ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 4 maja 2005 r. w sprawie scalania i podziału nieruchomości

Na podstawie art. 108 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782) zarządza się, co następuje: