ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 4 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej

Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 215, poz. 2184) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Strefa obejmuje grunty o powierzchni 485,1562 ha położone na terenach miast: Elbląg, Pasłęk, Lidzbark Warmiński, Morąg, Mrągowo, Ostróda, Olsztyn i Bartoszyce oraz gmin: Dobre Miasto, Bartoszyce, Szczytno i Olecko, w tym 177,7242 ha położonych na terenie miasta Olsztyn – Kompleks STOMIL przeznaczonych na realizację nowych inwestycji, o których mowa w art. 5a ust. 5 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych.”;

2) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. 1. Koszty inwestycji oraz wielkość pomocy są dyskontowane na dzień uzyskania zezwolenia.

2. Do dyskontowania wydatków poniesionych przed dniem 1 lutego 1998 r. stosuje się średniomiesięczną stopę sześciomiesięcznego kredytu udzielanego na warszawskim rynku międzybankowym (WIBOR) ze stycznia 1998 r.

3. Do dyskontowania otrzymanej pomocy i wydatków poniesionych w okresie od dnia 1 lutego 1998 r. do dnia 31 sierpnia 2004 r. stosuje się średniomiesięczne stopy sześciomiesięcznego kredytu udzielanego na warszawskim rynku międzybankowym (WIBOR), notowane w miesiącach poprzedzających miesiąc, w którym przedsiębiorca poniósł wydatek lub otrzymał pomoc.

4. Do dyskontowania otrzymanej pomocy i wydatków poniesionych w okresie od dnia 1 września 2004 r. do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym opublikowano w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich stopę referencyjną dla Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się średniomiesięczną stopę w wysokości 9,46%.

5. Do dyskontowania otrzymanej pomocy i wydatków poniesionych od pierwszego dnia miesiąca, w którym opublikowano w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich stopę referencyjną dla Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się tę stopę.

6. Zdyskontowaną wartość poniesionych wydatków i otrzymanej pomocy określa się według wzoru:

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

PV – zdyskontowaną, na dzień wydania zezwolenia, wartość poniesionych wydatków lub otrzymanej pomocy,

F – wartość poniesionych wydatków z dnia ich poniesienia lub otrzymanej pomocy z dnia jej otrzymania,

i – kolejny miesięczny okres dyskontowania,

ri – stopę dyskonta, o której mowa odpowiednio w ust. 2–5, wyrażoną w ułamku dziesiętnym, właściwą dla i-tego okresu dyskontowania,

n – liczbę miesięcy, jaka upłynęła od dnia uzyskania zezwolenia na działalność w strefie do dnia poniesienia wydatków lub dnia otrzymania pomocy, przy czym:

– dniem poniesienia wydatku jest pierwszy dzień miesiąca, w którym poniesiono wydatek,

– dniem otrzymania pomocy jest ostatni dzień miesiąca, w którym udzielono pomocy w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291),

– dniem uzyskania zezwolenia jest pierwszy dzień miesiąca, w którym wydano zezwolenie.”;

3) w szczegółowym opisie granic i terenu warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej, stanowiącym załącznik do rozporządzenia, opis granic i terenu Podstrefy Olsztyn otrzymuje brzmienie:

„Podstrefa Olsztyn (177.7242 ha)

obszar spełniający kryteria określone w art. 5a ust. 5 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z późn. zm.) o pow. 177,7242 ha

