ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 4 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej

Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z późn. zm. 1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 218, poz. 2211 i Nr 257, poz. 2574 oraz z 2005 r. Nr 32, poz. 278) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Strefa obejmuje grunty o powierzchni 646,5166 ha, położone na terenach miast: Wałbrzych, Dzierżoniów, Kudowa-Zdrój, Wrocław, Świdnica, Nowa Ruda, Kłodzko, Oława i Strzelin oraz gmin: Jelcz-Laskowice, Żarów i Nysa, w tym 7,3561 ha położonych we Wrocławiu – „Podstrefa Wrocław Obszar Fabryczna Kompleks Nr 3", 29,9680 ha położonych w Oławie – „Podstrefa Oława" oraz 30,0514 ha położonych w Świdnicy – „Obszar Zawiszów" przeznaczonych na realizację nowych inwestycji, o których mowa w art. 5a ust. 5 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych.";

2) w szczegółowym opisie granic i terenu wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej, stanowiącym załącznik do rozporządzenia, wprowadza się następujące zmiany:

a) opis granic i terenu podstrefy Wałbrzych otrzymuje brzmienie:

„Podstrefa Wałbrzych

Opisywany obszar zlokalizowany jest w północnej części Wałbrzycha i obejmuje swym zasięgiem nieruchomości położone między obwodnicą m. Wałbrzycha (ul. Uczniowska), drogą powiatową z Wałbrzycha do Świdnicy przez Pogorzałę oraz ul. Orkana.

Teren podzielony jest na 6 kompleksów oddzielonych od siebie ul. Stacyjną i ul. Jachimowicza.

Powierzchnia omawianego terenu wynosi 199,6851 ha. W tym:

Kompleks nr 1

Powierzchnia kompleksu wynosi 31,4806 ha.

Opis granic rozpoczęto od punktu nr 40 położonego w północnym narożniku działki nr 100/8 na granicy z ul. Uczniowską (działka nr 54/13). Od punktu nr 40 granica kompleksu biegnie w kierunku południowo-wschodnim prawą stroną ul. Uczniowskiej i przez punkty graniczne nr 41, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13 dochodzi do punktu nr 14 położonego u zbiegu działek nr 101/3 (ul. Uczniowska), nr 101/25 (ul. Stacyjna) i działki nr 101/26. Na omawianym odcinku działki nr 100/5, 100/8, 101/18, 101/16, 101/27 i 101/26 graniczą z działkami nr 54/13, 100/9, 101/15, 101/10 i 101/3. W punkcie granicznym nr 14 granica skręca w kierunku zachodnim i prawą stroną ul. Stacyjnej (działka nr 101/25) przez punkty nr 15,16,17 i 18 dochodzi do punktu nr 19 położonego u zbiegu działek nr 101/25, 64/27 i 101/19. Na opisanym odcinku z ul. Stacyjną graniczą działki nr 101/26, 101/27, 101/5, 101/8 i 101/19. Od punktu nr 19 granica kompleksu odchodzi od ul. Stacyjnej w kierunku północno-zachodnim i przez punkty nr 20, 21, 22, 23 i 24 między dziatkami 101/19 i 64/27 dochodzi do punktu nr 25. W punkcie nr 25 granica załamuje się pod kątem ostrym w kierunku wschodnim i dochodzi do punktu nr 26, gdzie skręca w kierunku północno-zachodnim i przez punkty nr 27 i 28 dochodzi do punktu nr 29. Na odcinku od punktu nr 25 przez punkty nr 26, 27 i 28 do punktu nr 29 granica biegnie ogrodzeniem trwałym, granicząc z działką nr 67/3. Dalej biegnie linią prostą, w kierunku północnym przez punkty nr 30, 31, 32, 33, 34 i 35 do punktu nr 36.

Na omawianym odcinku działki nr 101/19, 100/6, 100/4, 100/5, 104/1, 102/1 i 103/1 graniczą z działkami nr 101/20, 100/7, 104/2, 102/2, 103/2. Z punktu nr 36 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 37, gdzie skręca w kierunku północnym i przez punkty nr 38, 39 dochodzi do punktu nr 40, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks nr 2

Powierzchnia kompleksu wynosi 2,6505 ha.

