ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 4 maja 2006 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Organizacji Światowej Wystawy EXPO 2012 we Wrocławiu

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się Pełnomocnika Rządu do Spraw Organizacji Światowej Wystawy EXPO 2012 we Wrocławiu, zwanego dalej „Pełnomocnikiem”.

2. Funkcję Pełnomocnika pełni podsekretarz stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

§ 2. Do zadań Pełnomocnika należy:

1) inicjowanie, koordynacja i realizacja działań mających na celu przyznanie Rzeczypospolitej Polskiej i miastu Wrocław prawa do organizacji Światowej Wystawy EXPO w 2012 r., zwanej dalej „Wystawą”, w tym przygotowanie niezbędnych informacji, analiz i opracowań wymaganych w procedurze ubiegania się o przyznanie prawa organizacji Wystawy, określonych przez Międzynarodowe Biuro Wystaw z siedzibą w Paryżu;

2) reprezentowanie Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w kontaktach z Międzynarodowym Biurem Wystaw z siedzibą w Paryżu, w zakresie określonym w pkt 1;

3) nadzór nad przygotowaniem i realizacją działań prowadzonych przez podmioty, w stosunku do których Pełnomocnik wykonuje funkcję koordynacyjną, o której mowa w pkt 1;

4) współdziałanie z organizacjami rządowymi i pozarządowymi oraz innymi podmiotami uczestniczącymi w działaniach mających na celu uzyskanie prawa organizacji Wystawy.

§ 3. Organy administracji rządowej są obowiązane do współdziałania i udzielania pomocy Pełnomocnikowi w realizacji zadań.

§ 4. 1. Pełnomocnik przedstawia Prezesowi Rady Ministrów analizy, oceny i wnioski związane z realizacją powierzonych mu zadań oraz półroczne sprawozdania z działalności.

2. Pełnomocnik informuje Prezesa Rady Ministrów o zagrożeniach w realizacji zadań, o których mowa w § 2.

§ 5. Pełnomocnik może powołać zespoły o charakterze opiniodawczo-doradczym, a także zlecać przeprowadzenie ekspertyz.

§ 6. Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową zapewnia Pełnomocnikowi urząd obsługujący ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

§ 7. Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

§ 8. Pełnomocnik działa do czasu ustalenia lokalizacji Wystawy przez Międzynarodowe Biuro Wystaw z siedzibą w Paryżu.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319.