Kompleks STOMIL

Rejon 1

Obręb 80, 81, 98 m. Olsztyn

Granica biegnie od punktu 80–494 linią łamaną na północny wschód i przez punkty: 80–503, 80–502 dochodzi do punktu 80–501, gdzie skręca na wschód i poprzez punkty: 80–493, 80–498 i 80–497 dochodzi do punktu 80–496. Tu skręca na południowy wschód i linią łamaną przez punkty: 80–387, 80–386, 80–385 i 80–384 dochodzi do punktu 80–383, w którym skręca na południe i dochodzi do punktu 80–291. Tu skręca na wschód i przez punkty: 80–382 i 80–381 dochodzi do punktu 80–214, gdzie skręca na południowy wschód i linią łamaną przez punkty: 80–213, 80–212, 80–211, 80–210 dochodzi do punktu 80–209. Tu skręca na południowy zachód i dochodzi do punktu 80–30, w którym skręca na wschód i przez punkty: 80–29, 80–28, 80–27 dochodzi do punktu 81–45. W tym punkcie skręca na południowy wschód i linią łamaną przez punkty: 81–46, 81–47, 81–48, 81–49, 81–50, 81–51, 81–52, 81–53, 81–54 i 81–55 dochodzi do punktu 81–11, w którym skręca na północny wschód i dochodzi do punktu 81–10. W tym punkcie skręca na południowy wschód i dochodzi do punktu 149–282, w którym skręca na wschód i dochodzi do punktu 149–283. W tym punkcie skręca na południowy wschód i dochodzi do punktu 149–284, w którym skręca na południowy zachód i dochodzi do punktu 149–285. W tym punkcie skręca na południowy wschód i przez punkty: 149–286 i 149–287 dochodzi do punktu 149–18, w którym skręca na południe i dochodzi do punktu 149–19. W tym punkcie skręca na południowy wschód i przez punkt 149–20 dochodzi do punktu 149–60, w którym skręca na południowy zachód i linią łamaną przez punkty: 149–59, 149–58, 149–57, 149–56, 149–55, 149–54, 149–53, 149–52, 149–51 i 149–316 dochodzi do punktu 149–50. Z tego punktu biegnie na zachód i przez punkt 149–49 dochodzi do punktu 149–48, w którym skręca na północny zachód i przez punkty: 149–215 i 149–47 dochodzi do punktu 81–22. Tu skręca na północny wschód i dochodzi do punktu 81–21, w którym skręca na północny zachód i linią łamaną przez punkty: 81–268, 81–295, 81–296, 81–420, 81–297 i 81–298 dochodzi do punktu 81–299. Tu skręca na zachód i dochodzi do punktu 81–316. Tu skręca na południe i przez punkty: 81–379 i 81–312 dochodzi do punktu 81–405, w którym skręca na zachód i dochodzi do punktu 81–404, gdzie skręca na południe i dochodzi do punktu 81–381. W tym punkcie skręca na zachód i przez punkty: 81–382 i 81–383 dochodzi do punktu 81–384. Tu skręca na południowy zachód i dochodzi do punktu 81–321, w którym skręca na południe i przez punkty: 81–322, 81–323, 81–324, 81–325, 81–326, 81–327, 81–328 dochodzi do punktu 81–30. Tu skręca na południowy zachód i przez punkty: 81–31, 81–32, 81–329 i 81–330 dochodzi do punktu 81–331, w którym skręca na północny zachód i przez punkty: 81–332, 81–333, 81–183, 81–334, 81–335, 81–184, 81–336, 98–13 i 98–12 dochodzi do punktu 98–1835. Tu skręca na południowy zachód i przez punkty: 98–1836, 98–1837, 98–1838, 98–1839 i 98–1840 dochodzi do punktu 98–1841. Tu skręca na zachód i przez punkty: 98–1842 i 98–1843 dochodzi do punktu 98–1844, w którym skręca na północny zachód i przez punkty: 98–1845, 98–1846, 98–3, 98–2, 98–1 i 81–33 dochodzi do punktu 81–34. Tu skręca na północny wschód i przez punkty: 81–36, 81–37, 81–38, 81–39, 81–40, 81–41, 81–42, 81–43, 81–44 i 80–54 dochodzi do punktu 80–296, w którym skręca na wschód i przez punkty: 80–295, 81–1, 80–446, 81–2 i 80–441 dochodzi do punktu 80–440. Tu skręca na północ i przez punkty: 80–491, 80–439, 80–438, 80–495 i 80–437 dochodzi do punktu 80–494, od którego rozpoczęto opis.

