ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i znakowania produktów włókienniczych 1)

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i znakowania produktów włókienniczych (Dz. U. Nr 81, poz. 743) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w tabeli włókien tekstylnych po Ip. 33 dodaje się Ip. 33a w brzmieniu:


1

2

3

„33a polilaktyd włókno utworzone z makrocząsteczek liniowych zawierających w łańcuchu co najmniej 85 % masy jednostek estru kwasu mlekowego pochodzących z naturalnie występujących cukrów, którego temperatura topnienia wynosi co najmniej 135 °C"

2) w załączniku nr 7 do rozporządzenia w tabeli dodatków handlowych stosowanych do obliczania masy włókien zawartych w produkcie włókienniczym po Ip. 33 dodaje się Ip. 33a w brzmieniu:


1

2

3

„33a polilaktyd 1,50"

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy Komisji Europejskiej 2004/34 z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie dostosowania do postępu technicznego załączników nr 1 i nr 2 do dyrektywy 96/74 (Dz. Urz. WE I 089 z 26.03.2004, str. 35).

Dane dotyczące ogłoszenia dyrektywy Komisji Europejskiej 2004/34 z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie dostosowania do postępu technicznego załączników nr 1 i nr 2 do dyrektywy 96/74 dotyczą jej ogłoszenia w Polskim wydaniu specjalnym Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.