ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 4 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a także skrótu tego prospektu

Na podstawie art. 221 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 września 2004 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a także skrótu tego prospektu (Dz. U. Nr 205, poz. 2095) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 10:

a) pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12) określenie rodzajów działalności, na których wykonywanie towarzystwo posiada zezwolenie lub które wykonuje na podstawie art. 45 ust. 2a ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, zwanej dalej „ustawą”;”,

b) dodaje się pkt 14 w brzmieniu:

„14) informacje o utworzeniu oddziałów i o zakresie wykonywanej działalności przez towarzystwo na terytorium państw członkowskich.”;

2) w § 11:

a) w ust. 1:

— pkt 17 otrzymuje brzmienie:

„17) określenie częstotliwości dokonywania wyceny aktywów funduszu, ustalania wartości aktywów netto funduszu oraz wartości aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa, a także wskazanie częstotliwości i miejsc publikowania ceny zbycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa lub wskazanie przepisów statutu odnoszących się do tych kwestii, a także wskazanie dnia i godziny w tym dniu, w którym najpóźniej jest publikowana wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa, ustalona w danym dniu wyceny;”,

— po pkt 17 dodaje się pkt 17a w brzmieniu:

„17a) określenie metod i zasad dokonywania wyceny aktywów funduszu oraz oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o zgodności metod i zasad wyceny aktywów funduszu opisanych w prospekcie informacyjnym z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także o zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą przez fundusz polityką inwestycyjną;”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Jeżeli fundusz inwestycyjny otwarty lub specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty prowadzi działalność jako fundusz z wydzielonymi subfunduszami, informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 6—19, zamieszcza się odrębnie dla każdego subfunduszu, z zastrzeżeniem ust. 3.”,

c) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Jeżeli informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 6, 10—11, 13, 15 i 20, są wspólne dla wszystkich subfunduszy objętych prospektem, dopuszcza się zamieszczanie tych informacji przed informacjami wykazywanymi odrębnie.”;

3) w § 13:

a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) dane o procentowym udziale w portfelu podstawowych rodzajów lokat funduszu według stanu na koniec ostatniego roku obrotowego;”,

b) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) wskazanie technik, których przedmiotem są instrumenty finansowe, wykorzystywanych przez fundusz, a jeżeli fundusz może zawierać umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne:

a) wskazanie, czy takie umowy będą zawierane w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego funduszu, czy w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu,

b) określenie wpływu zawarcia takich umów, w tym umów, których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodne, na ryzyko związane z przyjętą polityką inwestycyjną;”,

c) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) wskazanie podmiotów, których papiery wartościowe i wierzytelności mogą być przedmiotem lokat funduszu, o których mowa w art. 107 ust. 2 pkt 1 ustawy, lub z którymi fundusz może zawrzeć umowę, o której mowa w art. 107 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy, jeżeli dokonania lokaty lub zawarcia umowy wymaga interes uczestników funduszu, a dokonanie lokaty lub zawarcie umowy nie spowoduje wystąpienia konfliktu interesów.”;

4) w § 15 w ust. 1 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) wskazanie maksymalnej wysokości wynagrodzenia za zarządzanie funduszem, a w przypadku, o którym mowa w art. 101 ust. 5 ustawy, wskazanie również maksymalnego poziomu wynagrodzenia za zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym, funduszem zagranicznym lub instytucją zbiorowego inwestowania zarządzanych przez towarzystwo lub podmiot z grupy kapitałowej towarzystwa, jeżeli fundusz inwestycyjny lokuje powyżej 50 % swoich aktywów w jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne lub tytuły uczestnictwa tych funduszy lub instytucji zbiorowego inwestowania;”;

5) w § 17 w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) zastrzeżenie, że indywidualna stopa zwrotu uczestnika z inwestycji jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz wysokości pobranych przez fundusz opłat manipulacyjnych oraz że wyniki historyczne nie gwarantują uzyskania podobnych wyników w przyszłości;”;

6) w § 18 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wskazanie, czy depozytariusz jest spółką publiczną w rozumieniu art. 4 pkt 20 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539);”;

7) w § 19:

a) w pkt 3 lit. f otrzymuje brzmienie:

„f) imiona i nazwiska osób podejmujących decyzje inwestycyjne dotyczące lokat funduszu, zatrudnionych w podmiocie, o którym mowa w art. 46 ust. 2 lub 3 ustawy;”,

b) dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) dane o podmiocie, któremu towarzystwo zleciło prowadzenie ksiąg rachunkowych funduszu, w tym firmę (nazwę), siedzibę i adres podmiotu.”;

8) w § 24 w ust. 1 pkt 17 otrzymuje brzmienie:

„17) informacje o częstotliwości ustalania wartości aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa, a także wskazanie częstotliwości i miejsc publikowania ceny zbycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa, a także wskazanie dnia i godziny w tym dniu, w którym najpóźniej jest publikowana wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa, ustalona w danym dniu wyceny;”;

9) w § 25 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) wskazanie technik, których przedmiotem są instrumenty finansowe, wykorzystywanych przez fundusz, a jeżeli fundusz może zawierać umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, także wskazanie, czy takie umowy będą zawierane w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego funduszu, czy w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu;”;

10) w § 27 w pkt 6 dodaje się lit. c w brzmieniu:

„c) podmiotu, któremu towarzystwo zleciło prowadzenie ksiąg rachunkowych funduszu.”;

11) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Nie później niż do dnia 15 maja 2006 r. fundusze zarejestrowane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia dostosują dane zawarte w prospekcie oraz skrócie prospektu do wymogów niniejszego rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 183, poz. 1537 i 1538 i Nr 184, poz. 1539.