Opis granic rozpoczęto od punktu nr 42 położonego w północnym narożniku działki nr 101/29 u zbiegu ul. Stacyjnej’ i ul. Uczniowskiej. Od punktu nr 42 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim prawą stroną ul. Uczniowskiej i dochodzi do punktu nr 43 położonego u zbiegu granic działek nr 101/6, 101/13 i działki nr 101/24. W punkcie nr 43 granica skręca w kierunku zachodnim i dochodzi do ul. Stacyjnej w punkcie nr 44 po granicy działek nr 101/29 i 101/6. Od punktu nr 44 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim przez punkty nr 45, 46 i 47. W punkcie nr 47 granica skręca w kierunku wschodnim i przez punkt nr 48 dochodzi do punktu nr 42, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks nr 3

Powierzchnia kompleksu wynosi 9,8320 ha.

W skład kompleksu wchodzą działki nr 4/8, 4/12, 5/7, 11/6 i 88 położone w obrębie ewidencyjnym nr 8 Poniatów.

Opis granic rozpoczęto od punktu nr 49 położonego w południowo-zachodniej części działki nr 4/12 na granicy obrębu nr 8 Poniatów z obrębem nr 3 Szczawienko. Od punktu nr 49 granica biegnie linią prostą po granicy między wyżej wymienionymi obrębami w kierunku wschodnim i dochodzi do punktu nr 50, po czym łagodnym łukiem skręca w kierunku południowo-wschodnim i przez punkty nr 51, 52 i 53 dochodzi do punktu nr 54 znajdującego się w ul. Uczniowskiej. Z punktu nr 54 granica biegnie linią łamaną, prawą stroną ul. Uczniowskiej w kierunku południowo-wschodnim i przez punkty nr 55, 56, 57, 58, 59 i 60 dochodzi do punktu nr 61. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnąc krawędzią rowu melioracyjnego (działki nr 11/24, 22/14, 29/11) przez punkty nr 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 i 70, dochodzi do punktu nr 71 w ul. Jachimowicza. Dalej biegnie północną i wschodnią stroną ul. Jachimowicza i przez punkty nr 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 i 87 dochodzi do punktu nr 49, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks nr 4

Powierzchnia kompleksu wynosi 23,5552 ha.

Działki wchodzące w skład kompleksu nr 4 położone są w obrębie nr ewidencyjnym 3 Szczawienko i obrębie nr 8 Poniatów przy ul. Jachimowicza.

