ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego realizującego zasady ochrony lotnictwa

Na podstawie art. 187 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego realizującego zasady ochrony lotnictwa (Dz. U. Nr 116, poz. 803) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) rozporządzeniu 820/2008 — rozumie się przez to rozporządzenie Komisji (WE) nr 820/2008 z dnia 8 sierpnia 2008 r. ustanawiające środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego (Dz. Urz. WE L 221 z 19.08.2008, str. 8) wraz z wymogami określonymi w decyzji Komisji K(2008) 4333 z dnia 8 sierpnia 2008 r. ustanawiającej dodatkowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego wymienionej w załączniku do tego rozporządzenia;”;

2) w § 9:

a) w ust. 1:

— w pkt 2 uchyla się lit. b,

— dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) członek załogi wykonujący czynności związane z prowadzeniem i obsługą operacji lotniczych.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c oraz pkt 4, mają prawo dostępu do strefy zastrzeżonej lotniska wyłącznie w ramach wykonywanych czynności służbowych.”;

3) w § 10 w ust. 1 pkt 1–3 otrzymują brzmienie:

„1) osoba, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt 1, pkt 2 lit. c oraz pkt 3 i 4;

2) osoba, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt 2 lit. a, wykonująca czynności związane z prowadzeniem i obsługą operacji lotniczych;

3) osoba nadzorująca osobę, o której mowa w pkt 2, lub osobę, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt 4;”;

4) w § 17 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Przepustki stałe wydawane są pracownikom Urzędu na wniosek Prezesa Urzędu.”;

5) § 25 otrzymuje brzmienie:

„§ 25. Ochronę statku powietrznego zapewnia przewoźnik lotniczy zgodnie z postanowieniami rozdziału 3 załącznika do rozporządzenia 2320/2002 oraz rozporządzenia 820/2008.”;

6) w § 27 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przed przygotowaniem statku powietrznego do lotu przewoźnik lotniczy lub podmioty, o których mowa w § 26 ust. 4, przeprowadzają kontrolę statku powietrznego, uwzględniającą weryfikację zgodności plomb z numerami zapisanymi w Kartach Kontrolnych Plomb oraz dokonują sprawdzenia statku powietrznego w szczególności w zakresie przeszukania tego statku, zgodnie z listami kontrolnymi, zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2320/2002 i rozporządzenia 820/2008.”;

7) w § 30 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Pasażerów odlatujących, w tym pasażerów transferowych i tranzytowych, oraz ich bagaż kabinowy poddaje się kontroli bezpieczeństwa zgodnie z postanowieniami rozdziału 4 załącznika do rozporządzenia 2320/2002 oraz rozporządzenia 820/2008.”;

8) w § 41 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Bagaż rejestrowany poddaje się kontroli bezpieczeństwa zgodnie z postanowieniami rozdziału 5 załącznika do rozporządzenia 2320/2002 oraz rozporządzenia 820/2008.”;

9) w § 49 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przedmioty zabronione do wnoszenia na teren strefy zastrzeżonej lotniska i przewozu w bagażu kabinowym oraz rejestrowanym pasażera, o których mowa w art. 116 ust. 1 i 2 ustawy oraz w rozporządzeniu 820/2008, mogą być wnoszone na teren strefy zastrzeżonej lotniska przez personel przewoźnika lotniczego, zarządzającego lotniskiem oraz przedstawicieli innych podmiotów wykonujących czynności służbowe lub prowadzących działalność w strefie zastrzeżonej lotniska, o ile jest to niezbędne do zapewnienia funkcjonowania tych podmiotów.”;

10) w § 60:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ładunki, przesyłki kurierskie i ekspresowe podlegają ochronie, w szczególności kontroli bezpieczeństwa, zgodnie z postanowieniami rozdziału 6 załącznika do rozporządzenia 2320/2002 oraz rozporządzenia 820/2008.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Jeżeli ze względu na charakter ładunku nie można wykonać kontroli w sposób, o którym mowa w ust. 1, lub ładunek nie posiada prawidłowo wypełnionej dokumentacji, o której mowa w § 67 ust. 1, ładunek ten przetrzymuje się zgodnie z postanowieniami rozdziału 6 załącznika do rozporządzenia 2320/2002.”,

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Od kontroli bezpieczeństwa, o której mowa w ust. 1, można odstąpić w przypadkach, o których mowa w rozdziale 6 załącznika do rozporządzenia 2320/2002 oraz w odniesieniu do ładunków transferowych, poddanych kontroli bezpieczeństwa na lotnisku wylotu, zgodnie z postanowieniami rozdziału 6 załącznika do rozporządzenia 2320/2002.”;

11) w § 61 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Prezes Urzędu dokonuje analizy złożonego programu ochrony, a następnie przeprowadza wizję lokalną pomieszczeń podmiotu objętych programem ochrony, w celu oceny, czy podmiot jest w stanie przestrzegać postanowień rozdziału 6 załącznika do rozporządzenia 2320/2002 oraz rozporządzenia 820/2008, Krajowego Programu oraz programu ochrony, o którym mowa w ust. 2 pkt 1.”;

12) § 64 otrzymuje brzmienie:

„§ 64. Wykonanie czynności, o których mowa w § 62 i 63, potwierdza się poprzez oznaczenie ładunków, przesyłek kurierskich i ekspresowych zgodnie z postanowieniami rozdziału 6 załącznika do rozporządzenia 2320/2002, a także ostemplowanie dokumentacji ładunku, przesyłek kurierskich i ekspresowych pieczęciami umożliwiającymi identyfikację osoby realizującej kontrolę bezpieczeństwa ładunku, przesyłek kurierskich i ekspresowych oraz udokumentowanie jej przeprowadzenia w odrębnych rejestrach.”;

13) w § 65 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Podmiot, o którym mowa w § 62 ust. 1, zapewnia, że przyjętemu przez niego do dalszego transportu ładunkowi, przesyłkom kurierskim i ekspresowym towarzyszy dokumentacja zgodna z postanowieniami rozdziału 6 załącznika do rozporządzenia 2320/2002.”;

14) w § 66:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) sprawdza, czy znany nadawca realizuje postanowienia rozdziału 6 załącznika do rozporządzenia 2320/2002 oraz rozporządzenia 820/2008, podlega każdorazowej kontroli przez zarejestrowanego agenta lub służby ochrony, a także czynnościom audytorskim, o których mowa w KPKJ.”,

b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) podmiot starający się o status uznanego nadawcy złożył zobowiązanie, o którym mowa w postanowieniach rozdziału 6 załącznika do rozporządzenia 2320/2002 oraz rozporządzenia 820/2008;”;

15) w § 68:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przewóz poczty transportem lotniczym podlega ochronie zgodnie z postanowieniami rozdziału 7 załącznika do rozporządzenia 2320/2002.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W przypadku przewozu poczty na pokładzie pasażerskich statków powietrznych przeprowadza się kontrolę bezpieczeństwa 100 % tej poczty, zgodnie z postanowieniami rozdziału 7 załącznika do rozporządzenia 2320/2002.”;

16) w § 69 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Pocztę służbową i materiały przewoźnika lotniczego, zwane dalej „przesyłkami”, przed umieszczeniem na pokładzie statku powietrznego poddaje się kontroli bezpieczeństwa zgodnie z postanowieniami rozdziałów 6 i 8 załącznika do rozporządzenia 2320/2002.”;

17) § 80 otrzymuje brzmienie:

„§ 80. W odniesieniu do osoby zatrzymanej, tymczasowo aresztowanej, skazanej, wydalanej z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub której odmówiono prawa wjazdu na to terytorium, zwanej dalej „pasażerem niebezpiecznym”, oraz pasażera naruszającego warunki przewozu lub osoby naruszającej warunki bezpieczeństwa lotniska stosuje się środki bezpieczeństwa zgodnie z postanowieniami rozdziału 4 załącznika do rozporządzenia 2320/2002 oraz rozporządzenia 820/2008.”;

18) w § 81 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera informacje określone w postanowieniach rozdziału 4 załącznika do rozporządzenia 2320/2002 oraz rozporządzenia 820/2008, a także rodzaj niezbędnej ochrony.”;

19) § 87 otrzymuje brzmienie:

„§ 87. Wymagania bezpieczeństwa wobec sprzętu stosowanego do ochrony lotnictwa cywilnego są określone w rozdziale 13 załącznika do rozporządzenia 2320/2002.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1008, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1829, z 2007 r. Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 558, z 2008 r. Nr 97, poz. 625, Nr 144, poz. 901, Nr 177, poz. 1095, Nr 180, poz. 1113 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 42, poz. 340.