ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie umundurowania osób odbywających służbę w obronie cywilnej

Na podstawie art. 158 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 i Nr 277, poz. 2742) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wzór i kolor umundurowania osób:

1) odbywających w czasie pokoju w obronie cywilnej:

a) zasadniczą służbę,

b) szkolenie poborowych,

c) ćwiczenia;

2) pełniących w czasie wojny czynną służbę w obronie cywilnej.

§ 2. Umundurowanie osób odbywających służbę w obronie cywilnej składa się z ubiorów służbowego i ćwiczebnego.

§ 3. 1. Zasadniczymi składnikami ubioru służbowego są:

1) bluza służbowa;

2) spodnie służbowe;

3) kurtka służbowa;

4) rękawiczki służbowe;

5) półbuty.

2. Przedmioty umundurowania służbowego, o których mowa w ust. 1, są koloru czarnego.

3. Wzory przedmiotów umundurowania służbowego wymienionych w ust. 1 pkt 1-3 określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 4. 1. Zasadniczymi składnikami ubioru ćwiczebnego są:

1) beret;

2) czapka futrzana;

3) szalik;

4) koszula;

5) krawat;

6) skarpety;

7) bluza ćwiczebna;

8) spodnie ćwiczebne;

9) kurtka ćwiczebna;

10) rękawice ćwiczebne;

11) pas brezentowy;

12) trzewiki ze spinaczami.

2. Przedmioty umundurowania ćwiczebnego, o których mowa w ust. 1 pkt 1-11, są koloru granatowego, a pozostałe są koloru czarnego.

3. Wzory przedmiotów umundurowania ćwiczebnego wymienionych w ust. 1 pkt 1, 2 i 7-9 określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 5. 1. Ubiór służbowy przysługuje wyłącznie osobom odbywającym zasadniczą służbę w obronie cywilnej.

2. W skład umundurowania osób, o których mowa w ust. 1, może wchodzić odzież i obuwie robocze.

§ 6. 1. Przedmioty umundurowania, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 oraz w § 4 ust. 1 pkt 1, 4-9, 11 i 12, nosi się w okresie letnim.

2. Przedmioty umundurowania, o których mowa w § 3 ust. 1 oraz w § 4 ust. 1 pkt 2-12, nosi się w okresie zimowym.

§ 7. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 marca 1993 r. w sprawie umundurowania osób odbywających służbę w obronie cywilnej (Dz. U. Nr 27, poz. 119).

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2005 r. (poz. 722)