ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 4 września 2013 r. w sprawie reorganizacji Branżowego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Maszyn Elektrycznych „Kornel”

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 185, poz. 1092) zarządza się, co następuje:

§ 1. Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Elektrycznych „Kornel” z siedzibą w Katowicach, numer identyfikacyjny REGON 000038014, numer identyfikacji podatkowej NIP 634-013-31-63 1) z dniem 1 października 2013 r. otrzymuje nazwę Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL.

§ 2. Nadzór nad Instytutem Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL, zwanym dalej „Instytutem”, sprawuje minister właściwy do spraw gospodarki.

§ 3. 1. Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych przystosowywanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do zastosowania w praktyce oraz wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, w obszarach:

1)   napędów i maszyn elektrycznych;

2)   tworzenia i rozwoju podstaw technologii wytwarzania i metod badań.

2. Do zakresu działania Instytutu należy:

1) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych obejmujących teorie, projektowanie, konstrukcje, technologie, badania laboratoryjne oraz badania diagnostyczne:

a)   maszyn elektrycznych, transformatorów oraz urządzeń elektromechanicznych prądu stałego i przemiennego,

b)   elektrycznych układów napędowych do wszelkiego rodzaju zastosowań oraz ich elementów składowych, w tym energoelektroniki i elektroniki,

c)   urządzeń dla odnawialnych źródeł energii,

d)   narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym,

e)   układów napędowych urządzeń ochrony środowiska,

f)   urządzeń do separowania materiałów magnetycznych,

g) specjalnych urządzeń technologicznych,

h) układów i aparatury pomiarowej,

i) kompatybilności elektromagnetycznej, w tym badanie oddziaływania pól elektrycznych, magnetycznych oraz elektromagnetycznych na organizmy żywe;

2)   opracowywanie:

a)   systemów sterowania i oprogramowania dotyczących napędów i urządzeń elektrycznych

b)   metod badania maszyn, napędów i urządzeń elektrycznych;

3)   wytwarzanie dla celów badawczych modeli fizycznych i prototypów:

a)   elektrycznych silników, prądnic i transformatorów,

b)   elektrycznych układów napędowych oraz ich elementów składowych

c)   układów energoelektronicznych i elektronicznych,

d)   układów i urządzeń pomiarowych,

e)   urządzeń dla odnawialnych źródeł energii;

4)   prowadzenie działalności normalizacyjnej, certyfikacyjnej i aprobacyjnej;

5)   upowszechnianie wyników prowadzonych badań między innymi przez prowadzenie działalności w zakresie informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej;

6)   świadczenie usług badawczych, technologicznych, pomiarowych oraz opracowywanie opinii i ekspertyz w zakresie prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2013 r.


1) Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Elektrycznych „Kornel” został utworzony zarządzeniem nr 45/Org/73 Ministra Przemysłu Maszynowego z dnia 17 sierpnia 1973 r. w sprawie utworzenia Branżowego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Maszyn Elektrycznych „Ema-Komel”, zmienionym: zarządzeniem nr 27/Org/86 Ministra Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego z dnia 24 marca 1986 r. w sprawie dostosowania organizacji jednostki badawczo-rozwojowej pod nazwą Branżowy Ośrodek Badawczo--Rozwojowy Maszyn Elektrycznych „Kornel” do przepisów ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych, zarządzeniem nr 64/Org/91 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 października 1991 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie dostosowania organizacji ośrodka badawczo-rozwojowego pod nazwą Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Elektrycznych „Kornel” do przepisów ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych.