ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 4 stycznia 2005 r. w sprawie ogólnych kierunków współpracy spółki z administracją drogową, Policją, pogotowiem ratunkowym oraz jednostkami systemu ratowniczo-gaśniczego

Na podstawie art. 63a ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2571 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa ogólne kierunki współpracy spółki, która zawarła umowę o budowę i eksploatację albo wyłącznie eksploatację autostrady, zwanej dalej „spółką”, z administracją drogową, Policją, pogotowiem ratunkowym oraz jednostkami systemu ratowniczo-gaśniczego.

2. Współpraca, o której mowa w ust. 1, powinna być prowadzona na etapie projektowania, budowy oraz eksploatacji autostrady płatnej lub jej odcinka, zwanej dalej „autostradą”.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o jednostkach systemu ratowniczo-gaśniczego, należy przez nie rozumieć jednostki krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z 2003 r. Nr 52, poz. 452 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959).

§ 3. Współpraca spółki z administracją drogową powinna dotyczyć w szczególności:

1) współdziałania z zarządcami dróg publicznych, które stanowią drogi dojazdowe do autostrady, w zakresie podjęcia działań, które mają lub mogą mieć wpływ na funkcjonowanie autostrady i bezpieczeństwo użytkowników;

2) współdziałania z organem zarządzającym ruchem oraz organem nadzorującym zarządzanie ruchem na autostradzie, w trybie i na warunkach określonych w odrębnych przepisach, w szczególności w zakresie zarządzania ruchem i bezpieczeństwa ruchu drogowego;

3) wymiany informacji o zdarzeniach mających wpływ na bezpieczeństwo i organizację ruchu na autostradzie oraz na drogach dojazdowych do autostrady;

4) uzgadniania przejazdu pojazdów nienormatywnych po autostradzie.

§ 4. Współpraca spółki z zarządcami dróg publicznych w zakresie, o którym mowa w § 3 pkt 1, powinna dotyczyć w szczególności:

1) dróg publicznych stanowiących drogi dojazdowe do autostrady, na odcinkach od węzłów usytuowanych na autostradzie do pierwszego skrzyżowania tych dróg z innymi drogami publicznymi;

2) dróg zlokalizowanych w liniach rozgraniczających autostrady w celu zapewnienia dojazdu do terenów przylegających do pasa drogowego autostrady.

§ 5. Współpraca spółki z Policją powinna dotyczyć w szczególności współdziałania w zakresie:

1) wymiany informacji o zdarzeniach mających wpływ na bezpieczeństwo i organizację ruchu na autostradzie oraz na drogach dojazdowych do autostrady, w szczególności w sprawach należących do ustawowych zadań Policji;

2) uzgadniania warunków bezpieczeństwa i warunków podjęcia działań przez Policję, zgodnie z odrębnymi przepisami;

3) zapewniania Policji pomieszczeń, o których mowa w przepisach o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, w celu realizacji zadań służących utrzymaniu bezpieczeństwa i organizacji ruchu drogowego oraz jego kontroli na autostradzie;

4) umożliwiania Policji korzystania z istniejących urządzeń autostrady mogących zwiększyć skuteczność działania Policji, w tym urządzeń łączności alarmowej i w uzasadnionych przypadkach urządzeń łączności służbowej.

§ 6. Współpraca spółki z pogotowiem ratunkowym powinna dotyczyć w szczególności współdziałania w zakresie:

1) uzgadniania warunków bezpieczeństwa i warunków podjęcia działań przez pogotowie ratunkowe, zgodnie z odrębnymi przepisami;

2) udzielania przez pogotowie ratunkowe świadczeń zdrowotnych, określonych w odrębnych przepisach, na obszarze autostrady;

3) wymiany informacji o zdarzeniach mających wpływ na bezpieczeństwo i organizację ruchu na autostradzie oraz na drogach dojazdowych do autostrady.

§ 7. Współpraca spółki z jednostkami systemu ratowniczo-gaśniczego powinna dotyczyć w szczególności współdziałania w zakresie:

1) uzgadniania warunków bezpieczeństwa i warunków podjęcia działań przez jednostki systemu ratowniczo-gaśniczego, zgodnie z planami ratowniczymi określonymi w odrębnych przepisach;

2) wymiany informacji mających wpływ na bezpieczeństwo i organizację ruchu na autostradzie oraz na drogach dojazdowych do autostrady;

3) umożliwiania jednostkom systemu ratowniczo-gaśniczego korzystania, w uzasadnionych przypadkach, z urządzeń autostrady, w tym urządzeń łączności alarmowej i służbowej mogących zwiększyć ich skuteczność działania;

4) określenia, przy zachowaniu nieprzerwanej dostępności i przejezdności autostrady, warunków umożliwiających przeprowadzenie przez jednostki systemu ratowniczo-gaśniczego niezbędnych ćwiczeń na autostradzie.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 1)1)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 września 2001 r. w sprawie ogólnych kierunków współpracy koncesjonariusza z administracją drogową, Policją, pogotowiem ratunkowym oraz jednostkami systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz. U. Nr 118, poz. 1251), które zgodnie z art. 85 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.