ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 czerwca 2006 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Kształtowania Ustroju Rolnego

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się Pełnomocnika Rządu do Spraw Kształtowania Ustroju Rolnego, zwanego dalej „Pełnomocnikiem”.

2. Funkcję Pełnomocnika pełni sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

§ 2. Do zadań Pełnomocnika należy:

1) koordynacja działań dotyczących opracowania i wdrażania programu kształtowania ustroju rolnego, zwanego dalej „programem”, w tym:

a) przygotowanie propozycji zasad i ich wdrożenia w zakresie:

— obrotu nieruchomościami rolnymi,

— kształtowania struktury agrarnej,

— scalania i wymiany gruntów,

— nadzoru nad mieniem Skarbu Państwa wykorzystywanym w rolnictwie,

b) koordynacja spraw dotyczących ochrony środowiska na terenach wiejskich i ochrony gruntów rolnych,

c) podejmowanie działań w celu pozyskania środków finansowych niezbędnych do wdrożenia programu, w tym środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa,

d) inicjowanie i prowadzenie prac związanych z przygotowaniem projektów dokumentów rządowych, w tym projektów aktów prawnych, dotyczących programu,

e) koordynacja działań w zakresie przygotowania organów administracji rządowej i samorządowej do wdrażania programu, w tym w zakresie melioracji i urządzeń wodnych, małej retencji oraz ochrony przed powodziami,

f) koordynowanie działań administracji rządowej w zakresie wdrażania programu,

g) monitorowanie wdrażania programu;

2)rozpatrywanie innych spraw określonych przez Radę Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów oraz wniesionych przez ministrów w zakresie mającym znaczenie dla realizacji programu.

§ 3. Organy administracji rządowej są obowiązane do współdziałania i udzielania pomocy Pełnomocnikowi, w szczególności przez udostępnianie informacji niezbędnych do realizacji jego zadań.

§ 4. Pełnomocnik może, za zgodą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przedstawiać Radzie Ministrów do rozpatrzenia projekty dokumentów rządowych, w tym projekty aktów prawnych, wynikających z zakresu jego działania.

§ 5. Projekty aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych mających znaczenie dla realizacji zadań wymienionych w § 2 podlegają zaopiniowaniu przez Pełnomocnika.

§ 6. 1. Pełnomocnik przedstawia Radzie Ministrów:

1) analizy, oceny i wnioski związane z zakresem jego zadań;

2) roczne sprawozdania ze swojej działalności.

2. Pełnomocnik informuje Prezesa Rady Ministrów o wszystkich zagrożeniach realizacji zadań, o których mowa w § 2.

§ 7. Pełnomocnik może, za zgodą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, powoływać zespoły o charakterze opiniodawczym lub do opracowania określonych zagadnień oraz zlecać przeprowadzenie ekspertyz.

§ 8. Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową w zakresie zadań pełnomocnika zapewnia Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

§ 9. Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika są pokrywane z budżetu państwa z części 32 — rolnictwo.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319.