ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie uprawnień żołnierzy odbywających okresową służbę wojskową

Na podstawie art. 108 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczególne uprawnienia żołnierzy odbywających okresową służbę wojskową.

§ 2. W zakresie szczególnych uprawnień oficerów, podoficerów i starszych szeregowych odbywających okresową służbę wojskową stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące uprawnień żołnierzy pełniących zawodową służbę wojskową na podstawie kontraktu na pełnienie służby terminowej.

§ 3. W zakresie szczególnych uprawnień szeregowych odbywających okresową służbę wojskową stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące uprawnień żołnierzy pełniących nadterminową zasadniczą służbę wojskową.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 732, Nr 113, poz. 984 i 985, Nr 156, poz. 1301, Nr 166, poz. 1363, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679 i 1687, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 139, poz. 1326, Nr 179, poz. 1750, Nr 210, poz. 2036 i Nr 223, poz. 2217 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1203.