ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację branżowych projektów promocyjnych w zakresie eksportu lub sprzedaży na Jednolitym Rynku Europejskim

Na podstawie art. 4a ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa przeznaczenie, warunki dopuszczalności, tryb udzielania oraz sposób monitorowania pomocy finansowej dotyczącej branżowych projektów promocyjnych, o której mowa w art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, zwanej dalej „pomocą”.

2. Pomoc jest udzielana jako pomoc de minimis zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5).

3. Pomocy nie udziela się przedsiębiorcom w zakresie określonym w art. 1 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w ust. 2.

§ 2. 1. Pomoc może być udzielana nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2013 r.

2. Termin złożenia wniosku o dofinansowanie kosztów realizacji branżowego projektu promocyjnego, zwanego dalej „wnioskiem”, upływa z dniem 31 października 2013 r.

§ 3. 1. Pomoc może być udzielana jako dotacja na pokrycie części kosztów realizacji branżowego projektu promocyjnego mającego na celu promocję produktów i usług lub nawiązanie kontaktów handlowych, realizowanego w ciągu roku kalendarzowego i obejmującego co najmniej dwie oddzielnie zorganizowane przez koordynatora projektu formy działań promocyjnych, takie jak: pokazy, degustacje, wystawy, prezentacje, demonstracje, spotkania branżowe, konferencje prasowe, szkolenia, seminaria oraz warsztaty, zwanego dalej „projektem”.

2. Projekt powinien być realizowany w ramach tej samej lub kilku pokrewnych branż lub grup towarowych przez grupę co najmniej 4 przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4. 1. Minister właściwy do spraw gospodarki może udzielić pomocy, jeżeli:

1) najpóźniej na 30 dni przed terminem realizacji projektu, nie później niż do dnia 31 października roku kalendarzowego, w którym realizowany będzie branżowy projekt promocyjny, grupa co najmniej 4 przedsiębiorców złoży, za pośrednictwem koordynatora projektu, wniosek wraz z wymaganymi dokumentami;

2) przedsiębiorca biorący udział w projekcie:

a) nie ma zaległości podatkowych i zaległości z tytułu składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

b) nie otrzymał pomocy publicznej na realizację tego projektu z innych źródeł,

c) w bieżącym roku podatkowym oraz dwóch poprzedzających go latach podatkowych nie otrzymał pomocy de minimis, której wartość brutto, łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekraczałaby równowartość 200 tys. euro, a w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność w sektorze transportu drogowego 100 tys. euro,

d) należycie wypełnia zobowiązania wynikające z innych umów dotyczących przedsięwzięć w zakresie promocji eksportu lub sprzedaży na Jednolitym Rynku Europejskim, zawartych z ministrem właściwym do spraw gospodarki.

2. Koordynatorem projektu może być jeden z przedsiębiorców biorących udział w projekcie lub inny podmiot wybrany przez przedsiębiorców.

§ 5. 1. Wniosek sporządza się zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Każdy z przedsiębiorców biorących udział w projekcie, za pośrednictwem koordynatora projektu, przekazuje:

1) kopie zaświadczeń o pomocy de minimis uzyskanej w bieżącym roku podatkowym oraz dwóch poprzedzających go latach podatkowych, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2) sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości;

3) informację dotyczącą przedsiębiorcy biorącego udział w projekcie, sporządzoną zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia.

3. Koordynator projektu, oprócz dokumentów, o których mowa w ust. 2, dołącza do wniosku pisemną opinię właściwego wydziału promocji handlu i inwestycji ambasady lub konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku gdy w ambasadzie lub konsulacie nie został utworzony wydział promocji handlu i inwestycji — właściwego wydziału ekonomicznego ambasady lub konsulatu.

4. Opinia, o której mowa w ust. 3, dotyczy:

1) terminu, czasu trwania i miejsca realizacji projektu;

2) programu projektu;

3) celu realizacji projektu.

§ 6. 1. Koordynator projektu składa wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w jednym egzemplarzu.

2. (uchylony).

3. W przypadku gdy wniosek nie jest kompletny, minister właściwy do spraw gospodarki pisemnie wzywa koordynatora projektu do jego uzupełnienia w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 7 dni.

