ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 4 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Na podstawie art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 98, poz. 634, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 22, poz. 121, z późn. zm. 2) ) wprowadza się następujące zmiany:

1)   w § 3 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Pomoc, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, udzielana wyłącznie na zakup użytków rolnych ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie i jest udzielana zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UEL 352 z 24.12.2013, str. 9), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1408/2013”, oraz przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.”;

2)   w § 4 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) pkt 1 — jest udzielana zgodnie z przepisami:

a)   rozporządzenia nr 1408/2013 oraz przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej — w przypadku gdy szkody, o których mowa w § 2 pkt 2, oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia tych szkód wynoszą do 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji, albo

b)   rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001 (Dz. Urz. UE L 358 z 16.12.2006, str. 3), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1857/2006”, i rozporządzenia Komisji (UE)nr 1114/2013 z dnia 7 listopada 2013 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1857/2006 w odniesieniu do okresu jego stosowania (Dz. Urz. UE L 298 z 08.11.2013, str. 34) oraz przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej — w przypadku gdy szkody, o których mowa w § 2 pkt 2, wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej, o której mowa w lit. a, lub gdy szkoda przekracza kwotę 1050 zł — w przypadku szkód w środku trwałym;”;

3)   w § 4a ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, ma charakter pomocy de minimis i jest udzielana zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1407/2013”, oraz przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.”;

4)   w § 10:

a)   w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) Agencję — w pozostałej części, jednak dopłata nie może być wyższa niż obliczona zgodnie z § 3 ust. 2a, § 7 ust. 1, § 8 ust. 1, § 9a ust. 1 i § 12 ust. 3, z zastrzeżeniem § 11 ust. 9.”,

b)   w ust. 4 w pkt 3:

—  lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) realizację inwestycji w przetwórstwie produktów rolnych:

—  przez podmioty prowadzące przedsiębiorstwo niebędące małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu przepisów załącznika I do rozporządzenia nr 800/2008 lub

— jeżeli pomoc jest udzielana niezgodnie z przepisami rozporządzenia nr 1407/2013,”,

—  dodaje się lit. c w brzmieniu:

„c) zakup użytków rolnych:

—  w części przekraczającej 10% kosztów inwestycji finansowanej z udziałem kredytu bankowego albo

— jeżeli pomoc została udzielona niezgodnie z przepisami rozporządzenia nr 1408/2013;”;

5)   w § 14 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Pomoc, o której mowa w § 2 pkt 4, jest udzielana producentom rolnym za pośrednictwem podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania lub spalania padłych zwierząt gospodarskich, zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm.), zwanych dalej „podmiotami utylizacyjnymi”, z którymi Agencja zawarła umowę o udzielenie tej pomocy na dany rok.”.

§ 2. Do umów kredytu bankowego zawartych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 115, poz. 961, z 2010 r. Nr 76, poz. 490 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 34, poz. 168, z 2012 r. poz. 243 oraz z 2014 r. poz. 341.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 76, poz. 645 i Nr 95, poz. 793, z 2010 r. Nr 4, poz. 27, Nr 107, poz. 681 i 682 i Nr 208, poz. 1374, z 2012 r. poz. 408 i 988 oraz z 2013 r. poz. 998.