ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen II (SIS II) i Systemem Informacji Wizowej (VIS)

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen II (SIS II) i Systemem Informacji Wizowej (VIS) (Dz. U. Nr 281, poz. 2788, z 2005 r. Nr 48, poz. 449 i Nr 196, poz. 1629 oraz z 2006 r. Nr 227, poz. 1659) wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł rozporządzenia otrzymuje brzmienie:

„w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen i Systemem Informacji Wizowej”;

2) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustanawia się Pełnomocnika Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen i Systemem Informacji Wizowej, zwanego dalej „Pełnomocnikiem”.

2. Funkcję Pełnomocnika pełni Sekretarz Stanu lub Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.”;

3) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Do zadań Pełnomocnika należy:

1) koordynowanie działań organów administracji rządowej w zakresie przygotowania do współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen i Systemem Informacji Wizowej, w tym w szczególności w zakresie wynikającym z „Programu dostosowania organów administracji państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen i Systemem Informacji Wizowej (MasterPlan)”;

2) koordynowanie prac związanych z przygotowaniem projektów aktów prawnych mających znaczenie dla Systemu Informacyjnego Schengen oraz Systemu Informacji Wizowej, a także uczestnictwo w pracach związanych z przygotowaniem aktów prawnych Unii Europejskiej w zakresie dorobku prawnego Schengen;

3) przewodniczenie pracom Międzyresortowego Zespołu do Spraw Wykorzystania Środków w Ramach Funduszu Schengen oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego;

4) zapewnienie bieżącej, prawidłowej współpracy i wymiany informacji w zakresie dotyczącym Systemu Informacyjnego Schengen między organami administracji rządowej a organami Unii Europejskiej, w tym współdziałanie z Komisją Europejską przy budowie polskiego Narodowego Komponentu Systemu Informacyjnego Schengen;

5) dokonywanie ocen oraz formułowanie wniosków w zakresie realizacji działań związanych z uczestnictwem Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen, a także analizowanie zagrożeń wpływających na opóźnienia w realizacji „Programu dostosowania organów administracji państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen i Systemem Informacji Wizowej (MasterPlan)” i wnoszenie propozycji zapobiegających opóźnieniom;

6) rozpatrywanie innych spraw w zakresie związanym z Systemem Informacyjnym Schengen oraz Systemem Informacji Wizowej.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.