Rejon 2

Obręb 81, 84, 94, 134, 149 m. Olsztyn

Granica biegnie od punktu 84–133 na południowy wschód przez punkty: 84–400, 84–136, 84–399, 84–139, 84–401, 84–278, 84–46, 84–45 i 84–44 do punktu 84–43. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i przez punkty: 84–42, 84–41 i 84–40 dochodzi do punktu 94–45, w którym skręca na południowy wschód i przez punkty: 94–44, 94–43, 94–42 dochodzi do punktu 94–41. Tu przecina bocznicę kolejową i wzdłuż linii prostej dochodzi do punktu 94–47. Z tego punktu biegnie na południowy wschód i przez punkty: 94–55, 94–56 i 94–57 dochodzi do punktu 94–58, w którym skręca na wschód i dochodzi do punktu 94–59. W tym punkcie skręca na północny wschód i przez punkt 94–60 dochodzi do punktu 94–61, w którym skręca na południowy wschód i dochodzi do punktu 94–62. Stąd biegnie na wschód i dochodzi do punktu 94–63, w którym skręca na północny wschód i dochodzi do punktu 94–64. Z tego punktu biegnie na wschód i przez punkty: 94–70, 94–71, 94–72, 94–73, 94–74 i 94–75 dochodzi do punktu 94–81. W tym punkcie skręca na południe i przez punkt 665.08–36 dochodzi do punktu 665.08–35, w którym skręca na zachód i dochodzi do punktu 665.08–34, gdzie skręca na południowy zachód i dochodzi do punktu 101.94–113. Z tego punktu biegnie na zachód i dochodzi do punktu 665.08–33, w którym skręca na północny zachód i przez punkt 665.08–32 dochodzi do punktu 101.94–111. W tym punkcie skręca na południowy zachód i dochodzi do punktu 665.08–31, w którym skręca na zachód i dochodzi do punktu 665.08–30. W tym punkcie skręca na południowy zachód i dochodzi do punktu 665.08–29, w którym skręca na południowy wschód i dochodzi do punktu 665.08–28, gdzie skręca na południowy zachód i dochodzi do punktu 665.08–27, w którym skręca na południowy wschód i dochodzi do punktu 665.08–26. W tym punkcie skręca na południowy zachód i dochodzi do punktu 101.134–8875, w którym skręca na zachód i dochodzi do punktu 101.134–8874, gdzie skręca na południowy zachód i przez punkty: 101.134–8873 i 101.134–8872 dochodzi do punktu 101.134–8871. W tym punkcie skręca na północny zachód i przez punkty: 134–208, 134–209, 134–210, 134–8878, 134–4041, 134–4042, 134–4043, 134–4044, 134–4045 i 134–4046 dochodzi do punktu 134–4047, w którym skręca na południowy zachód i dochodzi do punktu 134–158, gdzie skręca na północny zachód i dochodzi do punktu 134–44. W tym punkcie skręca na południe i dochodzi do punktu 134–43, w którym skręca na zachód i przez punkt 134–42 dochodzi do punktu 134–41, gdzie skręca na południowy zachód i przez punkt 134–40 dochodzi do punktu 149–8694. W tym punkcie skręca na północny zachód i przez punkty: 149–8693 i 149–8692 dochodzi do punktu 149–8691, w którym skręca na południowy zachód i dochodzi do punktu 149–8689. Tu skręca na północny zachód i przez punkt 149–8690 dochodzi do punktu 149–8688, w którym skręca na północ i dochodzi do punktu 149–8687. W tym punkcie skręca na północny zachód i dochodzi do punktu 149–8686, w którym skręca na północny wschód i przez punkt 134–11 dochodzi do punktu 134–10. Z tego punktu biegnie na północny zachód i dochodzi do punktu 134–9, w którym skręca na południowy zachód i dochodzi do punktu 84–55. W tym punkcie skręca na północny wschód i przez punkt 84–54 dochodzi do punktu 84–53, w którym skręca na północny zachód i przez punkt 84–275 dochodzi do punktu 84–274. W tym punkcie skręca na północny wschód i przez punkty: 84–276, 84–277, 84–327, 84–290 i 84–291 dochodzi do punktu 84–247, w którym skręca na północny zachód i przez punkty: 84–246, 84–425, 84–382, 84–245, 84–419, 84–244, 84–243, 84–242, 84–326 i 84–241 dochodzi do punktu 84–380, w którym skręca na północny wschód i dochodzi do punktu 84–379. W tym punkcie skręca na północny zachód i dochodzi do punktu 84–378, z którego biegnie na północ i przez punkt 84–199 dochodzi do punktu 84–198. W tym punkcie biegnie na północny wschód i przez punkty: 84–197, 84–196, 84–195 i 84–431 dochodzi do punktu 84–133, od którego rozpoczęto opis.”.

§ 2. Przedsiębiorcy, korzystający po dniu 1 stycznia 2001 r. z pomocy publicznej w warmińsko-mazurskiej specjalnej strefie ekonomicznej, wartość dotychczas poniesionych wydatków i otrzymanej pomocy przeliczą według sposobu określonego w rozporządzeniu, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.1)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 117, poz. 1228, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 188, poz. 1840 oraz z 2004 r. Nr 123, poz. 1291.