ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Ministerstwa Kultury

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 października 1999 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Kultury (Dz. U. Nr 91, poz. 1014 oraz z 2001 r. Nr 122, poz. 1329) zmienia się nazwę „Ministerstwo Kultury” na nazwę „Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 31 października 2005 r.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1414.