ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 czerwca 2009 r. uchylające uchwałę w sprawie umundurowania niektórych pracowników urzędów skarbowych

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Traci moc uchwała nr 138 Rady Ministrów z dnia 12 września 1986 r. w sprawie umundurowania niektórych pracowników urzędów skarbowych (M. P. Nr 28, poz. 199).

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 123, poz. 1353 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753.