ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 4 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Budowy Dróg Krajowych i Autostrad

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Budowy Dróg Krajowych i Autostrad (Dz. U. Nr 118, poz. 1109) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustanawia się Pełnomocnika Rządu do Spraw Budowy Dróg Krajowych i Autostrad, zwanego dalej „Pełnomocnikiem”, w randze sekretarza lub podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury.”;

2) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową zapewnia Pełnomocnikowi Ministerstwo Infrastruktury.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.