
2711
90
2711
57

g) w ust 7.1 w tabeli „Badania laboratoryjne stad. Rok: 2013” dodaje się wiersz w brzmieniu:


Ogółem Stada hodowlane (dorosłe oraz w okresie odchowu) 1984 19 057 580 1962 18 785 140 1956 18 18 131850 673 380 368 604

h) w ust. 8 tabela „Szczegółowa analiza kosztów programu. Rok: 2013”1) otrzymuje brzmienie:


Przeznaczenie kosztów Wyszczególnienie Szacunkowa

liczba jednostek

Szacunkowy

jednostkowy koszt w złotych

Szacunkowy jednostkowy koszt w euro 2) Suma ogółem (w złotych) Suma ogółem2) (w euro) Finansowanie wspólnotowe
1. Badania laboratoryjne
1.1. Koszt badań laboratoryjnych3) Badanie bakteriologiczne

w ramach pobierania próbek przez powiatowego lekarza weterynarii

2711 badań 34,81 zł/badanie 8,60 94 369,91 23 301,21 tak
Badanie efektu hamującego wzrost bakterii 2711 badań 1,43 zł/badanie 0,35 3 876,73 957,22 tak
Badanie w kierunku

stwierdzenia skuteczności przeprowadzonego odkażania

90 badań 33,24 zł/badanie 8,21 2 991,60 738,67 tak
Inne badania (np. badania paszy i wody) 49 badań 34,13 zł/badanie 1 672,37 nie
Badanie w kierunku

określenia serotypu odpowiednich izolatów

57 badań 147,83 zł/badanie 36,50 8 426,31 2 080,57 tak
1.2. Koszt pobierania próbek3) Ryczałt za pobrane próbki 5512 próbek 2,03 zł/próbkę 0,5 11 189,36 2 756,00 tak

2. Szczepienie lub leczenie

Program nie przewiduje
2.1. Zakup szczepionki
2.2. Koszty dystrybucji
2.3. Koszty podania
2.4. Koszty kontroli

3. Ubój

3.1. Odszkodowanie za drób i jaja Odszkodowanie za drób poddany unieszkodliwieniu 65 925 szt. 25,03 zł/szt. 6,18 1 650 102,75 407 432,78 tak
Odszkodowanie za zniszczone jaja wylęgowe 673 380 szt. 0,79 zł/szt. 0,20 531 970,20 131 350,67 tak
Odszkodowanie za drób,

pomniejszone o wartość drobiu kierowanego do uboju

65 925 szt. 30,87 zł/szt. 7,62 2 035 104,75 502 495,00 tak
Odszkodowanie za jaja

nieinkubowane poddane obróbce cieplnej

368 604 szt. 0,68 zł/szt. 0,17 250 650,72 61 889,07 tak
Odszkodowanie za pasze 5 ton 1 224,72 zł/tonę 6 123,60 nie
Odszkodowania za sprzęt,

który nie może być poddany odkażaniu

92 szt. 225,70 zł/szt. 20 764,40 nie
3.2. Koszt transportu (do rzeźni/zakładu przetwórczego ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego) Załadunek jednego stada 4 stada x 7 325 sztuk drobiu 0,48 zł/szt. 14 064,00 nie
Transport jednego stada 3 120 km 2,22 zł/km 6 926,40 nie
3.3. Koszty zniszczenia lub unieszkodliwienia Zabicie drobiu 65 925 szt. 4,00 zł/szt. 263 700,00 nie
Unieszkodliwianie drobiu 131 850 kg 2,49 zł/kg 328 306,50 nie
Unieszkodliwianie jaj 580 788 szt. 0,05 zł/szt. 29 039,40 nie
Zniszczenie paszy 5 ton(l stado) 1 800 zł/tonę 9 000,00 nie
Unieszkodliwianie odpadów laboratoryjnych 7 331 kg 2,33 zł/kg 17 081,23 nie
3.4. Strata w przypadku uboju
3.5. Koszt obróbki produktów Obróbka chemiczna paszy 0 ton nie
4. Czyszczenie i odkażanie 4) Nie dotyczy
5. Wynagrodzenia (rzeczoznawcy) Koszt wyceny 1 stada i jaj wylęgowych 2 godz. x 18 stad x 2 rzeczoznawców 29,98 zł/godz. 2 158,56 nie
Koszty dojazdu rzeczoznawcy 152 km 0,80 zł/km 121,60 nie

6. Towary konsumpcyjne i specjalny sprzęt

7. Inne koszty

OGÓŁEM 5 287 640,39
OGÓŁEM (koszty kwalifikowanie) 4 588 682,33 1 133 001,19

(+/- 0,02)


Objaśnienia

1) Analiza obejmuje szacunki kosztów ponoszonych w ramach programu. Wszystkie wartości są podane bez VAT. Koszt programu obliczono wg kursu euro 4,05 zł zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów z dnia 12 września 2012 r. dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

2)  Koszt jednostkowy w euro jest podany w zaokrągleniu do 2 miejsc po przecinku.

3)  Zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji 2012/761/UE z dnia 30 listopada 2012 r. zatwierdzającą roczne i wieloletnie programy oraz wkład finansowy Unii w zakresie zwalczania, kontroli i monitorowania niektórych chorób zwierząt i chorób odzwierzęcyeh, przedstawione przez państwa członkowskie na 2013 r. (Dz. Urz. UEL 336 z 08.12.2012, str. 83). Koszt jednostkowy badania laboratoryjnego (pkt 1.1 tabeli) zawiera koszty materiałowe, koszty badania laboratoryjnego i 7% kosztów ogólnych. Ryczałt za pobraną próbkę (pkt 1.2 tabeli) wynosi 0,5 euro. Kurs euro 4,05 zł przyjęto zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów z dnia 12 września 2012 r. dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

4)  Odkażanie jest rutynową czynnością wykonywaną zawsze przed umieszczeniem drobiu w kurniku, stąd jego koszty są ponoszone przez hodowcę.

Są to szacunkowe koszty, które zostały dostosowane do wielkości wydatków przeznaczonych na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt w ustawie budżetowej na rok 2013 z dnia 25 stycznia 2013 r. (Dz. U. poz. 169).

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 60, poz. 372 i Nr 78, poz. 513.