ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 4 maja 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków podwyższania emerytur funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu,Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej

  Na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67, Nr 121, poz. 1264 i Nr 191, poz. 1954 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 65) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki podwyższania emerytur funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej, zwanych dalej „funkcjonariuszami".

§ 2. Emeryturę podwyższa się o 2 % podstawy wymiaru za każdy rok służby pełnionej bezpośrednio:

1) w charakterze nurka i płetwonurka, jeżeli funkcjonariusz:

a) wykonujący, w ramach obowiązków służbowych, czynności nurka, płetwonurka lub instruktora szkolenia płetwonurków,

b) pełniący służbę w jednostce nieobjętej szkoleniem nurkowym, za zgodą przełożonych

– wykonał normę roczną przebywania pod wodą i w podwyższonym ciśnieniu, określoną w załączniku do rozporządzenia;

2) w zwalczaniu fizycznym terroryzmu, jeżeli funkcjonariusz spełnia łącznie następujące warunki:

a) nabył uprawnienia i kwalifikacje, w tym także w zakresie antyterrorysty minera-pirotechnika, do udziału w działaniach bojowych realizowanych przez jednostkę lub komórkę antyterrorystyczną Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub przez Straż Graniczną,

b) brał udział, w ramach obowiązków służbowych, w działaniach bojowych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej lub w procesie szkolenia mającym na celu przygotowanie do takich działań, określonym przez Komendanta Głównego Policji, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Komendanta Głównego Straży Granicznej.

§ 3. Emeryturę podwyższa się o 1 % podstawy wymiaru za każdy rok służby pełnionej bezpośrednio:

1) w składzie personelu latającego na samolotach i śmigłowcach, jeżeli funkcjonariusz wykonał loty w wymiarze nie mniejszym niż 40 godzin w ciągu tego roku;

2) w składzie załóg nawodnych jednostek pływających, jeżeli funkcjonariusz w ciągu tego roku pełnił służbę na jednostkach pływających w wymiarze nie mniejszym niż 60 dni, a służba ta była połączona z wyjściem w morze przez okres 30 dni, co najmniej 6 godzin dziennie;

3) w charakterze skoczka spadochronowego, jeżeli funkcjonariusz zajmujący stanowisko:

a) skoczka w jednostce objętej szkoleniem spadochronowym wykonał w ciągu roku skoki spadochronowe przewidziane w programie szkolenia jednostki,

b) instruktora spadochronowego wykonał skoki przewidziane w programie szkolenia jednostki dla instruktorów spadochronowych, jednak nie mniej niż 20 skoków w ciągu roku,

c) skoczka spadochronowego lub instruktora spadochronowego pełniącego czasowo służbę w jednostce nieobjętej szkoleniem spadochronowym wykonał w ciągu roku, za zgodą przełożonych, liczbę skoków, o której mowa w lit. a i b;

4) w służbie wywiadowczej za granicą, jeżeli funkcjonariusz wykonywał czynności operacyjno-rozpoznawcze lub kierował wykonywaniem takich czynności;

5) w charakterze sapera, jeżeli funkcjonariusz brał udział w lokalizowaniu, rozpoznawaniu, transporcie, niszczeniu materiałów wybuchowych lub neutralizacji urządzeń wybuchowych, w tym samodziałowych, lub ich atrap – co najmniej przez 12 dni w ciągu roku; za służbę pełnioną w charakterze sapera uważa się również wykonywanie czynności w charakterze minera – pirotechnika lub pirotechnika.

§ 4. Emeryturę podwyższa się o 0,5 % podstawy wymiaru za każdy rok służby pełnionej w warunkach szczególnie zagrażających życiu i zdrowiu, jeżeli funkcjonariusz w czasie wykonywania obowiązków służbowych:

1) podejmował, co najmniej 6 razy w ciągu roku, czynności operacyjno-rozpoznawcze lub dochodzeniowo-śledcze albo interwencje w celu ochrony osób, mienia lub przywrócenia porządku publicznego w sytuacjach, w których istniało bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia;

2) uczestniczył, co najmniej przez 30 dni w ciągu roku, w fizycznej ochronie osób lub mienia w warunkach, w których istniało bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia;

3) brat bezpośredni udział w działaniach ratowniczych, w tym ratowniczo-gaśniczych, lub bezpośrednio tymi działaniami na miejscu zdarzenia kierował – co najmniej przez 30 dni w ciągu roku;

4) brał udział, co najmniej przez 8 miesięcy w ciągu roku, w stałym wypełnianiu zadań w zakresie bezpośredniej ochrony i opieki nad osadzonymi:

a) w oddziałach dla nosicieli wirusa HIV, dla osadzonych wymagających stosowania szczególnych środków leczniczo-wychowawczych i osadzonych szczególnie niebezpiecznych w okresie do dnia 31 sierpnia 1998 r. lub

b) w oddziałach dla osadzonych niebezpiecznych i w oddziałach terapeutycznych dla skazanych z zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonymi umysłowo, o których mowa odpowiednio w art. 88 § 3 i art. 96 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm. 1) ) – po dniu 1 września 1998 r.

§ 5. Emeryturę podwyższa się o 0,5% podstawy wymiaru za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia służby na froncie w czasie wojny oraz w strefie działań wojennych:

1) w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

2) w składzie polskich kontyngentów do misji specjalnych organizacji międzynarodowych;

3) w Biurze Ochrony Rządu;

4) w Agencji Wywiadu;

5) w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego;

6) w Służbie Wywiadu Wojskowego;

7) jeżeli funkcjonariusz został oddelegowany do wykonywania zadań służbowych poza Policją, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencją Wywiadu, Służbą Kontrwywiadu Wojskowego, Służbą Wywiadu Wojskowego, Strażą Graniczną, Biurem Ochrony Rządu, Państwową Strażą Pożarną lub Służbą Więzienną.

§ 6. Przepis § 5 pkt 3 stosuje się do służby pełnionej od dnia 30 marca 2001 r.

§ 6a. 1. Przepis § 2 pkt 2 stosuje się do służby pełnionej w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego od dnia 1 czerwca 2005 r.

2. Przepisy rozporządzenia stosuje się do służby pełnionej w:

1) Centralnym Biurze Antykorupcyjnym — od dnia 24 lipca 2006 r.;

2) Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego — od dnia 2 października 2007 r.

3. Przepis § 5:

1) pkt 4 stosuje się do służby pełnionej w Agencji Wywiadu od dnia 29 czerwca 2002 r.;

2) pkt 7 stosuje się do służby pełnionej w Agencji Wywiadu od dnia 29 czerwca 2002 r. do dnia 23 października 2002 r.”.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2)

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 60, poz. 701 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 111, poz. 1194, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 142, poz. 1380 i Nr 179, poz. 1750 oraz z 2004 r. Nr 93, poz. 889, Nr 210, poz. 2135, Nr 240, poz. 2405, Nr 243, poz. 2426 i Nr 273, poz. 2703.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków podwyższania emerytur funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej (Dz. U. Nr 167, poz. 1373), utrzymanym w mocy na podstawie art. 21 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 166, poz. 1609 i Nr 210, poz. 2048), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.