ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 4 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu „Owoce w szkole” w roku szkolnym 2010/2011

Na podstawie art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1702, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2010 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu „Owoce w szkole” w roku szkolnym 2010/2011 (Dz. U. Nr 136, poz. 913) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Pomoc przyznaje się i wypłaca w wysokości stanowiącej iloczyn zryczałtowanej stawki pomocy na jedną porcję owoców i warzyw wynoszącej:

1) 1,03 zł — w przypadku udostępniania owoców i warzyw w okresie, o którym mowa w § 2 pkt 1,

2) 1,10 zł — w przypadku udostępniania owoców i warzyw w okresie, o którym mowa w § 2 pkt 2

— oraz liczby porcji owoców i warzyw udostępnionych dzieciom na podstawie umowy określonej w § 9 ust. 1 albo oświadczenia, o którym mowa w § 6 ust. 3 pkt 2.”;

2) w załączniku do rozporządzenia:

a) w ust. 5 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„Porcje udostępniane w okresie, o którym mowa w § 2 pkt 2, mogą nie obejmować papryki słodkiej.”,

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Jeżeli owoce i warzywa udostępnia się zgodnie ze sposobem określonym w § 10 ust. 1 pkt 1, w danym tygodniu udostępnia się dzieciom 2 porcje.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 95, poz. 792 i Nr 97, poz. 799 oraz z 2010 r. Nr 228, poz. 1486, Nr 247, poz. 1650 i Nr 257, poz. 1726.