3a. W przypadku gdy wniosek, o którym mowa w ust. 3, złożony po pisemnym wezwaniu przez ministra właściwego do spraw gospodarki nadal nie jest kompletny, minister właściwy do spraw gospodarki powtórnie wzywa pisemnie przedsiębiorcę do jego ostatecznego uzupełnienia w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 7 dni.

4. Wniosek, który nie spełnia wymogów określonych w § 5 lub nie został uzupełniony zgodnie z ust. 3 lub 3a, pozostawia się bez rozpatrzenia.

5. Minister właściwy do spraw gospodarki rozpatruje wniosek w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

§ 7. Minister właściwy do spraw gospodarki ocenia projekt, biorąc pod uwagę:

1) wybór promowanej branży lub grupy towarowej;

2) dostosowanie formy działań promocyjnych do specyfiki branży i promowanych produktów;

3) zamierzone efekty realizacji projektu;

4) wybór miejsca realizacji projektu oraz jego odbiorców;

5) ilość firm uczestniczących w projekcie;

6) zaangażowanie partnerów zagranicznych w realizację projektu;

7) opinię, o której mowa w § 5 ust. 3;

8) niezbędność uzyskania pomocy dla realizacji projektu;

9) budżet projektu, w szczególności adekwatność wysokości i rodzajów wydatków do proponowanych działań promocyjnych, szczegółowość i przejrzystość, źródła finansowania projektu;

10) doświadczenie i zaplecze organizacyjne podmiotów zaangażowanych w realizację projektu.

§ 8. 1. Podstawą udzielenia pomocy jest umowa zawarta między ministrem właściwym do spraw gospodarki a każdym z przedsiębiorców biorących udział w projekcie.

2. Minister właściwy do spraw gospodarki może udzielić pomocy na realizację projektów do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku kalendarzowym.

3.  O wyczerpaniu środków, o których mowa w ust. 2, minister właściwy do spraw gospodarki informuje pisemnie przedsiębiorcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

§ 9. 1. Kosztami kwalifikującymi się do objęcia pomocą są koszty poniesione wyłącznie w związku z realizacją danego projektu.

2. Do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą zalicza się koszty:

1) transportu eksponatów, ich ubezpieczenia, odprawy celnej i spedycji;

2) wynajmu powierzchni wystawienniczej lub sal;

3) zabudowy powierzchni, montażu, scenografii;

4) obsługi technicznej;

5) przygotowania i wydruku zaproszeń, materiałów informacyjnych i reklamowych;

6) przejazdu i zakwaterowania jednego przedstawiciela przedsiębiorcy uczestniczącego w projekcie;

7) przeprowadzenia badania rynku zagranicznego;

8) niezbędnych zadań zleconych i usług wynikających ze specyfiki projektu.

3. Poniesione koszty należy udokumentować poświadczonymi za zgodność z oryginałem kopiami faktur lub rachunków oraz dokumentów potwierdzających dokonanie płatności.

4. Wielkość pomocy na jeden projekt nie może przekroczyć 50 % kosztów netto realizacji projektu, kwalifikujących się do objęcia pomocą.

5. Maksymalna kwota pomocy na jeden projekt wynosi 100 000 zł.

6. Wielkość pomocy dla jednego przedsiębiorcy biorącego udział w projekcie nie może przekroczyć 50 % kosztów netto poniesionych przez niego w związku z realizacją projektu, kwalifikujących się do objęcia pomocą.

7. Maksymalna kwota pomocy dla jednego przedsiębiorcy biorącego udział w projekcie wynosi 8 000 zł.

§ 10. Minister właściwy do spraw gospodarki przekazuje Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawozdania o udzielonej pomocy de minimis zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 35 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404).

§ 11. 1. Wymogu zachowania terminów złożenia wniosku, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, nie stosuje się do wniosków składanych w 2007 r.

2. W 2007 r. wnioski składa się w terminie do dnia 16 listopada.

§ 12. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2004 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację branżowych projektów promocyjnych w zakresie eksportu (Dz. U. Nr 236, poz. 2357).

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

W rozumieniu pkt 9–11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE C 244/02 z 01.10.1994).