ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 4 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych

Na podstawie art. 4a ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 1522, z 2009 r. Nr 160, poz. 1266 oraz z 2011 r. Nr 67, poz. 353) w § 2 uchyla się ust. 1.

§ 2.1. Udzielenie pomocy finansowej dotyczącej uzyskania certyfikatu wyrobu zgodnie z rozporządzeniem zmienianym w § 1 może nastąpić do dnia 30 czerwca 2014 r.

2. Wniosek o dofinansowanie kosztów uzyskania certyfikatu wyrobu, o którym mowa w § 2 ust. 2 rozporządzenia zmienianego w § 1, może zostać złożony nie później niż do dnia 30 maja 2014 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 240, poz. 1603 i Nr 257, poz. 1726.