ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 4 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej

Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 226, poz. 2286) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. 1. Koszty inwestycji oraz wielkość pomocy są dyskontowane na dzień uzyskania zezwolenia.

2. Do dyskontowania wydatków poniesionych przed dniem 1 lutego 1998 r. stosuje się średniomiesięczną stopę sześciomiesięcznego kredytu udzielanego na warszawskim rynku międzybankowym (WIBOR) ze stycznia 1998 r.

3. Do dyskontowania otrzymanej pomocy i wydatków poniesionych w okresie od dnia 1 lutego 1998 r. do dnia 31 sierpnia 2004 r. stosuje się średniomiesięczne stopy sześciomiesięcznego kredytu udzielanego na warszawskim rynku międzybankowym (WIBOR), notowane w miesiącach poprzedzających miesiąc, w którym przedsiębiorca poniósł wydatek lub otrzymał pomoc.

4. Do dyskontowania otrzymanej pomocy i wydatków poniesionych w okresie od dnia 1 września 2004 r. do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym opublikowano w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich stopę referencyjną dla Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się średniomiesięczną stopę w wysokości 9,46%.

5. Do dyskontowania otrzymanej pomocy i wydatków poniesionych od pierwszego dnia miesiąca, w którym opublikowano w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich stopę referencyjną dla Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się tę stopę.

6. Zdyskontowaną wartość poniesionych wydatków i otrzymanej pomocy określa się według wzoru:

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

PV – zdyskontowaną, na dzień wydania zezwolenia, wartość poniesionych wydatków lub otrzymanej pomocy,

F – wartość poniesionych wydatków z dnia ich poniesienia lub otrzymanej pomocy z dnia jej otrzymania,

i – kolejny miesięczny okres dyskontowania,

ri – stopę dyskonta, o której mowa odpowiednio w ust. 2–5, wyrażoną w ułamku dziesiętnym, właściwą dla i-tego okresu dyskontowania,

n – liczbę miesięcy, jaka upłynęła od dnia uzyskania zezwolenia na działalność w strefie do dnia poniesienia wydatków lub dnia otrzymania pomocy, przy czym:

– dniem poniesienia wydatku jest pierwszy dzień miesiąca, w którym poniesiono wydatek,

– dniem otrzymania pomocy jest ostatni dzień miesiąca, w którym udzielono pomocy w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291),

– dniem uzyskania zezwolenia jest pierwszy dzień miesiąca, w którym wydano zezwolenie.”;

2) w szczegółowym opisie granic i terenu tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej, stanowiącym załącznik do rozporządzenia, w Podstrefie Stalowa Wola w Rejonie II – Obręb Nisko otrzymuje brzmienie:

„Obręb Nisko, ark. mapy 53

Kompleks 1

Granica kompleksu biegnie od pkt 12739, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 1731/7, w kierunku północnym przez pkt 12729, 12725, 12726, 12727 do pkt 12728, gdzie skręca na wschód i biegnie przez pkt 12738 do pkt 12737, po czym skręca w kierunku południowym i biegnie przez pkt 12736, 12735, 12734 do pkt 12750. W pkt 12750 granica skręca w kierunku zachodnim i biegnie linią łamaną przez pkt 12749, 12748, 12747, 12746, 12745, 12744, 12743, 45472, 12742, 12741, 12740 do pkt 12739, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Granica kompleksu biegnie od pkt 12936, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 1752/7, w kierunku północnym wzdłuż zachodniej granicy działki nr 1752/7 przez pkt 13142, 13143 do pkt 13144, w którym skręca na północny wschód i biegnie przez pkt 13150, 13149 do pkt 13147. W pkt 13147 skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez pkt 13148, 13118 do pkt 13119, a następnie skręca w kierunku południowym i biegnie przez pkt 13125, 13126 do pkt 25270. W tym punkcie granica załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez pkt 12933, 12934, 12935 do pkt 12936, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Granica kompleksu biegnie od pkt 12816, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 1734/17, w kierunku południowo-wschodnim linią łamaną przez pkt 12803, 12804, 12805, 12806, 12807, 44940, 50029, 44941, 12809, 12810, 12811, 12812, 12815, 12814, 12813, 50039 do pkt 12785. Na odcinku od pkt 12785 do pkt 50041 granica skręca w kierunku zachodnim, a następnie od pkt 50041 biegnie w kierunku południowym poprzez pkt 50043, 50044, 50052, 50023 do pkt 50024, gdzie skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez pkt 12822, 50051, 12821, 50050, 12820, 50049, 50019, 12819, 12818, 12817, 50011 do pkt 12774. Z pkt 12774 granica biegnie w kierunku północnym przez pkt 50001, 50000, 12768 do pkt 12769, gdzie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie linią łamaną przez pkt 12770 do pkt 12754, a następnie skręca w kierunku północnym przez pkt 12805 do pkt 12816, od którego rozpoczęto opis.”.

§ 2. Przedsiębiorcy, korzystający po dniu 1 stycznia 2001 r. z pomocy publicznej w tarnobrzeskiej specjalnej strefie ekonomicznej, wartość dotychczas poniesionych wydatków i otrzymanej pomocy przeliczą według sposobu określonego w rozporządzeniu, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. Przepis § 1 pkt 2 stosuje się od dnia 1 listopada 2004 r.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 117, poz. 1228, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 188, poz. 1840 oraz z 2004 r. Nr 123, poz. 1291.