ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 4 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia Programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Drogowego na rok 2008

Na podstawie art. 39g ust. 1 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2571, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia Programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Drogowego na rok 2008 (Dz. U. Nr 30, poz. 176) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) część 1 „Wykaz drogowych projektów inwestycyjnych, ze wskazaniem przewidywanej wysokości ich finansowania, w tym ze środków Krajowego Funduszu Drogowego na rok 2008 w tys. zł” otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia;

2) w części 2 „Przewidywana wysokość kredytów wymaganych do zaciągnięcia przez Bank Gospodarstwa Krajowego lub obligacji emitowanych na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego w roku 2008, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań rzeczowych określonych w części 1” pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3) zaciągnięcie przez Bank Gospodarstwa Krajowego kredytów lub emisja obligacji na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego na łączną kwotę do 660 mln zł.”;

3) w części 3 „Wykaz drogowych projektów inwestycyjnych przewidzianych do realizacji przez spółki, które zawarły umowy o budowę i eksploatację albo wyłącznie eksploatację autostrad, oraz przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad”:

a) tabelę umieszczoną w ust. 1 zastępuje się tabelą:


A-1 Gdańsk — Grudziądz w trakcie realizacji przez spółkę Gdańsk Transport Company S.A. na podstawie Umowy o Budowę i Eksploatację Autostrady A-1 zawartej dnia 31 sierpnia 2004 r. między Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Infrastruktury a Gdańsk Transport Company S.A., następnie zmienionej dnia 28 lipca 2005 r.
A-1 Grudziądz — Toruń podpisana w dniu 30 września 2008 r. umowa ze spółką Gdańsk Transport Company S.A. o budowę i eksploatację autostrady A-1
A-1 Stryków — Pyrzowice zakończony II etap postępowania przetargowego; rozpoczęcie negocjacji i uszczegółowienie zapisów umownych w ramach etapu III; zawarcie ostatecznej umowy, pod warunkiem uzyskania finansowania przez stronę prywatną, jest planowane na koniec 2008 r.
A-2 Świecko — Nowy Tomyśl zawarta w dniu 30 sierpnia 2008 r. umowa na realizację II odcinka przez spółkę Autostrada Wielkopolska S.A.; zawarcie ostatecznej umowy, pod warunkiem uzyskania finansowania przez stronę prywatną, jest planowane do końca I kwartału 2009 r.
A-2 Konin — Stryków wybrana oferta na pobór opłat za przejazd autostradą; zawarcie ostatecznej umowy jest planowane na IV kwartał 2008 r.
A-2 Stryków — Konotopa realizowany III etap postępowania przetargowego — negocjacje postanowień umowy z dwoma wybranymi oferentami; zawarcie ostatecznej umowy, pod warunkiem uzyskania finansowania przez stronę prywatną, jest planowane do końca I kwartału 2009 r.
A-4 Wrocław — Katowice postępowanie przetargowe na pobór opłat zostało unieważnione; we wrześniu 2008 r. wszczęto nowe postępowanie

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 155, poz. 1297 i Nr 172, poz. 1440, z 2006 r. Nr 12, poz. 61 oraz z 2007 r. Nr 23, poz. 136 i Nr 99, poz. 666.