Opis granic rozpoczęto od punktu nr 88 położonego u zbiegu granicy działki nr 6/7 z ul. Jachimowicza (działka nr 5/16) i działką nr 6/3. Od punktu nr 88 granica biegnie w kierunku zachodnim i biegnąc północną stroną ul. Jachimowicza przez punkty nr 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, dochodzi do punktu nr 107, który jest punktem wspólnym dla działki nr 9/8, 9/14 i ul. Jachimowicza (działki nr 9/9 i 9/13). W punkcie nr 107 granica skręca w kierunku północno-zachodnim i odchodząc od ul. Jachimowicza, biegnie linią prostą przez punkty nr 108, 109 i 110 do punktu nr 111, położonego na granicy obrębu nr 8 Poniatów i nr 3 Szczawienko u zbiegu granic działek nr 6/9 i 6/10 (obręb nr 8 Poniatów) z dziatkami nr 49/1 i 52/1 (obręb nr 3 Szczawienko). Na omawianym odcinku działki nr 9/8, 5/11 i 6/9 graniczą z dziatkami nr 9/14, 5/12 i 6/10. Z punktu nr 111 granica biegnie w dalszym ciągu w kierunku północno-zachodnim i przez punkt nr 112 dochodzi do punktu nr 113, który jest punktem wspólnym dla działek nr 52/1, 52/2, 48/1 i 49/1. Od punktu nr 113 granica biegnie w kierunku północnym i przez punkty nr 114 i 115 dochodzi do punktu nr 116. Punkt nr 116 jest punktem wspólnym dla działek nr 82/3, 83/1, 82/4, 82/2 i 83/2. W punkcie nr 116 granica skręca w kierunku wschodnim i przez punkt nr 117 dochodzi do punktu nr 118, wspólnego dla działek nr 64/39, 64/40 i 75. Z punktu nr 118 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim granicą między działkami 75, 64/36 i 64/39 i przez punkt nr 119 dochodzi do punktu nr 120, gdzie ponownie skręca w kierunku wschodnim i granicą między działkami 64/36 i 6/5 przez punkt nr 121 dochodzi do punktu nr 122. Na odcinku od punktu nr 120 do punktu nr 122 granica jest jednocześnie granicą między obrębem nr 3 Szczawienko i nr 8 Poniatów. W punkcie nr 122 granica skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnąc granicą między działkami nr 64/36 i 64/37, dochodzi do punktu nr 123, w którym zmienia kierunek na wschodni i przez punkty nr 124, 125, 126 dochodzi do punktu nr 127, który jest wspólnym punktem dla dziatek nr 64/38, 64/33 i 64/34. Od punktu nr 127 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim, pomiędzy działkami nr 64/38 obręb nr 3 Szczawienko i 6/7 obręb nr 8 Poniatów a działkami nr 64/34 obręb nr 3 Szczawienko i 6/3 obręb nr 8 Poniatów i przez punkt nr 128 dochodzi do ul. Jachimowicza w punkcie nr 88, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks nr 5

Powierzchnia kompleksu wynosi 8,4800 ha.

Opis granic rozpoczęto od punktu nr 129 położonego w północnym narożniku kompleksu (działka nr 5/9) przy ul. Jachimowicza. Od punktu nr 129 granica biegnie łagodnym łukiem, zachodnią stroną ul. Jachimowicza w kierunku południowym i przez punkty nr 130, 131, 132, 133 dochodzi do punktu nr 134. Tu skręca w kierunku zachodnim i przez punkty nr 135, 136 dochodzi do punktu nr 137, gdzie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i poprzez punkt nr 138 dochodzi do punktu nr 139 w ul. Jachimowicza (działka nr 23/2). Od punktu nr 139 granica biegnie północną stroną ul. Jachimowicza przez punkty nr 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148,149 i dochodzi do punktu nr 150 położonego w rozwidleniu ul. Jachimowicza. Z punktu nr 150 granica skręca w kierunku północnym, a następnie wschodnim i biegnąc południową stroną ul. Jachimowicza przez punkty nr 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164,165, dochodzi do punktu nr 129, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks nr 6

Powierzchnia kompleksu wynosi 123,6868 ha.

