ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie wzorów kwestionariusza bezpieczeństwa przemysłowego, świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, decyzji o odmowie wydania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego oraz decyzji o cofnięciu świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego

Na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się wzór:

1) kwestionariusza bezpieczeństwa przemysłowego, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) decyzji o odmowie wydania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) decyzji o cofnięciu świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 2. Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego sporządza się na papierze offsetowym w kolorze jasnozielonym, formatu A4, z tłem rastrowanym i z tekstem o treści „Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego” albo „Służba Kontrwywiadu Wojskowego” — w zależności od organu, który przeprowadził postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 1)

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2011 r. (poz. 470)

1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 września 2005 r. w sprawie wzorów kwestionariusza bezpieczeństwa przemysłowego, świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, decyzji o odmowie wydania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego oraz decyzji o cofnięciu świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego (Dz. U. Nr 181, poz. 1504 oraz z 2006 r. Nr 92, poz. 640), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 189 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228).