ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej imienia gen. Stefana Roweckiego „Grota”, określenia jej wzoru oraz zasad nadawania i noszenia

Na podstawie art. 4 ust. 2 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się „Odznakę Honorową imienia gen. Stefana Roweckiego „Grota” ”, zwaną dalej „odznaką”.

2. Odznaka jest zaszczytnym, honorowym wyróżnieniem za zasługi położone dla ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i porządku konstytucyjnego.

§ 2. 1. Odznaka może być nadana funkcjonariuszom oraz pracownikom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego za szczególne osiągnięcia w służbie lub pracy na rzecz ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego, w uznaniu:

1) szczególnego zaangażowania w inicjowanie i organizowanie działań mających na celu podnoszenie sprawności Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w realizacji jej ustawowych zadań;

2) wykonywania zadań w warunkach szczególnie trudnych;

3) dokonania czynu świadczącego o szczególnej odwadze lub męstwie;

4) działalności na rzecz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub wspierania jej pozycji lub działalności na forum międzynarodowym.

2. Odznaka może być nadawana także innym osobom za działanie na rzecz ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego.

§ 3. 1. Odznaka jest jednostopniowa i może być nadana tej samej osobie jeden raz.

2. Odznaka może być nadana pośmiertnie.

§ 4. 1. Odznaka ma kształt koła o średnicy 32 mm. Pole koła dzielone symetrycznie, trójdzielnie w słup; środkowe pole nieznacznie przesunięte względem skrajnych pól do dołu. W centrum koła, na przedniej stronie odznaki, znajduje się wizerunek orła w koronie, ustalony dla godła Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, wspartego na pofałdowanej wstędze. Pod wstęgą w trzech wierszach dewiza: „Poznawajmy/ wrogów/i czuwajmy”.

2. Odznaka jest wykonana z tombaku srebrzonego i oksydowanego, skrajne pola emaliowane, barwy białej (pole lewe) i czerwonej (pole prawe). Odznaka lekko puklowana. Na odwrocie wybity kolejny numer odznaki. Odznaka mocowana do ubioru gwintowanym bolcem z nakrętką.

3. Wzór graficzny odznaki określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 5. 1. Wraz z odznaką osoba wyróżniona otrzymuje legitymację stwierdzającą jej nadanie. Legitymacja posiada numer kolejny zgodny z numerem odznaki.

2. Wzór legitymacji, o której mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 6. 1. Odznakę nadaje Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z własnej inicjatywy lub na wniosek:

1) kierownika jednostki organizacyjnej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego — funkcjonariuszom i pracownikom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

2) ministra lub kierownika urzędu centralnego — innym osobom, o których mowa w § 2 ust. 2.

2. Wzór wniosku o nadanie odznaki określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

3. Wniosek o nadanie odznaki przedstawia się Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie później niż na dwa miesiące przed przewidywanym przez wnioskodawcę terminem jej wręczenia.

§ 7. 1. Uroczystego wręczenia odznaki wraz z legitymacją dokonuje Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub, w jego imieniu, osoba przez niego upoważniona.

2. Odznakę nadaje się z okazji dnia 11 listopada Narodowego Święta Niepodległości lub z okazji dnia 6 kwietnia Święta Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

§ 8. Na mundurze funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego nosi odznakę na środku lewej kieszeni kurtki. Na ubraniu cywilnym odznakę nosi się w lewej klapie marynarki.

§ 9. Ewidencję osób wyróżnionych odznaką, wydanych odznak i legitymacji prowadzi Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

§ 10. W razie zgubienia lub zniszczenia odznaki albo legitymacji stwierdzającej jej nadanie, osobie wyróżnionej wydaje się wtórny egzemplarz odznaki albo legitymacji za zwrotem kosztów.

§ 11. Koszty związane z nadaniem odznaki są pokrywane ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2011 r. (poz. 386)

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 123, poz. 1353 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753.