Opis granic rozpoczęto od punktu nr 166 położonego u zbiegu północnej granicy ul. Jachimowicza z działką nr 86. Od punktu nr 166 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim, krawędzią rowu melioracyjnego (działki nr 29/11, 22/14, 11/24) linią łamaną przez punkty nr 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187 do punktu nr 188. Tu skręca łagodnym łukiem w kierunku południowo-wschodnim i przez punkty nr 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208 dochodzi do punktu nr 209, a następnie linią prostą biegnie do punktu nr 210. Punkt nr 210 położony jest u zbiegu granic działek nr 86, 87, 29/15. W punkcie nr 210 granica skręca w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 211 w ul. Uczniowskiej, a następnie ponownie skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnąc łukiem, południową stroną ul. Uczniowskiej przez punkty graniczne nr 212, 213, 214, dochodzi do punktu nr 215. W punkcie nr 215 odchodzi od ul. Uczniowskiej i biegnąc prawą stroną drogi gruntowej nr 9/5 przez punkt nr 216, dochodzi do punktu granicznego nr 217. Na odcinku od punktu nr 217 do punktu nr 218 granica jest jednocześnie granicą między obrębem nr 8 Poniatów i obrębem nr 9 Poniatów. Z punktu nr 218 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 219, gdzie skręca w kierunku południowo-zachodnim i przez punkty nr 270, 271 dochodzi do punktu nr 272. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do punktu nr 273, gdzie skręca w kierunku północno-wschodnim i poprzez punkt nr 274 dochodzi do punktu nr 220. W punkcie nr 220 ponownie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i poprzez punkty nr 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233 dochodzi do punktu nr 234 w ul. Uczniowskiej (na tym odcinku granica biegnie wschodnią częścią drogi gruntowej – działka nr 9/8). Od punktu nr 234 granica nadal biegnie w kierunku południowo-wschodnim, prawą stroną ul. Uczniowskiej i przez punkty nr 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245 dochodzi do punktu nr 246, położonego u zbiegu granic działki nr 44/1 z ul. Uczniowską (działka nr 44/2) i drogą powiatową z Wałbrzycha do Świdnicy. W punkcie nr 246 skręca w kierunku zachodnim i przez punkty nr 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, biegnąc północną stroną drogi powiatowej Wałbrzych – Świdnica, dochodzi do punktu nr 260, położonego między działką nr 49, 50 i drogą powiatową Wałbrzych – Świdnica. Z punktu nr 260 granica biegnie linią prostą w kierunku północnym przez punkty nr 261 i 262 do punktu granicznego nr 263. Punkt nr 263 leży u zbiegu granic działek nr 39/1 i 21/1 z drogą polną (działki nr 15/1 i 15/2). W punkcie nr 263 skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie linią prostą przez punkty nr 274, 275, 276, 277, 278 do punktu nr 279, będącego punktem wspólnym dla działki nr 110/1 i dziatek nr 105/1 i 100/4. Stąd biegnie w kierunku wschodnim i przez punkt nr 280 dochodzi do punktu nr 281, gdzie ponownie skręca w kierunku północnym i dochodzi do punktu nr 282. Stąd ponownie biegnie w kierunku wschodnim i poprzez punkty nr 283 i 284 dochodzi do punktu nr 285, po czym skręca w kierunku północno-zachodnim i poprzez punkty nr 286 i 287 dochodzi do punktu nr 288, wspólnego dla dziatek nr 101/1, 92/1, 92/2 oraz działki nr 101/2. W punkcie nr 288 załamuje się w kierunku zachodnim i poprzez punkt nr 289 dochodzi do punktu nr 290 leżącego na północnej granicy działki nr 88/4. Od punktu nr 290 granica biegnie linią łamaną w kierunku zachodnim, prawą stroną drogi gruntowej (działka nr 88/4) i poprzez punkty nr 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297V 298, 299, 300, 301, 302, 303 dochodzi do punktu nr 304. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim i poprzez punkt nr 305 dochodzi do punktu nr 306, gdzie załamuje się w kierunku wschodnim i biegnąc prawą stroną drogi gruntowej (działka nr 71/4) poprzez punkty nr 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, dochodzi do punktu nr 322. Z punktu nr 322 granica biegnie do punktu nr 334, gdzie załamuje się w kierunku zachodnim i biegnąc północną stroną działki nr 71/4 poprzez punkty nr 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, dochodzi do punktu nr 349. Dalej biegnie linią prostą w kierunku północno-zachodnim przez punkty nr 350 i 351 i dochodzi do punktu nr 352, gdzie załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie północną stroną drogi gruntowej (działka nr 38/3) przez punkty nr 353, 354, 355, 356, 357 do punktu nr 358. Stąd wraca w kierunku południowo-wschodnim i poprzez punkty nr 359 i 360 dochodzi do punktu nr 361, będącego punktem wspólnym dla działki nr 39, 38/3 i 49/1. Od punktu nr 361 granica biegnie w kierunku wschodnim i poprzez punkty nr 362, 363, 364, 365, 366 dochodzi do punktu nr 367, wspólnego dla działek nr 47, 9/8 i 46. W punkcie nr 367 granica załamuje się w kierunku północnym i biegnąc lewą stroną drogi gruntowej (działka nr 9/8) poprzez punkty nr 368, 369, 370, dochodzi do punktu nr 371, gdzie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie południową stroną dziatek nr 19,18,17/1, 23/1 i 23/2 poprzez punkty nr 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382 do punktu nr 383. Tu skręca w kierunku północnym i poprzez punkt nr 384 dochodzi do punktu nr 385. Stąd biegnie północną stroną działki nr 17/2 poprzez punkty nr 386 i 387 i dochodzi do punktu nr 388, gdzie załamuje się w kierunku północnym i poprzez punkt nr 389 dochodzi do punktu nr 390, wspólnego dla działek nr 87, 2/6 oraz dziatki nr 2/4. W punkcie nr 390 granica biegnie w kierunku zachodnim do punktu nr 391 po granicy pomiędzy obrębami nr 10 Poniatów i nr 8 Poniatów. Z punktu nr 391 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim i przez punkty nr 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438 dochodzi do punktu nr 439, w którym skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnąc łukiem przez punkty nr 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, dochodzi do punktu nr 454. Na odcinku od punktu nr 391 do punktu nr 454 działka nr 86 graniczy z dziatkami nr 77/11, 56/3, 55/7 i 29/18. W punkcie nr 454 granica skręca w kierunku zachodnim i przez punkty nr 455, 456, 457 dochodzi do punktu nr 458, w którym zmienia kierunek na północno-zachodni i dochodzi do punktu nr 459 w ul. Jachimowicza. Od punktu nr 459, biegnąc południową stroną ul. Jachimowicza w kierunku wschodnim, a następnie południowo-wschodnim przez punkty nr 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, dochodzi do dziatki nr 86 w punkcie nr 474. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 166, od którego rozpoczęto opis.",

