ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu gmin, w których są stosowane szczególne rozwiązania związane z usuwaniem skutków powodz z lipca 2012 r.

Na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1385 oraz z 2012 r. poz. 908) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wykaz gmin poszkodowanych w wyniku wystąpienia powodzi, na terenie których stosuje się szczególne rozwiązania związane z usuwaniem skutków powodzi mających miejsce w lipcu 2012 r.;

2) rodzaje rozwiązań stosowanych na terenach które ucierpiały w wyniku powodzi mających miejsce w lipcu 2012 r., z uwzględnieniem warunków lub okresu ich stosowania lub terminu na dokonanie określonych czynności.

§ 2. Wykaz gmin określa załącznik do rozporządzenia.

§ 3. Na terenie gmin stosuje się rozwiązania określone w art. 6-9, art. 11-15, art. 17-30 oraz art. 33-39 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi, zwanej dalej „ustawą”.

§ 4. Na terenie gmin objętych wykazem gmin poszkodowanych w wyniku powodzi w lipcu 2012 r. w przypadku zastosowania:

1) art. 6 ustawy — okres, o którym mowa w ust. 1 i 2, ustala się od dnia wejścia w życie rozporządzenia do dnia 31 marca 2013 r.;

2) art. 7 ustawy — termin ustala się do dnia 31 stycznia 2013 r.;

3) art. 15 ustawy — termin ustala się do dnia 31 stycznia 2013 r.;

4) art. 17 ustawy — termin, o którym mowa w ust. 2, ustala się do dnia 31 stycznia 2013 r.;

5) art. 18 ustawy — termin, o którym mowa w ust. 3, ustala się do dnia 31 stycznia 2013 r.;

6) art. 19 ustawy:

a) okres, o którym mowa w ust. 1, ustala się od dnia 5 lipca 2012 r. do dnia 31 lipca 2012 r.,

b) termin, o którym mowa w ust. 4, ustala się do dnia 31 lipca 2012 r.,

c) dzień, o którym mowa w ust. 4, określa się na 1 sierpnia 2012 r.;

7) art. 23 ustawy — okres, o którym mowa w ust. 2, ustala się od dnia 5 lipca 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.;

8) art. 26 ustawy — kredytobiorca składa wniosek w terminie do dnia 31 stycznia 2013 r.;

9) art. 27 ustawy:

a) okres ustala się od dnia 5 lipca 2012 r. do dnia 31 marca 2013 r.,

b) termin ustala się do dnia 31 marca 2013 r.;

10) art. 28 ustawy — termin, o którym mowa w ust. 1 i 2, ustala się do dnia 30 września 2013 r.;

11) art. 29 ustawy -okres ustala się od dnia wejścia w życie rozporządzenia do dnia 31 stycznia 2013 r;

12) art. 33 ustawy — okres, o którym mowa w ust. 3, ustala się od dnia 1 sierpnia 2012 r. do dnia 31 lipca 2013 r.;

13) art. 36 ustawy:

a) okres, o którym mowa w ust. 1, ustala się od dnia 1 lipca 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.,

b) termin, o którym mowa w ust. 1, ustala się do dnia 15 stycznia 2013 r.;

14) art. 37 ustawy — okres, o którym mowa w ust. 1, ustala się od dnia 1 sierpnia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. § 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.