ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 4 września 2007 r. w sprawie listy spółek o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 3 czerwca 2005 r. o szczególnych uprawnieniach Skarbu Państwa oraz ich wykonywaniu w spółkach kapitałowych o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego (Dz. U. Nr 132, poz. 1108 i Nr 267, poz. 2258) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się listę spółek o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego.

2. Lista, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie listy spółek o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego (Dz. U. Nr 260, poz. 2174).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.