b) opis granic i terenu podstrefy Świdnica otrzymuje brzmienie:

„Podstrefa Świdnica

Opisywany teren jest podzielony na dwa obszary, tj. Metalowców i Zawiszów. Obszar Metalowców jest zlokalizowany we wschodniej części Świdnicy, a Zawiszów – w północnej. Obszar Metalowców podzielony jest na dwie części. Łączna powierzchnia podstrefy Świdnica wynosi 47,5497 ha.

I. Obszar Metalowców

Łączna powierzchnia tego obszaru wynosi 17,4983 ha.

Część 1 obejmuje działkę nr 1/34 położoną w obrębie ewidencyjnym 0003.

Od punktu nr 1 położonego w północno-wschodniej części działki nr 1/34 granica strefy biegnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 2, a następnie do punktu nr 3. Z punktu nr 3 granica biegnie w kierunku północnym do punktów nr 4 i 5. W punkcie nr 5 granica skręca w kierunku wschodnim i wraca poprzez punkt nr 6 do wyjściowego punktu granicznego nr 1, od którego rozpoczęto opis. Powierzchnia tej części wynosi 8,8598 ha.

Część 2 obejmuje działkę nr 1/12 położoną w obrębie ewidencyjnym 0003.

Od punktu nr 7 położonego w północno-zachodniej części dziatki nr 1/12 granica strefy biegnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 8, a następnie w kierunku południowym do punktu nr 9, gdzie załamuje się pod kątem prostym i biegnie dalej w kierunku południowo-wschodnim poprzez punkt nr 10 do punktu nr 11. Od punktu nr 11 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim poprzez punkt nr 12 do punktu nr 13 i dalej w kierunku zachodnim do punktu nr 14. Od punktu nr 14 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim i wraca do wyjściowego punktu nr 7, od którego rozpoczęto opis. Powierzchnia tej części wynosi 8,6385 ha.

II. Obszar Zawiszów

Obszar spełniający kryteria określone w art. 5a ust. 5 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z późn. zm.) o pow. 30,0514 ha, obejmujący działkę nr 16/1 położoną w obrębie 0002 Zawiszów.

