ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie decyzji dotyczących zapewnienia finansowania z budżetu państwa projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

Na podstawie art. 137 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie decyzji dotyczących zapewnienia finansowania z budżetu państwa projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) (Dz. U. Nr 109, poz. 748 oraz z 2008 r. Nr 207, poz. 1296) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Wniosek o wydanie decyzji o zapewnieniu finansowania realizacji przedsięwzięcia, z zastrzeżeniem ust. 2, może dotyczyć tylko:

1) przedsięwzięć przeprowadzanych zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm. 2) );

2) wydatków w takim zakresie, w jakim wydatki te będą niezbędne do przeprowadzenia postępowania, o którym mowa w pkt 1.

2. W przypadku regionalnych programów operacyjnych i komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wniosek, o którym mowa w ust. 1, może dotyczyć również wydatków na przedsięwzięcia wybierane w trybie, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.”;

2) w § 4 w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) jednostkę realizującą przedsięwzięcie, z wyjątkiem decyzji wydawanych na podstawie wniosków, o których mowa w § 3 ust. 2; w tym przypadku zamiast jednostki realizującej przedsięwzięcie należy określić instytucję zarządzającą, instytucję pośredniczącą lub instytucję wdrażającą, która przeprowadza konkurs;”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz. 666.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 101.