ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2005 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz zniesienia Ministerstwa Polityki Społecznej

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Tworzy się Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w drodze przekształcenia Ministerstwa Polityki Społecznej.

2. Przekształcenie, o którym mowa w ust. 1, polega na włączeniu do dotychczasowego Ministerstwa Polityki Społecznej, obsługującego sprawy działu zabezpieczenie społeczne, komórek organizacyjnych obsługujących sprawy działu praca, wydzielonych z dotychczasowego Ministerstwa Gospodarki i Pracy po przekształceniu, o którym mowa w § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Gospodarki oraz zniesienia Ministerstwa Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 220, poz. 1880), oraz pracowników obsługujących ten dział.

§ 2. Znosi się Ministerstwo Polityki Społecznej.

§ 3. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2004 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 106, poz. 1116).

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 31 października 2005 r.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1414.