Od punktu nr 1, położonego w południowo-zachodniej części działki nr 16/1, granica biegnie linią łamaną w kierunku północno-zachodnim przez punkty nr 2, 3, 4, 5, 6, 7 do punktu nr 8. Z punktu nr 8 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez punkty nr 9 i 10 do punktu nr 11, następnie załamuje się na północny wschód i dochodzi do punktu nr 12, po czym skręca w kierunku północno-zachodnim i przez punkty nr 13, 14, 15 dochodzi do punktu nr 16. Przebieg granicy od punktu nr 8 do punktu nr 16 tworzy enklawę w działce nr 16/1 nienależącą do obszaru strefy. Z punktu nr 16 granica biegnie dalej wzdłuż linii kolejowej Nysa – Legnica przez punkt nr 17 do punktu nr 18. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i linią łamaną przez punkty nr 19, 20, 21 i 22 dochodzi do punktu nr 23. Tu skręca w kierunku południowym i linią prostą dochodzi do punktu nr 24, gdzie skręca pod kątem prostym w kierunku zachodnim i dochodzi do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.",

c) na końcu załącznika dodaje się opis granic i terenu podstrefy Strzelin w brzmieniu:

„Podstrefa Strzelin

Teren podstrefy Strzelin położony jest w obrębie ewidencyjnym Strzelin i obejmuje działki o łącznej powierzchni 14,5404 ha.

Opis granic rozpoczęto od punktu nr 8450AM1, który położony jest w południowo-zachodniej części terenu, przy drodze wojewódzkiej nr 395 – działka nr 299AM1, obręb Szczawin i drodze polnej – działka nr 3AM1. Od punktu nr8450AM1 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim przez punkt nr 8449AM1 do punktu nr 8448AM1, w którym załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do punktu nr 8447AM1. W punkcie nr 8447AM1 przyjmuje kierunek północno-zachodni i biegnie do punktu nr 8446AM1, który jest położony przy drodze nr 299AM1, obręb Szczawin i działce nr 1AM1. Punkty graniczne nr 8450AM1, 8449AM1, 8448AM1, 8447AM1 i 8446AM1 są położone na granicy pomiędzy działkami nr 299AM1, obręb Szczawin – droga asfaltowa – kierunek Wrocław – Ząbkowice a działką nr 2AM1. W punkcie nr 8446AM 1 granica załamuje się

w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez punkty nr 1AM1, 2AM1, 3AM1, 4AM1, 5AM1, 6AM1, 7AM1, 8AM1, 9AM1, 10AM1, 11AM1, 1AM2, 2AM2, 3AM2, 28AM2 i 4AM2 do punktu nr 17AM2. Wyżej opisane punkty stanowią granicę pomiędzy działkami nr 1AM1 i 1AM2 i działką nr 2AM1 oraz 2/1AM2. Punkt nr 17AM2 przyporządkowany jest do granic działek nr 1AM2, 4AM2 i 2/1AM2. W punkcie nr 17AM2 granica załamuje się pod kątem prostym, biegnąc w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 29AM2. Punkty nr 17AM2 i 29AM2 stanowią granicę pomiędzy działką nr 4AM2 – droga polna i działką nr 2/1AM2. W punkcie nr 29AM2 granica załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do punktu nr 27AM2, w którym ponownie załamuje się pod kątem prostym w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez punkt nr 26AM2 do punktu nr 25AM2. Punkty nr 29AM2, 27AM2 i 26AM2 stanowią granicę pomiędzy działkami nr 2/1AM2 i 2/2AM2. Punkty nr 26AM2 i 25AM2 stanowią granicę pomiędzy działkami nr 3/1AM2 i 3/2AM2. Punkt nr 25AM2 przynależny jest do działek nr 3/1AM2, 3/2AM2 i działki nr 6AM2, która stanowi drogę polną. W punkcie nr 25AM2 granica załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez punkty nr 14AM2, 12AM1, 18AM1,17AM1 i 16AM1, dochodząc do punktu wyjściowego nr 8450AM1, od którego rozpoczęto opis.".

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 117, poz. 1228, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 188, poz. 1840 oraz z 2004 r. Nr 123, poz. 1291.