ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania kontroli przez wojewodów i organy celne oraz sposobu ich współdziałania z innymi organami

Na podstawie art. 117 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Czynności kontrolne sprawowane przez organy, o których mowa w art. 116 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwanej dalej „ustawą”, są wykonywane jednoosobowo lub przez zespół osób, po okazaniu legitymacji służbowych i upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.

2. Legitymacje służbowe oraz upoważnienia do przeprowadzania kontroli dla pracowników przeprowadzających kontrolę wydaje wojewoda.

3. Upoważnienia dla funkcjonariuszy celnych przeprowadzających kontrolę wydaje organ celny.

4. Upoważnienie do przeprowadzania kontroli zawiera wskazanie podstawy prawnej, oznaczenie organu kontroli, datę i miejsce wystawienia, imię i nazwisko pracownika organu kontroli uprawnionego do wykonania kontroli oraz numer jego legitymacji służbowej, firmę pracodawcy objętego kontrolą, określenie zakresu przedmiotowego kontroli, wskazanie daty rozpoczęcia i przewidywanego terminu zakończenia kontroli, podpis osoby udzielającej upoważnienia z podaniem zajmowanego stanowiska lub funkcji oraz pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego pracodawcy.

§ 2. 1. Kontrola może być przeprowadzana w dniach i w godzinach pracy jednostki kontrolowanej, a także w dniach wolnych od pracy lub poza godzinami pracy, jeśli na terenie jednostki kontrolowanej przebywa osoba lub osoby wykonujące pracę.

2. Przeprowadzający kontrolę jest uprawniony do wstępu i poruszania się po terenie jednostki kontrolowanej oraz nie podlega rewizji osobistej.

3. Przeprowadzający kontrolę stosuje się do przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz przepisów o ochronie informacji niejawnych obowiązujących w jednostce kontrolowanej.

4. Przy wykonywaniu czynności kontrolnych przeprowadzający kontrolę może korzystać z pomieszczeń do pracy jednostki kontrolowanej.

§ 3. 1. Przeprowadzający kontrolę przeprowadza kontrolę w siedzibie jednostki kontrolowanej i w innych miejscach wykonywania pracy przez pracowników lub przez inne osoby świadczące pracę na rzecz tej jednostki.

2. Czynności kontrolne mogą być, za zgodą kierującego jednostką kontrolowaną lub osoby przez niego upoważnionej, prowadzone w siedzibie wojewody lub organu celnego.

§ 4. 1. Przeprowadzający kontrolę może sporządzać odpisy, wyciągi lub kserokopie z dokumentów.

2. Zgodność odpisów i wyciągów oraz kserokopii z dokumentów poświadcza kierujący jednostką kontrolowaną lub osoba przez niego upoważniona.

§ 5. 1. Ustalenia z kontroli opisuje się w protokole kontroli, który zawiera w szczególności:

1) klauzulę tajności wynikającą z treści informacji zawartych w protokole, zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych;

2) imię i nazwisko kierującego jednostką kontrolowaną, nazwę i adres tej jednostki;

3) imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz numer i datę upoważnienia do przeprowadzenia kontroli;

4) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;

5) zakres kontroli i okres objęty kontrolą;

6) fakty ustalone w toku kontroli, a w szczególności dotyczące stwierdzonych nieprawidłowości;

7) wskazanie osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości;

8) adnotację o sporządzeniu odpisów, wyciągów i kserokopii z dokumentów;

9) wyszczególnienie załączników do protokołu;

10) datę i miejsce podpisania protokołu.

2. Protokół kontroli podpisuje przeprowadzający kontrolę i kierujący jednostką kontrolowaną, a w razie jego nieobecności – osoba pełniąca jego obowiązki.

3. Jeżeli przed podpisaniem protokołu kierujący jednostką kontrolowaną lub osoba pełniąca jego obowiązki zgłosi na piśmie, w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia jego otrzymania, umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole, przeprowadzający kontrolę dokonuje ich analizy, bada przedstawione dowody oraz ustosunkowuje się do zastrzeżeń i w uzasadnionych przypadkach uzupełnia protokół.

4. Jeżeli kierujący jednostką kontrolowaną lub osoba pełniąca jego obowiązki odmówi podpisania protokołu, przeprowadzający kontrolę zamieszcza w protokole odpowiednią adnotację o przyczynach odmowy podpisania lub braku podania przyczyn.

5. Protokół sporządza się w dwóch egzemplarzach – po jednym dla kierującego jednostką kontrolowaną i dla przeprowadzającego kontrolę.

6. Jeżeli stwierdzone nieprawidłowości zostały usunięte przed zakończeniem kontroli, przeprowadzający kontrolę zamieszcza w protokole odpowiednią adnotację.

7. W protokole nie można dokonywać poprawek, skreśleń ani uzupełnień bez omówienia ich na końcu protokołu, z wyjątkiem sprostowania oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych, które parafuje przeprowadzający kontrolę, oznaczając parafy datą ich dokonania.

§ 6. W razie przeprowadzenia kontroli, w wyniku której nie stwierdzono nieprawidłowości, przeprowadzający kontrolę sporządza notatkę z kontroli zawierającą odpowiednio dane zawarte w § 5 ust. 1 pkt 1–5 oraz pkt 8–10. Przepisy § 5 ust. 2–5 i 7 stosuje się odpowiednio.

§ 7. 1. W razie stwierdzenia w toku kontroli naruszenia przepisów ustawy wojewoda lub organ celny występuje z wnioskiem do właściwego sądu rejonowego o ukaranie osób, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 7.

2. Niezależnie od działań, o których mowa w ust. 1, wojewoda lub organ celny zawiadamia o podejrzeniu naruszenia przepisów prawa właściwe organy, w szczególności:

1) Zakład Ubezpieczeń Społecznych – gdy chodzi o naruszenie przepisów w zakresie ubezpieczeń społecznych oraz składek na Fundusz Pracy;

2) Państwową Inspekcję Pracy – gdy chodzi o naruszenie przepisów prawa pracy;

3) urząd kontroli skarbowej – gdy chodzi o naruszenie przepisów prawa podatkowego;

4) Policję lub Straż Graniczną – gdy chodzi o naruszenie przepisów o cudzoziemcach;

5) Policję lub prokuraturę – gdy chodzi o podejrzenie popełnienia czynu zabronionego.

§ 8. 1. Wojewodowie oraz organy celne:

1) przekazują sobie uwagi i informacje o uchybieniach ujawnionych w toku kontroli, mogące stanowić materiał do wykorzystania w zakresie wykonywanych przez nie zadań;

2) mogą organizować wspólne kontrole, o ile nie naruszy to innych przepisów.

2. Wojewodowie oraz organy celne mogą występować do jednostek, o których mowa w art. 117 ust. 1 ustawy, z wnioskami o przeprowadzenie kontroli lub o delegowanie przez te jednostki swoich przedstawicieli do udziału w inicjowanych przez siebie kontrolach oraz mogą z tymi jednostkami organizować wspólne szkolenia i narady w sprawie zadań, form i metod kontroli lub dokonywania ocen wyników przeprowadzonych kontroli.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. 1)1)  Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 września 2003 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania przez wojewodów i organy celne kontroli oraz zasad współdziałania z innymi organami (Dz. U. Nr 176, poz. 1710), zachowane w mocy na podstawie art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001).